Överskott för staten i maj 2024

Pressmeddelande 10 juni 2024

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,6 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 41,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre utgifter och högre nettoutlåning.

Det primära saldot var 6,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Skillnaden beror på att utbetalningarna från flera myndigheter var högre än väntat men även att skatteinkomsterna var cirka 2,5 miljarder kronor lägre än prognostiserat.
Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,9 miljarder kronor högre än prognosen. Det beror främst på lägre inlåning än väntat.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med maj 2024 visade statens betalningar ett underskott på 32 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 012 miljarder kronor i slutet av maj. Den rapporterade statsskulden är från och med maj 2024 baserad på ett nytt sätt att redovisa saldon på bankkonton som ingår i skuldförvaltningen. Ändringarna innebär att rapporteringen anpassas till redovisningspraxis och att den månatliga siffran för statsskuldens storlek blir mer rättvisande.1 På Riksgäldens webbplats finns reviderade månadssiffror för statsskulden från början av 2024 enligt den nya redovisningen.

Utfallet för juni 2024 publiceras den 5 juli 2024 kl. 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 28 november.

Den nya principen innebär att den del av statsskulden som utgörs av behållningar på bankkonton redovisas på likviddag i stället för på affärsdag. Riksgälden redovisar därutöver en interimspost med belopp som är på väg till eller från bankkontona. Likviddagsbeloppet och interimsposten utgör tillsammans det affärsdagsmässiga saldot som tidigare rapporterades i statsskulden. Riksgäldens konto i Riksbanken, som används för att avveckla betalningar i svenska kronor, har fram till nu enbart redovisats på likviddag. Med den nya interimsposten redovisas även belopp på väg till och från det kontot, vilket ger en mer rättvisande siffra för statsskuldens storlek.

Statens budgetsaldo och nettolåningsbehov [1] (miljoner kronor)
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo 31 586 41 702 -10 116 -10 116 -32 397
Nettolånebehov [1] -31 586 -41 702 10 116 10 116 32 397
Primärt saldo [3] -43 679 -49 897 6 218 6 218 -12 415
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] 8 480 4 539 3 941 3 941 17 588
Räntor på statsskulden 3 613 3 656 -43 -43 27 223
  - Ränta på lån i svenska kronor 3 050 3 290 -240 -240 22 276
  - Ränta på lån i utländsk valuta 617 200 417 417 3 548
  - Realiserade valutakursdifferenser -54 166 -220 -220 1 399
[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld maj 2024

Statistik om nettolånebehovet och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 30 maj 2024: Statsupplåning prognos och analys 2024:2

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja