Nyheter och pressmeddelanden om kärnavfallsfinansiering

Yttrande över: SKB:s yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter m.m.

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande över det yttrande som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnat till regeringen (Miljödepartementet) över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023.

Remissvar: Förslag till nivåer 2022 för vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslag till avgiftsnivåer för 2022 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2019/01080).

Remissvar: Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

Nyhet 14 oktober 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden (M2020/01053).

Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023

Nyhet 30 september 2021 Finansiering av kärnavfall

I dag lämnar Riksgälden förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023

Nyhet 24 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023, så att berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.

Redovisning till regeringen: Finansieringssystemet för hantering av kärnavfall

Nyhet 3 maj 2021 Finansiering av kärnavfall

I dag redovisar Riksgälden en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter, en analys och bedömning av systemets finansiella balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2021.

Remissvar: Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Nyhet 30 april 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall (SSM2021-136).

Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare

Nyhet 31 mars 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska ställa säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. I dag skickar Riksgälden ut dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp på remiss så att...

Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2021 enligt Riksgäldens förslag

Nyhet 4 februari 2021 Finansiering av kärnavfall

Regeringen har beslutat de kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2021.

Remissvar angående konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer

Nyhet 22 januari 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer (SSM2020-5463, SSM2020-5585, SSM2020-5561).

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021

Nyhet 18 december 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2020/01520). Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Remissvar: Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Miljödepartementets promemoria Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R).

Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter gäller från den 1 oktober

Nyhet 1 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall

I dag, den 1 oktober 2020, träder Riksgäldens nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter i kraft. Det främsta syftet med de nya föreskrifterna är att de ska bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till tillåtna ändamål, och därigenom minska risken för...

Riksgälden överlämnar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen

Nyhet 29 september 2020 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag överlämnas förslaget till regeringen.

Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Nyhet 12 juni 2020 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag skickas förslaget ut på remissrunda så att berörda kan lämna synpunkter.

Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter är publicerade

Nyhet 22 april 2020 Om Riksgälden, Finansiering av kärnavfall

I dag publicerar Riksgälden nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter. Det främsta syftet är att bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till avsedda ändamål, och därigenom minska risken för staten.

Förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 9 december 2019 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01080).

Remissvar: All analys inom finansieringssystemet för kärnavfall bör samlas till Riksgälden

Nyhet 1 oktober 2019 Om Riksgälden, Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

All analysverksamhet inom finansieringssystemet för kärnavfall bör samlas till Riksgälden. Statens risker som rör finansieringen av kärnavfall kommer därmed hanteras på ett mer samlat och ändamålsenligt sätt. Det menar Riksgälden i sitt remissvar som lämnas till regeringen i dag.

Stärk finansieringen för omhändertagandet av kärnavfall

Nyhet 2 september 2019 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har i dag lämnat remissvar på Kärnteknikutredningens betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16).