Underskott för staten i juni 2024

Pressmeddelande 5 juli 2024

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 40,9 miljarder kronor i juni. Det var i linje med Riksgäldens prognos, som var ett underskott på 39,8 miljarder.

Det primära saldot var 8,6 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på att utbetalningarna från ett antal myndigheter, bland annat Kammarkollegiet, var högre än väntat. Detta motverkades dock av att skatteinkomsterna var cirka 3 miljarder kronor högre än i prognosen.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 7,2 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på högre inlåning än väntat.

Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med juni 2024 visade statens betalningar ett underskott på 38,9 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 058 miljarder kronor i slutet av juni.

Utfallet för juli 2024 publiceras den 7 augusti 2024 kl. 08.00.

Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 28 november 2024.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov [1] (miljoner kronor)
 UtfallPrognosDiff.Ack. diff.[2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo -40 879 -39 807 -1 072 -11 188 -38 943
Nettolånebehov 40 879 39 807 1 072 11 188 38 943
Primärt saldo [3] 51 229 42 666 8 563 14 781 12 424
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] -14 987 -7 747 -7 240 -3 299 -43
Räntor på statsskulden 4 637 4 888 -252 -295 26 562
- Ränta på lån i svenska kronor 4 342 4 228 113 -126 22 514
- Ränta på lån i utländsk valuta 261 210 52 469 3 604
- Realiserade valutakursdifferenser 34 450 -417 -637 444

[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.

[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket

Rapport Sveriges statsskuld juni 2024.

Statistik om nettolånebehovet och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 30 maj 2024: Statsupplåning prognos och analys 2024:2.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja