Publikationer

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

Finans- och riskpolicy 2021

Publikation 4 januari 2021 Om Riksgälden, Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Finans- och riskpolicy 2021

Riksgäldskommentar: Statens nettolånebehov mäter statens kassaflöde

Publikation 9 juni 2020 Riksgäldskommentar

Riksgälden tar regelbundet fram oberoende prognoser på nettolånebehovet. Dessa prognoser fyller en viktig funktion i arbetet med att ta fram Riksgäldens låneplaner för hur mycket pengar staten behöver låna för att täcka sin verksamhet. 

I Riksgäldskommentar 2 2020 reder ekonomerna Sofia Nilsson och Elin Stenbacka på avdelningen Ekonomisk analys ut vad statens nettolånebehov är och hur det uppstår.

Med träffsäkra prognoser kan Riksgälden planera och hantera upplåningen på ett sätt som bidrar till att minime­ra den långsiktiga kostnaden för statsskulden. Prognosernas träffsäkerhet har ökat de senaste åren, trots en del utmaningar i prognosarbetet. Framför allt har kapitalplaceringar på skattekontot varit en osäkerhetsfaktor.

Riksgäldskommentar: Statens nettolånebehov mäter statens kassaflöde

Nyhet: Statens nettolånebehov mäter statens kassaflöde

Riksgäldskommentar 1 2020: Prognosutvärdering

Publikation 26 maj 2020 Riksgäldskommentar

Utvärderingen är gjord av Mattias Bruér, senior ekonom på Riksgälden.

Riksgäldskommentar 1 2020: Prognosutvärdering 2013-2018

Läs nyheten

Finans- och riskpolicy 2020

Publikation 19 maj 2020 Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. I policyn anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Fastställd av Riksgäldens styrelse 2019-12-11, dnr 2019/1010. Ändrad av Riksgäldens styrelse 2020-05-13.

Finans- och riskpolicy 2020