Pressmeddelanden

Mindre överskott i Sveriges statsbudget

Pressmeddelande 24 maj 2022 Statens upplåning

Lägre tillväxt i ekonomin, ökade statliga utgifter och ett utflöde av kapital från skattekontot tynger statens budget. Samtidigt ger högre inflation ökade inkomster från moms. Sammantaget räknar Riksgälden nu med lägre överskott för staten 2022 och 2023 än i förra prognosen och därmed ett större...

Underskott för staten i april 2022

Pressmeddelande 6 maj 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre utbetalningar från myndigheter och lägre skatteinkomster än beräknat.

Villkor för byte till statsobligation SGB 1065

Pressmeddelande 5 maj 2022 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder ett byte till nominell obligation SGB 1065 den 2 juni.

Riksgälden har beslutat om den första gröna kreditgarantin

Pressmeddelande 25 april 2022 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar. Investeringen rör en ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för att producera diesel baserad...

Överskott för staten i mars 2022

Pressmeddelande 7 april 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 23,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 19,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat. Samtidigt var både skatteinkomster och myndighetsutbetalningar högre än...

Två nya avdelningschefer till Riksgälden

Pressmeddelande 4 april 2022 Om Riksgälden

I dag börjar Klas Granlund som avdelningschef för Skuldförvaltning och Erika Färnstrand Damsgaard tar över motsvarande roll på avdelningen Ekonomisk analys.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2021

Pressmeddelande 8 mars 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag. Rapporten är den sista som redovisar uppfyllnaden enligt det regelverk och principer som var tillämpliga fram...

Överskott för staten i februari 2022

Pressmeddelande 7 mars 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 85,6 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster.

Stark ekonomi ger större budgetöverskott och lägre statsskuld

Pressmeddelande 24 februari 2022 Statens upplåning

Tillväxten i svensk ekonomi väntas bli god 2022, trots en svacka i början av året. Det bidrar till ytterligare stärkta statsfinanser och minskad statsskuld. Det ger även ett lägre lånebehov för staten och Riksgälden drar därför ner utbudet av statspapper.

Överskott för staten i januari 2022

Pressmeddelande 7 februari 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 0,8 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor.

I dag tillträder Karolina Ekholm som riksgäldsdirektör

Pressmeddelande 1 februari 2022 Om Riksgälden

Karolina Ekholm har en bred erfarenhet inom makroekonomi och finansiell stabilitet. Fram till tillträdet som riksgäldsdirektör har hon arbetat som professor vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har tidigare varit vice riksbankschef och statssekreterare på...

Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2022-2023 enligt Riksgäldens förslag

Pressmeddelande 31 januari 2022 Finansiering av kärnavfall

Vid sammanträdet den 27 januari beslutade regeringen om kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2022 och 2023. Regeringens beslut följer Riksgäldens förslag som överlämnades...

Statens budgetöverskott blev 78 miljarder kronor 2021

Pressmeddelande 11 januari 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 78 miljarder kronor för 2021. Riksgäldens prognos var ett överskott på 22 miljarder kronor.

Beslut om resolutionsplaner och MREL

Pressmeddelande 17 december 2021 Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat årets beslut om resolutionsplaner och krav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL).

Överskott för staten i november 2021

Pressmeddelande 7 december 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 37,6 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att utbetalningarna från myndigheter var lägre än väntat.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2021

Pressmeddelande 2 december 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden publicerar rapport om statens gröna obligation

Pressmeddelande 22 november 2021 Statens upplåning

I dag publicerar Riksgälden en rapport över hur pengarna som lånades upp med statens gröna obligation har fördelats och på vilket sätt de bidrar till Sveriges miljö- och klimatmål.

Överskott för staten i oktober 2021

Pressmeddelande 5 november 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,3 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 14,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att utbetalningarna från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Snabbare återhämtning ger minskat lånebehov för staten

Pressmeddelande 27 oktober 2021 Statens upplåning

Sveriges ekonomi och statsfinanser återhämtar sig snabbare än väntat från pandemin. Statens lånebehov minskar därmed ytterligare och Riksgälden drar ned obligationsupplåningen i såväl kronor som utländsk valuta. Statsskulden vänder nedåt i år och fortsätter att minska under 2022 och 2023.

Riksgälden beslutar om ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Pressmeddelande 18 oktober 2021 Finansiell stabilitet

I dag publicerar Riksgälden sin policy för hur kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) ska tillämpas för banker och andra institut, den så kallade MREL-policyn.

Överskott för staten i september 2021

Pressmeddelande 7 oktober 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,5 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna var lägre än väntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var högre. Detta motverkades delvis...

Planerat byte i statsobligation 1063 ersätts med ren emission

Pressmeddelande 23 september 2021 Statens upplåning

Riksgälden ersätter den planerade bytesauktionen i statsobligation 1063 med att sälja obligationen i en ordinarie auktion. Riksgälden kommer att erbjuda en volym på 500 miljoner kronor i obligationen som en del av den ordinarie auktionen den 20 oktober.

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden

Pressmeddelande 17 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden. Förslaget till riktlinjer för 2022 lämnas till Finansdepartementet i dag.

Överskott för staten i augusti 2021

Pressmeddelande 7 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 43,4 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 21,3 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev högre än förväntat förklaras till största del av att skatteinkomsterna var högre än väntat samtidigt som utbetalningarna från...

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal två 2021

Pressmeddelande 3 september 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Överskott för staten i juli 2021

Pressmeddelande 6 augusti 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,1 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6,3 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än förväntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre.

Villkor för byten till realobligation SGB IL 3115

Pressmeddelande 5 augusti 2021 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3115 från SGB IL 3111, SGB IL 3114 och SGB IL 3104 under perioden 3 september – 7 september. Total volym som erbjuds av SGB IL 3115 är 3,75 miljarder kronor.

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS

Pressmeddelande 16 juli 2021 Garantier och lån

Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande. Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026.

Underskott för staten i juni 2021

Pressmeddelande 7 juli 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,0 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos där underskottet beräknades till 35,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än förväntat, vilket motverkade att det...

Riksgälden föreslår ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Pressmeddelande 2 juli 2021 Finansiell stabilitet

I dag remitterar Riksgälden ett förslag på tillämpning av nya regler i lagen (2015:1016) om resolution (LOR) som rör kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder.