Ramavtal betalningstjänster 2022-2026

Riksgälden har tecknat ramavtal för betalningstjänster med Swedbank och Danske bank.

Ramavtalet började gälla den 1 augusti 2022. Myndigheterna behövde ha sina avrop klara senast till maj 2023, då det gamla ramavtalet upphörde att gälla. Ramavtalet har en löptid på fyra år med option på ett plus ett års förlängning, som längst till den sista juli 2028.

Tjänstepaket, förnyad konkurrensutsättning och valutabank

De flesta myndigheter tillhör tjänstepaketet. Det innebär att de bara kommer att ha en ramavtalsbank, Danske Bank, för samtliga betalningstjänster både i svenska kronor och utländsk valuta.

Myndigheter med större betalningsvolymer i svenska kronor måste genomföra förnyad konkurrensutsättning. De kan då få Swedbank, Danske Bank eller båda bankerna, beroende på val av paketering och utfallet av konkurrensutsättningen.

Utpekade myndigheter med större betalningsvolymer i utländsk valuta ska avropa valutabanken i Danske Bank för sin valutabetalningar.

Klicka på länken för en förteckning över samtliga myndigheter och vilken/vilka avropskategorier de tillhör: Avropsberättigade myndigheter 

Separat ramavtal för kortinlösen

Riksgälden har även tecknat ett separat ramavtal för kortinlösen med Swedbank, Verifone och Nets. Även det avtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning. Idag ingår kortinlösen i ramavtalet för betalningstjänster. 

Läs mer om ramavtalet för kortinlösen: Ramavtal för kortinlösen