Vårt internationella samarbete

De flesta finansiella företag och marknader har internationell verksamhet. Riksgälden samarbetar därför internationellt för att främja finansiell stabilitet.

Riksgälden samarbetar med andra myndigheter såväl i Sverige som i andra länder för att i en krissituation effektivt kunna hantera en bank eller en central motpart med gränsöverskridande verksamhet. Det sker framför allt inom ramen för så kallade resolutionskollegier. Vi deltar också i flera internationella organisationer på europeisk och global nivå där vi är med i arbetsgrupper som på olika sätt arbetar med att utveckla regelverk och utbyta erfarenheter inom resolution, insättningsgarantin och investerarskyddet.

Resolutionskollegier säkerställer gränsöverskridande samarbete

Resolutionskollegierna leds av resolutionsmyndigheten i landet där banken eller den centrala motparten har sin hemvist. I kollegierna utbyter deltagarna information och fattar olika typer av beslut, till exempel om kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) för banker. Kollegierna tar också fram gemensamma koncernresolutionsplaner, genomför bedömningar av bankernas resolutionsbarhet och tar ställning till om åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra resolution.

För bankkoncerner som har sin hemvist i Sverige ansvarar Riksgälden för att upprätta förslag till resolutionsplan och leder arbetet i kollegierna. Därutöver är vi representant i kollegiearbetet för utländska banker som har dotterbolag eller filial i Sverige.

Riksgälden ansvarar även på liknande sätt för att upprätta förslag till resolutionsplaner för centrala motparter verksamma i Sverige och för att leda resolutionskollegiets arbete. Vi deltar även som representanter i vissa utländska resolutionskollegier.

Vilka ingår i resolutionskollegierna?

Kollegierna består av representanter från resolutionsmyndigheter, tillsynsmyndigheter och centralbanker i såväl värdlandet som andra länder där banken eller den centrala motparten har betydande verksamhet. Även Europeiska bankmyndigheten (Eba) bjuds in att delta i dessa kollegier för banker. I resolutionskollegierna för centrala motparter deltar därutöver Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och representanter för finansministerierna i berörda länder.

Aktiva i flera internationella organisationer

Riksgälden deltar i det internationella regelgivningsarbetet kopplat till resolution, både på global och europeisk nivå.

  • I det globala arbetet är vi Sveriges representant i styrgruppen för resolution inom Financial Stability Board (FSB). FSB är det organ som tar fram  internationella standarder för finansiell krishantering.
  • På europeisk nivå deltar vi i arbetsgrupper inom Europeiska bankmyndighetens (Eba) kommitté för resolution och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) kommitté för resolution.
  • Vi är med i European Forum of Deposit Insurers (EFDI) som är samarbetsorganisation för insättningsgaranti- och investerarskyddssystem inom Europa.
  • Vi är med i International Association of Deposit Insurers (IADI) som är samarbetsorganisation för insättningsgarantisystem på global nivå.
  • Vi är representerade i Nordic Baltic Stability Group (NBSG) som är ett samarbetsforum med syfte att värna den finansiella stabiliteten i Norden och Baltikum. I NBSG ingår resolutionsmyndigheter, tillsynsmyndigheter, centralbanker och finansdepartement i de åtta länderna.
  • Därtill deltar vi i ett antal permanenta eller tillfälliga under- eller arbetsgrupper inom ovan nämnda organisationer.