Kris och krig

Riksgälden är en del av Sveriges totalförsvar. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Målet för det civila försvaret omfattar bland annat att värna civilbefolkningen,
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, upprätthålla en nödvändig
försörjning och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller
krig i vår omvärld.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera.

Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Riksgäldens roll i krig

Riksgälden är en bevakningsansvarig myndighet i enlighet med förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Riksgälden har därmed ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap inom ramen för civila försvaret.

I Riksgäldens uppdrag ingår att, både under fred som krig, ansvara för den statliga betalningsmodellen, ställa ut och förvalta statliga lån och garantier samt handlägga Sveriges lån till andra stater, upplåning och förvaltning av statens skuld samt att bidra i arbetet med att trygga stabiliteten i det finansiella systemet.

Som bevakningsansvarig myndighet ska Riksgälden planera för att kunna anpassa verksamheten inför en förändrad säkerhetspolitisk situation, utbilda och öva personal, genomföra omvärldsbevakning, risk- och sårbarhetsanalyser samt vidta åtgärder i övrigt så att myndigheten kan klara sina uppgifter vid höjd beredskap.

Vid höjd beredskap ska Riksgälden i första hand inrikta sin verksamhet på uppgifter som har betydelse för totalförsvaret. Den fredstida verksamheten ska om möjligt upprätthållas i normal omfattning.

Samverkan

Finansiell sektor är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret. Riksgälden samverkar därför regelbundet med andra aktörer inom offentlig och privat sektor för att stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kris och krig. Denna samverkan sker främst i två samverkansforum: Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp (FSPOS) och Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet (SOES). Båda forum arbetar för att stärka den finansiella infrastrukturen genom att öva, utbilda, analysera och dela information och på så sätt värna sektorn och samhället. Riksgälden deltar regelbundet i övningar både nationellt som internationellt. 

Krisberedskap

Riksgälden har i enlighet med förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap även ett ansvar för krisberedskapen. Riksgälden har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris, förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Arbetet med detta sker till stor del i ovan beskrivna forum.