Kännedom om insättningsgarantin

En förutsättning för att insättningsgarantin ska fungera som konsumentskydd och bidra till finansiell stabilitet är att allmänheten vet att garantin finns och har förtroende för den. Riksgälden gör därför en årlig kännedomsundersökning.

Undersökningen genomförs årligen och mäter kännedomen och kunskapen om insättningsgarantin. Den mäter också förtroendet för garantin och Riksgälden som ansvarig myndighet.

Riksgälden följer internationella principer om regelbundna mätningar och informerar löpande om insättningsgarantin. De banker och institut som omfattas av garantin har också särskilda krav på sig att informera sina kunder om den.

Inför 2018 års undersökning bytte Riksgälden leverantör av undersökningen. Den nya leverantören använde en annan metod för datainsamling, vilket gör att resultaten från 2018 och framåt inte går att jämföra med resultaten under perioden 2013–2017.

Resultat 2019

I den senaste undersökningen som genomfördes i slutet av 2019 visar resultaten att 71 procent av de tillfrågade känner till att det finns ett skydd för insättningar. Av de tillfrågade som kände till skyddet, svarade 79 procent att de har ganska mycket eller mycket stort förtroende för insättningsgarantin.

När det gäller förtroendet för Riksgälden svarade 57 procent av samtliga tillfrågade att de har ganska eller mycket stort förtroende.

Ta del av undersökningarna