Valutasäkra betalningar

En myndighet som har större in- eller utbetalningar i en annan valuta, kan säkra sig mot valutarisken genom att teckna valutaterminer hos Riksgälden.

Att valutasäkra betalningar görs i syfte att i förväg veta det exakta beloppet i svenska kronor för en framtida betalning i utländsk valuta.

Myndigheten hanterar därmed valutarisken eftersom kronbeloppet på betalningsdagen blir det samma oavsett hur valutakursen har rört sig. Därmed blir det lättare att planera betalningsflöden och likviditet.

Teckna valutatermin

En valutatermin är ett finansiellt kontrakt som görs mellan Riksgälden och er myndighet. Vanligast är att Riksgälden på betalningsdagen betalar valutabeloppet till er och att ni betalar motsvarande belopp i svenska kronor till Riksgälden, beräknat med växelkursen i terminskontraktet. Därefter genomför ni betalningen till er leverantör i utländsk valuta. Om ni har ett framtida inflöde i utländsk valuta betalar ni i stället in det erhållna valutabeloppet till oss och får tillbaka beloppet i svenska kronor i enlighet med terminskontraktet.

Du kan även säkra andra valutor

Det är även möjligt att valutasäkra andra valutor mot varandra, till exempel USD mot EUR om ett inflöde i EUR ska göras om till ett utflöde i USD till en förutbestämd växelkurs EUR/USD.

Valutaterminer kan tecknas i EUR, USD, CHF, GBP, DKK och JPY. Om din myndighet har behov av terminssäkring i andra valutor prövas det från fall till fall i en dialog mellan er och Riksgälden. Valutasäkring regleras i 13 § betalningsförordningen.

Kontakta Statens internbank

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på
telefon 08 613 45 80 eller e-post till statensinternbank@riksgalden.se