Företagsakuten – garantiprogram för företag

Riksgälden ställer ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen.

Status 20 augusti 2021

2,7 miljarder

Totalbelopp - beviljade lån till företag

761

Antal beviljade lån

Garantiprogrammet är en åtgärd för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) och tillkom på uppdrag av regering och riksdag.

Företag har möjlighet att ansöka om lån inom Företagsakuten fram till den 30 september 2021.

Statliga kreditgarantier är ett sätt att möjliggöra en tillfällig utökad långivning till dessa företag vilket tillför bolagen likviditet. Att staten delar kreditrisken med bankerna kan göra att det blir lättare för företaget att få lån.

Kreditinstituten rapporterar regelbundet in nya lån och vi uppdaterar siffran varannan vecka för beviljade lån.

Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank.  

Frågor och svar

Frågor och svar – Företagsakuten – Riktat till företag

Företag ansöker genom att vända sig till sin långivare/bank.

Ja, enmansföretag omfattas. Alla branscher utom finansiella företag omfattas av garantin.

Det maximala beloppet gäller per låntagare, vilket innebär att totalen per koncern kan bli större.

Med den här garantin kan fler företagare beviljas lån än vad som annars varit fallet. Låntagaren betalar ränta till långivaren som vanligt. I och med att staten tar huvuddelen av risken ska detta få ett genomslag på bankernas räntesättning, och alltså medföra en press nedåt på den ränta som låntagaren betalar till banken. Ränteuppskov ges upp till de första 12 månaderna.

Lånet ska enligt uppdraget inte ha amorteringskrav under 12 månader men kan vara amorteringsfritt under lånets hela löptid.  

Låntagare kan begära att inte heller vara skyldiga att amortera på andra, befintliga lån hos den bank eller det kreditinstitut som ger ut lånet med kreditgaranti under den tid som kreditgarantin gäller.

Amorteringsfriheten gäller inte slutlikviden. Du måste alltså betala tillbaka lånen senast på förfallodagen.

Här finns en lista över anslutna banker och institut. Där finns också uppgifter om hur mycket de anslutna instituten har lånat ut till företag.

Anslutna banker och institut

Frågor och svar - Företagsakuten - Riktat till banker

Nu finns möjlighet för kreditinstitut att ansöka om att ingå garantiavtal med Riksgälden.

Ansökningsblankett för nedladdning

Ansökan med bilagor skickas elektroniskt till foretagsgarantier@riksgalden.se

De institut som är kreditinstitut – det vill säga banker och kreditmarknadsföretag – kan ansöka om att vara med i garantiprogrammet.

Kreditinstitutet betalar garantiavgift till Riksgälden för att staten tar huvuddelen – 70 procent – av risken med långivningen. Garantin prissätts efter den långsiktiga kreditvärdigheten hos låntagarna.

Garantiavgiften utgår från låntagarens riskklass och beräknas på två sätt. I de lägre riskklasserna beräknas garantiavgiften i enlighet med en trappa där de olika riskklasserna motsvarar intervall av sannolikheter för fallissemang för låntagare. För dessa företag uppgår den garantiavgift som kreditinstitutet betalar till Riksgälden till mellan 0,53 procentenhet och 1,03 procentenheter.

För de låntagare för vilken risken i termer av sannolikhet för fallissemang bedöms vara högst uppgår garantiavgiften till 30 procent av sannolikheten för fallissemang (PD) plus en administrativ kostnad om 0,03 procent. Sannolikheten för fallissemang skattas av kreditinstitutet. Detta gäller under förutsättning att låntagaren bedöms långsiktigt livskraftig enligt långivarens kreditprövning.

Garantiprogrammet riktar sig till företag som i grunden är lönsamma men som fått tillfälliga problem på grund av coronapandemin. Det är kreditinstituten som gör bedömningen genom sina kreditprocesser.

Definitionen av små och medelstora företag (SME) följer av Kommissionens rekommendation om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag. Ett SME-företag är enligt EU:s definition ett företag med mindre än 250 anställda och en omsättning under 50 miljoner euro, eller en balansräkning under 43 miljoner euro.

Läs mer om EU:s definition på EU-kommissionens webbplats

Omsättningsminskningen behöver inte vara konstaterad utan är den beräknade omsättningsminskning som låntagaren har beräknat och skriftligen intygat till långivaren.

Garantierna för de lån som tas inom programmet gäller upp till tre år. Möjligheten att delta i garantiprogrammet gäller för lån som beviljas fram till den 30 juni 2021.