Publikationer

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

Riksgäldskommentar 1 2020: Prognosutvärdering

Publikation 26 maj 2020 Riksgäldskommentar

Utvärderingen är gjord av Mattias Bruér, senior ekonom på Riksgälden.

Riksgäldskommentar 1 2020: Prognosutvärdering 2013-2018

Läs nyheten

Finans- och riskpolicy 2020

Publikation 19 maj 2020 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. I policyn anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Fastställd av Riksgäldens styrelse 2019-12-11, dnr 2019/1010. Ändrad av Riksgäldens styrelse 2020-05-13.

Finans- och riskpolicy 2020

Sveriges statsskuld december 2019

Publikation 10 januari 2020 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld september 2019

Publikation 7 oktober 2019 Rapport – Sveriges statsskuld