Internrevision

Internrevisorn har styrelsens uppdrag att oberoende granska Riksgäldens verksamhet.

Syftet är att hjälpa Riksgälden att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.