Frågor och svar om gröna kreditgarantier

Här hittar du vanliga frågor och svar om kreditgarantier för gröna investeringar.

Frågor och svar – gröna kreditgarantier

Trots en väl fungerande finansmarknad kan det finnas utmaningar med finansieringen av miljöinvesteringar med längre löptider på lånen.

För att kunna ta del av en garanti måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor.

Staten delar risken med kreditgivaren och garanterar upp till 80 procent av lånet.

Kreditinstitut kan ansöka om riskavtäckning för lån till företag.

Garantins löptid är max 15 år. Amorteringsplanen är inte förutbestämd.

Industriinvesteringen ska ske i Sverige, samt uppfylla de angivna kriterierna i förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar.

Det framgår av den ansökningsblankett och bilagor som finns på vår webbplats.

Här hittar du ansökningsblankett och bilagor

Låntagaren betalar ränta till långivaren som vanligt. Långivaren betalar i sin tur en
garantiavgift till Riksgälden som är baserad på låntagarens kreditvärdighet i enlighet med förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar.

Den avgift som Riksgälden tar ut för en garanti under garantiordningen Kreditgarantier för gröna investeringar ska vara marknadsmässig. För Riksgälden innebär detta att avgiften består av en administrativ avgift, samt en garantiavgift som innehåller avgift för förväntad förlust och ett påslag för att säkerställa att avgiften är marknadsmässig och att statligt stöd därmed inte föreligger.

Den administrativa avgiften ska täcka de kostnader som Riksgälden har för att utfärda en garanti. Den ska även täcka de löpande kostnader som Riksgälden har för förvaltning av garantin under garantins löptid.

Den del av garantiavgiften som grundar sig på statens förväntade förlust är baserad på kredittagarens kreditvärdighet. Väsentliga faktorer som även spelar in och påverkar storleken på avgiften för den förväntade förlusten är, bland annat, säkerheter och det garanterade lånets löptid och amorteringsstruktur.

I garantiavgiften ligger även en ersättning som säkerställer att avgiften är marknadsmässig. Riksgälden behöver kompensera för den skillnad som föreligger mellan Riksgälden och privata aktörer när det kommer till kapitalkrav. Riksgälden gör även en marknadsmässig avstämning av avgiften.

Se förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar, 8 § för mer information.

Administrativ avgift ska erläggas senast i samband med första utbetalning av lånet. 

Garantiavgiften erläggs i samband med första utbetalning av lånet, eller senast i samband med respektive låneutbetalning. 

Riksgälden kommer som utgångspunkt använda den av EU-kommissionen framtagna taxonomin som ett centralt verktyg för bedömningen. Se även programrapporten om miljöprövning som är framtagen i samarbete med Naturvårdsverket som ligger på Riksgäldens webb.

Programrapporten hittar du här

 Det finns inga generella begränsningar i det regelverk som styr Riksgäldens arbete med
de gröna kreditgarantierna.