Om vår verksamhet

Riksgäldens arbete har en viktig roll i samhället och en central roll i det finansiella systemet. Vår verksamhet bidrar till att statens kostnader och risker blir så låga som möjligt samt att det finansiella systemet är stabilt.

Våra uppdrag

I Riksgäldens uppdrag ingår att:

  • vara statens internbank
  • ta upp lån och förvalta statsskulden
  • ge statliga garantier och krediter
  • säkra finansieringen av kärnavfall
  • skydda konsumenters pengar och värdepapper genom insättningsgarantin och investerarskyddet
  • som resolutionsmyndighet ansvara för statens hantering av banker i kris

Riksgälden i siffror

Omsättning på statens in- och utbetalningar per år: 8 686 miljarder kronor (2023)

Anställda: drygt 220

Anslag från staten: cirka 378 miljoner kronor

Statens centrala finansförvaltning

Riksgälden är en statlig förvaltningsmyndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Regeringen utser vår styrelse och riksgäldsdirektören som är vår högste chef.

Riksgälden grundades 1789. Vårt namn kommer från gäld, som är ett gammalt svenskt ord för skuld. 

Regering och riksdag bestämmer Riksgäldens uppgifter och mål och sätter ramar för hur vi ska sköta verksamheten. Vi styrs också av lagar, förordningar och riktlinjer.

Internt tar vi styrningen ett steg vidare genom att själva ta fram policyer och riktlinjer för exempelvis risker och etik. Verksamheten utgår från en årlig verksamhetsplan och en arbetsordning som styr hur vi är organiserade. 

Vårt mål

Riksgäldens övergripande mål är att minimera kostnaderna för statens finansförvaltning utan att risken blir för hög och att bidra till finansiell stabilitet.

Vår vision

Tillsammans för en stabil ekonomi – nu och i framtiden.

Djup kunskap inom ekonomi

Vår kärnkompetens är nationalekonomi och finansiell ekonomi med fokus på skuldförvaltning, likviditetshantering, prognoser, finansiell stabilitet och kreditriskbedömningar. Våra stödfunktioner är juridik, backoffice, HR, IT, ekonomi, stöd och kommunikation. Vi arbetar också aktivt med riskhantering och säkerhet.

I grunden för verksamheten ligger olika IT-system med höga krav på robusthet och säkerhet. Därför arbetar nästan var tredje medarbetare inom IT.