Betalningstjänster

Riksgälden har tecknat nya ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank och Swedbank som börjar gälla den 1 augusti 2022.

Genom att avropa ramavtalet köper myndigheterna betalningstjänster med tillhörande infrastruktur från bankerna. Det gäller till exempel betalning av löner, hyror och leverantörsbetalningar, men också samhällsbetalningar som pensionsbetalningar, transfereringar och skatt. Riksgäldens ramavtal ska användas av samtliga statliga myndigheter och får även användas av affärsverk och vissa statliga bolag.

Nya ramavtal från och med 1 augusti 2022

Riksgälden tecknade den 21 april nya ramavtal för betalningstjänster med Swedbank och Danske bank. Nordea kommer inte vara kvar som ramavtalsbank under den kommande ramavtalsperioden. De nya ramavtalen börjar gälla den 1 augusti 2022. Myndigheterna har därefter nio månader på sig att genomföra sina avrop.

Tjänstepaket, förnyad konkurrensutsättning och valutabank

De flesta myndigheter tillhör tjänstepaketet. Det innebär att de bara kommer att ha en ramavtalsbank, Danske Bank, för samtliga betalningstjänster både i svenska kronor och utländsk valuta.

Myndigheter med större betalningsvolymer i svenska kronor måste genomföra förnyad konkurrensutsättning. De kan därmed få Swedbank, Danske Bank eller båda bankerna, beroende på val av paketering och utfallet av konkurrensutsättningen.

Utpekade myndigheter med större betalningsvolymer i utländsk valuta ska avropa valutabanken i Danske Bank för sin valutabetalningar.

Klicka på länken för en förteckning över samtliga myndigheter och vilken/vilka avropskategorier de tillhör: Avropsberättigade myndigheter 

Separat ramavtal för kortinlösen

Riksgälden har även tecknat ett separat ramavtal för kortinlösen med Swedbank, Verifone och Nets. Även det avtalet avropas genom förnyad konkurrensutsättning. Idag ingår kortinlösen i ramavtalet för betalningstjänster. 

Läs mer om ramavtalet för kortinlösen: Ramavtal för kortinlösen

Utbildning inför avrop av de nya ramavtalen

Ramavtalen kommer att läggas upp här på webbplatsen under maj. Statens internbank kommer att hålla i utbildningar om de nya ramavtalen som går att anmäla sig till här på webbplatsen:

Anmälan till utbildning i nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Nuvarande ramavtal för betalningstjänster

Det nuvarande ramavtalet för betalningstjänster gäller till och med den sista juli 2022. Genomförda avrop är dock giltiga som längst till och med den sista april 2023, eller tills myndigheten har avropat det nya ramavtalet.

Valutakoncernmodellen ger lägre kostnader

Riksgälden introducerade i ramavtalet 2017 en valutakoncernkontomodell (VKK) i syfte att centralisera statens valutahantering. Koncernkontomodellen har upphandlats även i ramavtalet som börjar gälla 2022. Genom att in- och utbetalningar  i åtta huvudvalutor görs via koncernkonton kan statens kostnader sänkas eftersom det blir färre men större valutaväxlingar. Anslutningen av myndigheter till modellen för valutakoncernkonto sker stegvis. Hittills har 17 myndigheter anslutits till valutakoncernkontomodellen. Riksgälden planerar att ansluta fler myndigheter framöver.