Kännedom om insättningsgarantin

En förutsättning för att insättningsgarantin ska fungera som konsumentskydd och bidra till finansiell stabilitet är att allmänheten vet att garantin finns och har förtroende för den. Riksgälden gör därför en årlig kännedomsundersökning.

Undersökningen genomförs av Kantar Sifo och mäter kännedomen och kunskapen om insättningsgarantin. Den mäter också förtroendet för garantin och Riksgälden som ansvarig myndighet.

Riksgälden följer internationella principer om regelbundna mätningar och informerar löpande om insättningsgarantin. De banker och institut som omfattas av garantin har också särskilda krav på sig att informera sina kunder om den.

Resultat 2017: Stabil kännedomsnivå

  • Den senaste undersökningen genomfördes i november 2017. Resultatet av den visar att 52 procent spontant känner till insättningsgarantin. Det är samma nivå som föregående år.
  • Kännedomen i åldersgruppen 15–29 år är fortsatt lägre än bland de äldre åldersgrupperna. Den är också högre bland män än kvinnor. Högst kännedom om insättningsgarantin har personer med ett sparande på mer än 500 000 kronor.
  • Av de tillfrågade som kände till skyddet svarade 84 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för insättningsgarantin. När det gäller förtroendet för Riksgälden svarade 68 procent av samtliga tillfrågade att de har ganska eller mycket stort förtroende.

Ta del av undersökningarna