Så fungerar investerarskyddet

Om ett finansiellt institut som hanterar dina värdepapper går i konkurs och det visar sig att du inte kan få ut dina värdepapper eller pengar kan investerarskyddet träda in. Det innebär att du kan få ersättning för ett belopp på högst 250 000 kronor.

Ett finansiellt institut får inte blanda ihop sina egna tillgångar med kundernas. Vid en konkurs ska du därför få ut dina tillgångar. Om institutet trots detta inte kan lämna ut dina tillgångar får du ersättning för förlorade värdepapper upp till ett värde av 250 000 kronor.  

Riksgälden kontaktar dig

Riksgälden kommer att kontakta dig i händelse av att investerarskyddet träder in. Men du måste själv framföra ditt krav på ersättning till oss inom ett år från dagen för konkursbeslutet.

Vilka kunder omfattas?

Investerarskyddet gäller för alla kunder, såväl privatpersoner (även omyndiga) som företag och andra juridiska personer (till exempel dödsbon). Om ett depåkonto är öppnat i två eller flera personers namn, räknas varje person för sig. Institut som själva tillhör investerarskyddet kan inte få ersättning.

Vilka tillgångar omfattas?

Skyddet omfattar de värdepapper och pengar som finansiella institut hanterar när det utför så kallade investeringstjänster åt kunder. Med investeringstjänst menas bland annat köp, försäljning eller förvaring (depå) av värdepapper såsom aktier, obligationer eller derivatinstrument.

Hur beräknas ersättningen?

Din ersättning beräknas på det marknadsvärde som de aktuella värdepappren hade vid konkurstillfället. Investerarskyddet kompenserar inte eventuella värdeförändringar på aktier och andra värdepapper. Skyddet baseras på ett EU-direktiv och motsvarande system finns i övriga EU-länder.