Hur ska kärnavfallet finansieras?

Att ta hand om kärntekniska restprodukter är ett åtagande som sträcker sig över en lång tid. Riksgäldens uppdrag är att säkra finansieringen av kärnavfallet och använt kärnbränsle. Detta för att i slutändan skydda den framtida skattebetalaren.

Reaktorinnehavare och andra tillståndshavare är skyldiga enligt finansieringslagen, att fondera för de framtida åtgärder som krävs för hanteringen och slutförvaringen av kärntekniska restprodukter, avvecklingen och rivningen av anläggningarna samt den forskning som krävs för att möjliggöra detta. Riksgälden har det övergripande ansvaret att säkerställa kärnkraftsindustrins betalningsansvar och att följa upp att finansieringssystemet fungerar som det ska.

Det är den som förorenar som ska betala – inte framtidens skattebetalare.

Därför ska dessa företag årligen betala kärnavfallsavgifter samt ställa säkerheter till Kärnavfallsfonden. Säkerheterna ställs för de avgifter som ännu inte är inbetalda. För reaktorinnehavarna ska dessutom ytterligare en säkerhet ställas så att skyldigheterna kan fullgöras med en hög sannolikhet. Avgifterna och säkerheterna fastställs vanligtvis i treårscykler.

Avgifter betalas in av reaktorinnehavare och andra avgiftsskyldiga tillståndshavare. Avgifterna beräknas och tas ut i förhållande till den energi som levereras. Avgiften kan även bestämmas som ett belopp i kronor, till exempel för en avgiftsskyldig som inte längre levererar kärnkraftsenergi.

Riksgälden ska inför varje avgiftsperiod föreslå nivåerna på kärnavfallsavgifterna och säkerheter som ska ställas av reaktorbolagen, vilket regeringen sedan beslutar om. Den nuvarande perioden omfattar 2021. För de tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare är det Riksgälden som beslutar.

Tabell 1. Kärnavfallsavgifter för 2021, finansierings- och kompletteringsbelopp samt ställda säkerheter
ReaktorinnehavareKärnavfallsavgiftFinansierings­belopp (miljoner kronor)Kompletterings­belopp (miljoner kronor)Ställda säkerheter (miljoner kronor)
Forsmarks Kraftgrupp AB  3,0 öre/kWh  6 587  4 729 11 316
OKG AB (Oskarshamn)  5,6 öre/kWh  6 949  3 448 10 397
Ringhals AB  4,7 öre/kWh  7 034  4 922  11 956
Barsebäck Kraft AB (BKAB)  0 miljoner kronor per år  0  2 019

 2 019

Tabell 2. Kärnavfallsavgifter och finansieringsbelopp samt ställda säkerheter
Tillståndshavare som inte är reaktorinnehavareKärnavfallsavgift 2020-2022 (tusen kronor)Finansieringsbelopp (tusen kronor)Ställd säkerhet (tusen kronor)
AB Svafo 102 017 603 034 603 034
Vattenfall AB (avseende Ågesta) 0 0 0
Ranstad Industricentrum AB 0 0
Ranstad Mineral AB 0 0 0
Studsvik Nuclear AB 8 557 171 577 171 577
Westinghouse Electric Sweden AB 3 957 94 623 94 623
Cyclife Sweden AB 2 896  67 789 67 789
Chalmers tekniska högskola AB 71 1 857 1 857
 Summa 117 498 938 880 938 880

Utbetalningar från Kärnavfallsfonden

Behållningen i Kärnavfallsfonden uppgick vid utgången av 2018 till 69,6 miljarder kronor. Det är Riksgälden som efter ansökan beslutar om utbetalningar. Fonderade avgiftsmedel får användas av inbetalaren för att finansiera kostnader som ingått vid avgiftsberäkningen. Avgiftsmedlen får också användas för att täcka vissa kostnader för forskning och utveckling, statliga myndigheters tillsyn, prövning av frågor, medelsförvaltning, stöd till kommuner, med mera.

 

Tabell 3. Utbetalt belopp 2019 och 2020 samt ansökt belopp om utbetalningar från kärnavfallsfonden till tillståndshavare och andra aktörer 2021, miljoner kronor 
 AktörerUtbetalt 2019Utbetalt 2020Ansökt 2021
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 1 307,5 1 480,4 1 757,4
Barsebäck Kraft AB 264,0 444,9 505,6
OKG Aktiebolag 366,5 450,9 466,9
Ringhals AB 58,1 116,0 303,0
AB Svafo 124,3 179,5 164,0
Vattenfall AB (avseende Ågesta) 33,0 92,0 133,0
Studsvik Nuclear AB 8,6 8,6 10,8
Östhammars kommun 2,8 6,5 5,6
Oskarhamns kommun 0,9 1,9  2,0
Ranstads industricentrum AB (RIC) 0,0 3,5 1,5
Cyclife Sweden AB 1,1 1,1 1,1
Region Kalmar län 0,1 0,5 0,3
Länsstyrelsen Västra götalands län 0,0 0,2 0,2
Uppsala universitet 0,7 0,0 0,0
Summa  2 167,7 2 786,0 3 351,4

Säkerheternas värdebeständighet

När kärnkraftsföretagen föreslår säkerheter för de avgifter som ännu inte är inbetalda, samt så att skyldigheterna kan fullgöras med en hög sannolikhet, är det Riksgäldens uppgift att granska hur värdebeständiga de föreslagna säkerheterna är. Riksgälden lämnar därefter resultatet av granskningarna till regeringen. För reaktorinnehavarna består säkerheterna av garantier från ägarna av kärnkraftsbolagen (moderbolagsborgen).