Regelverk för myndigheters betalningar

Riksgäldens verksamhet styrs av lagar och förordningar. Här kan du läsa närmare om det, samt finna länkar till lagtexterna.

 Statens likviditetsstyrning styrs av:

  • Ramavtal
  • Budgetlagen
  • Betalningsförordningen
  • Kapitalförsörjningsförordningen

Ramavtal

Riksgälden upphandlar ramavtal på statens uppdrag för betalningstjänster, korttjänster, resekontotjänster samt förbetalda kort. Ramavtalen definierar tjänster, villkor och pris. Ramavtalen är viktiga instrument för att säkerställa att statens betalningar är både säkra och kostnadseffektiva.

Enligt 10 § i betalningsförordningen ska en myndighet avropa betaltjänster enligt ramavtal som har träffats för statens räkning.

Budgetlagen

I budgetlagen (2011:203) 7 kapitel framgår att regeringen beslutar om vilka ändamål myndigheterna ska låna till. Regeringen beslutar även om villkor och ramar för utlåning till myndigheterna. 

Betalningsförordningen

Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning reglerar hur myndigheterna ska hantera sina betalningar. Till förordningen har Riksgälden utfärdat föreskrifter och allmänna råd.

Förordningen fastställer att myndigheterna ska använda de betaltjänster som upphandlats via ramavtalen. Den fastställer också hur myndigheterna ska genomföra sina betalningar. Vissa delar av betalningsförordningen gäller även för affärsverken.

Betalningsförordningen tydliggör Riksgäldens och myndigheternas ansvar. I den regleras myndigheternas betalningar och att likviditeten ska hanteras över statens centralkonto hos Riksbanken. Myndigheterna ansvarar för sina betalningar, att de utförs i rätt tid, med rätt belopp och till rätt mottagare. I föreskrifterna finns de viktigaste principerna för hur myndigheterna ska genomföra sina betalningar säkert och effektivt.

Kapitalförsörjningsförordningen

Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) (esv.se) reglerar delar av statens likviditetsstyrning. Förordningen fastställer att myndigheterna ska ta upp lån hos Riksgälden till anläggningstillgångar och att rörelsekapital i statens verksamhet finansieras via räntekontokrediter. Även myndigheternas räntekonton och anslagsutbetalningar regleras i förordningen.

Lär dig mer om statens betalningsmodell

Riksgälden håller regelbundet seminarier som vänder sig till dig som arbetar med finansiella frågor på en myndighet.

Kontakta oss om du vill veta mer om statens betalningsmodell: statensinternbank@riksgalden.se