Publikationer

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

Finans- och riskpolicy 2021

Publikation 4 januari 2021 Om Riksgälden, Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Finans- och riskpolicy 2021