Riskanalys av statens garantier och utlåning

Det ingår i Riksgäldens samordningsuppdrag att förbättra statens hantering av lån och garantier. Vi ger därför årligen ut en rapport med bedömningar om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.

Riksgälden är en av flera myndigheter som ger statliga garantier och lån. Men vi har också i uppdrag att göra riskanalyser över statens samtliga garantier och all utlåning. Rapporten ges ut tillsammans med Boverket, Centrala studiestödsnämnden, Exportkreditnämnden och Sida – myndigheter som också tillhandahåller garantier och lån.

Syftet med rapporten är att bidra till ökad transparens kring riskerna.