Nyheter och pressmeddelanden om kärnavfallsfinansiering

Kvartalsrapport 2022:4 – Finansiering av kärnavfall

Nyhet 6 februari 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det fjärde kvartalet 2022. Härefter kommer vi att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av vårt pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för...

Remissvar: Säkerheter enligt miljöbalken

Nyhet 8 december 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian ”Säkerheter enligt miljöbalken” (M2022/01822)

Yttrande över skrivelse om ändringar i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter

Nyhet 14 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har i dag lämnat sitt yttrande på industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen till regeringen (M2022/01495-1).

Remissyttrande: Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar

Nyhet 12 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande på promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar (Dnr M2022/01542).

Förordningsändring gör finansieringssystemet för kärnavfall mer flexibelt

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall

Förändringar är på gång i förordningen 2017:1179 om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringsförordningen). Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022. Ändringarna innebär en bättre anpassning till tillståndshavarens verksamhet och en ökad flexibilitet i finansieringssystemet. Nedan...

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen om anläggningshavares försäkringar och kompletterande säkerheter bedöms vara tillräckliga vid händelse av en radiologisk olycka.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 29 april 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2022.

Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2022-2023 enligt Riksgäldens förslag

Pressmeddelande 31 januari 2022 Finansiering av kärnavfall

Vid sammanträdet den 27 januari beslutade regeringen om kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2022 och 2023. Regeringens beslut följer Riksgäldens förslag som överlämnades...

Riksgälden får nytt uppdrag – prövning av ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor

Nyhet 4 januari 2022 Finansiering av kärnavfall

Från den 1 januari 2022 har Riksgälden ett nytt uppdrag kopplat till prövning av ekonomiska säkerheter för radiologiska olyckor. Det innebär att Riksgälden ska bedöma om kärnkraftsbolagens försäkringar och andra säkerheter är tillräckliga. Dessa ska täcka de kostnader som kan uppstå till följd av...

Yttrande över: SKB:s yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter m.m.

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande över det yttrande som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnat till regeringen (Miljödepartementet) över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023.

Remissvar: Förslag till nivåer 2022 för vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslag till avgiftsnivåer för 2022 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2019/01080).

Remissvar: Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

Nyhet 14 oktober 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden (M2020/01053).

Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023

Nyhet 30 september 2021 Finansiering av kärnavfall

I dag lämnar Riksgälden förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023

Nyhet 24 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023, så att berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.

Redovisning till regeringen: Finansieringssystemet för hantering av kärnavfall

Nyhet 3 maj 2021 Finansiering av kärnavfall

I dag redovisar Riksgälden en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter, en analys och bedömning av systemets finansiella balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2021.

Remissvar: Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Nyhet 30 april 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall (SSM2021-136).

Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare

Nyhet 31 mars 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska ställa säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. I dag skickar Riksgälden ut dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp på remiss så att...

Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2021 enligt Riksgäldens förslag

Nyhet 4 februari 2021 Finansiering av kärnavfall

Regeringen har beslutat de kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2021.

Remissvar angående konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer

Nyhet 22 januari 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer (SSM2020-5463, SSM2020-5585, SSM2020-5561).