Allmänna handlingar

Du kan begära ut allmän handling via e-post, brev, telefon eller besök.

E-post skickar du till: riksgalden@riksgalden.se

Telefon: 08 613 45 00 (huvudväxel)

Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs en sekretessprövning. Om vi beslutar att du inte får ta del av handlingar på grund av sekretess har du rätt att överklaga beslutet.

När du begär att ta del av en allmän handling behöver du inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran, om det inte behövs för att pröva om vi kan lämna ut handlingen. Du bör vara medveten om att elektronisk kontakt med myndigheten kan medföra att lämnade uppgifter i sin tur kan komma att utgöra allmänna handlingar.

I vissa fall tar vi ut en avgift vid utlämnande av allmänna handlingar. Om du besöker oss har du rätt att läsa handlingarna på plats i våra lokaler utan kostnad.

Arkivbeskrivning och beskrivning av Riksgäldskontorets allmänna handlingar