Avgifter till insättningsgarantin

För att beräkna avgifterna till insättningsgarantin samlar Riksgälden årligen in uppgifter om varje instituts totala garanterade insättningar och värden på ett antal olika riskindikatorer.

Riksgälden har beslutat att ändra modellen för hur avgifterna till insättningsgarantin beräknas. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2021. Läs mer om den förändrade modellen.

Institutens sammanlagda avgifter till insättningsgarantin för ett år ska motsvara 0,10 procent av de garanterade insättningarna vid utgången av föregående år.

De totala avgifterna för 2019 var cirka 1,6 miljarder kronor.

Uppgiftsblankett 2020

Riksgälden skickar ut årets blanketter i slutet av mars till berörda institut. Uppgifterna ska vara inne senast den 1 juli 2020.

Uppgiftsblankett 2020

Så beräknas avgiften

För att beräkna avgifter till insättningsgarantin använder vi en matematisk funktion där institutens garanterade insättningar och värden på ett antal olika riskindikatorer ingår per den 31 december närmast föregående år.

Varje institut får en riskpoäng baserat på institutets värde på de olika riskindikatorerna. Denna riskpoäng bestämmer vart i avgiftsintervallet 0,07 till 0,18 procent av garanterade insättningar institutet hamnar. Intervallet utgörs av sex olika riskklasser. Vilken riskklass ett institut hamnar i bestäms av placeringen av institutets sammanlagda riskpoäng i percentilrankingen av alla instituts totala poängfördelning.

För att möjliggöra att det totala avgiftsuttaget motsvarar lagens krav på 0,1 procent av totala garanterade insättningar används en justeringskoefficient. Uppgår exempelvis kravet på totala avgifter till 1 500 miljoner kronor och totala avgifter innan justeringsfaktor till 1 470 miljoner kronor kommer varje instituts avgift att justeras upp med justeringsfaktorn 1,02 (1 500/1 470 = 1,02).

Dessa riskkategorier och riskindikatorer samt respektive viktning beaktas i avgiftsmodellen:

Riskkategorier och riskindikatorer
 Vikt
Kapital 24%
Bruttosoliditet 12%
Kärnprimärkapitalkvot 12%
Likviditet och finansiering 24%
Likviditetstäckningsgrad (LCR) 24%
Tillgångskvalitet 18%
Andel nödlidande lån 18%
Affärsmodell och styrning 17%
Riskviktade tillgångar/totala tillgångar 8,5%
Avkastning på totalt kapital 8,5%
Potentiella förluster för insättningsgarantisystemet 17%
Ej nedtecknade tillgångar/garanterade insättningar 17%
Summa 100%

Vid omräkning av uppgifter till SEK ska garanterade insättningar räknas om till den kurs som fastställs av Nasdaq Stockholm per den 31 december.

För övriga uppgifter ska den valutakurs som tidigare använts vid bokslutet användas.

Nuvarande avgiftsmodell

Den nuvarande avgiftsmodellen infördes 2017. EU:s insättningsgarantidirektiv ligger till grund och varje medlemsland kan utifrån direktivet utforma en metod för att beräkna avgiften.

När Riksgälden utformat den nya avgiftsmodellen har hänsyn tagits till de riktlinjer som Europeiska bankmyndigheten (Eba) har utfärdat.