Betalningstjänster

Riksgälden har tecknat nya ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank och Swedbank som började gälla den 1 augusti 2022.

Genom att avropa ramavtalet köper myndigheterna betalningstjänster med tillhörande infrastruktur från bankerna. Det gäller till exempel betalning av löner, hyror och leverantörsbetalningar, men också samhällsbetalningar som pensionsbetalningar, transfereringar och skatt. Riksgäldens ramavtal ska användas av samtliga statliga myndigheter och får även användas av affärsverk och vissa statliga bolag.

Läs mer om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen.