Stab

Avdelningen Stab består av enheterna Kommunikation, Säkerhet och Risk. Vi förser Riksgälden med råd, stöd och analys inom enheternas ansvarsområden.

Jörgen Eklund

Jörgen Eklund

Biträdande riksgäldsdirektör och stabschef

Kommunikation

Kommunikationsenheten leder och samordnar Riksgäldens interna och externa kommunikation. Vi stödjer organisationen med råd och service i kommunikationsfrågor och ansvarar för Riksgäldens webbplatser och andra digitala kanaler.

Linda Rudberg
Kommunikationschef

Risk

Riskenheten ansvarar för att hanteringen av finansiella och operativa risker inom ramen för Riksgäldens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Vi har även ansvar för Riksgäldens compliancefunktion tillsammans med vår juridiska avdelning. Vi följer också upp Riksgäldens efterlevnad av Dataskyddsförordningen.

Josefine Ljung
Riskchef

Säkerhet

Säkerhetsenheten ansvarar för informationssäkerhet på en övergripande nivå, allmänna säkerhetsfrågor, säkerhetsskydd samt åtgärder för att hantera Riksgäldens uppgifter under fredstida krissituationer samt inför och vid höjd beredskap.

Karin Olausson
Säkerhetschef

Juridik

Juridikenheten ansvarar för att Riksgälden följer gällande lagstiftning och övriga relevanta externa regelverk. Vi ger stöd och råd till verksamheten i juridiska frågor.

Jennie Lundgren
Enhetschef