Publikationer

Riksgälden rapporterar framför allt om statsskuldens utveckling, hur vi planerar att finansiera skulden och hur vår verksamhet utvecklas.

Riksgäldskommentar: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Publikation 28 juni 2021 Riksgäldskommentar

Riksgälden har de senaste åren kunnat sänka
myndigheternas samlade kostnader för valutaväxlingar genom bättre priser i de
statliga ramavtalen för utlandsbetalningar samt införandet av en
valutakoncernkontomodell för bättre samordning av myndigheternas
valutabetalningar. En lika väl fungerande och effektiv likviditetsstyrning som
används för svenska kronor tillämpas nu även för myndigheternas
valutabetalningar genom en valutakoncernkontolösning (VKK).

Riksgäldskommentar 1-2021: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Finans- och riskpolicy 2021

Publikation 4 januari 2021 Om Riksgälden, Rapport – Övriga

I policyn samlas regler, ramar och riktvärden för hantering av risker som uppkommer i Riksgäldens verksamhet. Här anges även vissa principer för hur verksamheten ska bedrivas. Genom att den årligen ses över, omprövas och beslutas skapas en process som säkerställer att policyn hålls levande och aktuell.

Finans- och riskpolicy 2021