Frågor och svar om flyggarantin

Här hittar du vanliga frågor och svar om det nu avslutade statliga garantiprogrammet för svenska flygföretag.

Frågor och svar - Flygföretag

Det pågående utbrottet av covid-19 har inneburit att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Många flygföretag befinner sig därför i en allvarlig ekonomisk situation och har svårt att få lån på kapitalmarknaden. För att värna om i grunden livskraftiga svenska flygföretag och underlätta långivning ställer Riksgälden, på uppdrag av regeringen, ut statliga kreditgarantier till svenska flygföretag.

Flygföretag som har ett svenskt tillstånd att bedriva kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige, omfattas av garantiprogrammet med några undantag. Även flygföretag som har ett så kallat SPO-tillstånd omfattas.

Flygföretag som i sin huvudsakliga verksamhet bedriver icke-regelbunden luftfart för passagerare omfattas inte av garantiprogrammet. Bedömningen av flygföretagens huvudsakliga verksamhet hämtas in från Transportstyrelsen.

Det finns två möjligheter till stöd enligt fördraget om EU:s funktionsrätt (EUF): artikel 107(3)(b) EUF eller 107(2)(b) EUF. Den första artikeln förutsätter bland annat att förluster bärs proportionellt och på samma villkor för kreditinstitutet och staten (pari passu). De flygföretag som kan visa att de saknar möjlighet att nyttja garantiprogrammet enligt villkoren i artikel 107(3)(b) EUF kan istället ansöka om en kreditgaranti enligt villkoren i artikel 107(2)(b) EUF.

EU-kommissionen måste godkänna varje enskilt fall när det gäller kreditgarantier som ges ut enligt artikel 107(2)(b) EUF. En kreditgaranti som ges ut i enlighet med villkoren för artikel 107(3)(b) behöver inte prövas av kommissionen eftersom stöd under denna ordning redan prövats och godkänts.

Mer information om artiklarna finns på EU-kommissionens webbplats.

Riksgälden har kontaktat berörda företag. Ett flygföretag som vill ansöka om att ta del av stöd inom ramen för garantiprogrammet ska inkomma med den information som efterfrågats av Riksgälden. Flygföretag som vill ansöka om kreditgarantin under artikel 107(2)(b) EUF ska vidare redovisa en beräkning till Riksgälden över den ekonomiska skada företaget drabbats av till följd av coronakrisen.

Här finns information om vad som ska ingå i beräkningen .

Företräder du ett flygföretag och har frågor om garantiprogrammet kan du kontakta oss per e-post till guarantees-loans@riksgalden.se

Riksgälden arbetar skyndsamt med att kunna ställa ut garantier. Förutsatt att inga ytterligare uppgifter krävs från bolaget, kommer Riksgälden att kontakta er med närmare information kring garantigivningen och processen framåt.

Om ni ansökt om kreditgaranti under artikel 107(2)(b) EUF gör Riksgälden en beräkning av värdet av stödet som en garantigivning skulle medföra. Därefter går underlaget vidare till Regeringskansliet som anmäler stödet till EU-kommissionen. Kommissionen måste godkänna varje enskilt fall när det gäller denna typ av stöd.

Den 31 december 2020.

Det beror på vilken typ av legal grund för stödet det gäller. EU-kommissionen måste godkänna varje enskilt fall när det gäller kreditgarantier som ges ut enligt artikel 107(2)(b) EUF. En kreditgaranti som ges ut i enlighet med villkoren för artikel 107(3)(b) behöver inte prövas av kommissionen.

Ja, i regeringsuppdraget framgår att Sverige och Danmark ska jämnt fördela risker, förhandla och ingå internationella överenskommelser.

Den fördelas baserat på bolagets storlek. Storleken bedöms utifrån genomsnittlig omsättning hos flygföretaget de tre senaste verksamhetsåren.


Den statliga kreditgarantin får inte överstiga 90 procent av lånets kapitalbelopp inklusive ränta. Av statsstödsregelverket framgår att för underliggande lån med löptid bortom den 31 december 2020 får inte det garanterade lånets kapitalbelopp överstiga:

i) det dubbla beloppet av stödmottagaren årliga lönekostnader (inklusive sociala avgifter samt kostnader för personal som arbetar i företaget men formellt avlönas av underleverantörer) för 2019, eller för det senaste tillgängliga året, eller

ii) 25 procent av mottagarens omsättning under 2019.

Under vissa förutsättningar kan ett högre lånebelopp beviljas.

Garantiavgifter ska fastställas enligt förordningen (2011:211) om utlåning och garantier samt enligt mininivåer beroende på det är små och medelstora företag eller stora företag.

Här kan du se nivåerna