Strategi och policy

Statens upplåning och förvaltningen av statsskulden styrs övergripande av budgetlagen och genom årliga riktlinjer som regeringen beslutar om. Målet är att låna till en så låg långsiktig kostnad som möjligt och samtidigt begränsa riskerna.

I de årliga riktlinjerna sätts ramarna för hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Det ger en övergripande risknivå att styra mot. Regeringen fattar beslut om riktlinjerna efter ett förslag som Riksgälden tar fram och som Riksbanken får yttra sig om. Utifrån riktlinjerna fastställs även en intern finans- och riskpolicy. Riksgälden agerar sedan på marknaden utifrån dessa ramar.

Transparent och förutsägbart

Riksgälden kan framför allt påverka kostnaden för statsskulden genom att föreslå en välavvägd skuldportfölj i riktlinjerna och genom att verka för att marknaden för svenska statspapper är attraktiv för så många investerare som möjligt. Det gör vi främst genom att:

  • agera transparent och förutsägbart i upplåningen
  • understödja likviditeten och infrastrukturen på marknaden.

Riksgälden publicerar prognoser för statens upplåningsbehov tre gånger om året i rapporten Statsupplåning – prognos och analys. Där framgår också hur vi planerar att fördela upplåningen mellan olika skuldinstrument. Planen utgår från en fastställd upplåningspolicy.

En välfungerande marknad

Ett system av återförsäljare borgar för en välfungerande infrastruktur och främjar likviditeten på den svenska statspappersmarknaden. Riksgälden bidrar indirekt till marknadens funktion genom olika marknadsvårdande faciliteter.