Skuldförvaltning

Avdelningen Skuldförvaltning ansvarar för statens upplåning och skuldförvaltning. Vi ger ut statsobligationer och andra värde­papper som köps av svenska och utländska banker, fonder, försäkringsbolag och andra investerare.

Klas Granlund, avdelningschef Skuldförvaltning

Klas Granlund
Avdelningschef för Skuldförvaltning

På avdelningen arbetar närmare 30 personer fördelade på fyra enheter: Analys, Affärsstöd och utveckling, Upplåning samt Backoffice Skuld.

Vi lägger stor vikt vid att ha bra relationer med våra investerare. En bred investerarbas ger lägre upplåningskostnader på sikt och värdefull återkoppling på vår verksamhet. Vi arbetar även med internationella organisationer såsom EU, OECD, IMF och Världsbanken. Det ger oss möjlighet att dela våra erfarenheter med skuldförvaltare och andra aktörer på finansmarknaden.

Analys

Analysenheten ansvarar för analysen av hur statsskulden ska vara sammansatt. Bland annat tar enheten fram förslag till riktlinjer för statsskuldsförvaltningen som regeringen slutligen fattar beslut om. Enheten planerar i vilka instrument, på vilka löptider och i vilka valutor som staten ska låna. Till uppgifterna hör också att ta fram och offentliggöra statistik över statlig upplåning och statsskuld.

Anna Olofsson, enhetschef

Affärsstöd och utveckling

Enheten ansvarar för att utveckla och förvalta system som stöd både för analys och för den operativa verksamheten. Bland annat ansvarar enheten för att driva förbättringar av skuldförvaltningens affärssystem och därmed bidra till utveckling av den operativa verksamheten. Enheten utvecklar verktyg för att tillgängliggöra och underlätta analys av statsskuldens sammansättning och kostnad, samt möjliggöra löpande uppföljning av risker, limiter och kostnadsberäkningar.

Martin Ingwall, enhetschef

Upplåning

Enheten Upplåning har det operativa ansvaret för upplåningen genom att hantera auktioner i statspapper och ta upp lån i utländsk valuta. Enheten ansvarar också för likviditetsförvaltningen och finansierar dagliga underskott eller placerar överskott i statens betalningar. Återförsäljar- och investerarrelationer ingår även i verksamheten.

Johan Bergström, upplåningschef

Backoffice Skuld

Backoffice Skuld ansvarar för clearing och avveckling av Riksgäldens affärstransaktioner. Vi ansvarar också för betalningsverksamheten inom Riksgälden och andra myndigheter. 

Herman Klose, enhetschef