Kris och krig

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret.

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Riksgäldens roll i krig

Riksgälden är en bevakningsansvarig myndighet i enlighet med förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Riksgälden har därmed ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap inom ramen för civila försvaret.

I Riksgäldens uppdrag ingår att, både under fred som krig, ansvara för den statliga betalningsmodellen, ställa ut och förvalta statliga lån och garantier samt handlägga Sveriges lån till andra stater, upplåning och förvaltning av statens skuld samt att bidra i arbetet med att trygga stabiliteten i det finansiella systemet.

Som bevakningsansvarig myndighet ska Riksgälden planera för att kunna anpassa verksamheten inför en förändrad säkerhetspolitisk situation, utbilda och öva personal, genomföra omvärldsbevakning, risk- och sårbarhetsanalyser samt vidta åtgärder i övrigt så att myndigheten kan klara sina uppgifter vid höjd beredskap.

Vid höjd beredskap ska Riksgälden i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Den fredstida verksamheten ska om möjligt upprätthållas i normal omfattning.

Samverkan

Finansiell sektor är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret. Riksgälden samverkar därför regelbundet med andra aktörer inom offentlig och privat sektor för att stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kris och krig. Denna samverkan sker främst i två samverkansforum: Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp (FSPOS) och Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet (SOES). Båda forum arbetar för att stärka den finansiella infrastrukturen genom att öva, utbilda, analysera och dela information och på så sätt värna sektorn och samhället. Riksgälden deltar regelbundet i övningar både nationellt som internationellt. 

Krisberedskap

Riksgälden har i enlighet med förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap även ett ansvar för krisberedskapen. Riksgälden har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Arbetet med detta sker till stor del i ovan beskrivna forum.