Behandling av personuppgifter

Vi tar ansvar för att de personuppgifter som lämnas till Riksgälden behandlas på rätt sätt. De personuppgifter som du lämnar till Riksgälden behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgifter avser all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, till exempel namn, adress, e-postadress och mobilnummer. Även bilder och ljudupptagningar kan vara personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Riksgälden, organisationsnummer: 202100-2635, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Offentlighetsprincipen

Riksgälden är en statlig myndighet. Det som skickas till oss blir därför som huvudregel en allmän handling som vi kan komma att lämna ut vid en begäran, om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kan därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Insamling av personuppgifter

Riksgälden kan komma att samla in personuppgifter om dig när du kontaktar eller besöker oss, anmäler dig till eller deltar i våra arrangemang eller utbildningar eller när du använder någon av våra tjänster. När du lämnar dina personuppgifter kommer du att få information om syftet med behandlingen av dem. De personuppgifter som vi behandlar kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress.

Riksgäldens syfte och ändamål med behandlingen av personuppgifter är bland annat att utföra uppgifter av allmänt intresse.  Därtill kan Riksgälden behöva behandla personuppgifter för att administrera verksamheten, för att fullgöra rättsliga förpliktelser eller avtal med den registrerade. Behandlingen kan också vara ett led i vår myndighetsutövning.

Vilka kan vi komma att dela uppgifterna med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer. En leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner kallas personuppgiftsbiträde. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för att utföra tjänsten enligt avtalet.

Det finns också andra som Riksgälden delar personuppgifter med, men som är självständiga personuppgiftsansvariga. I dessa fall är det inte Riksgälden som styr hur informationen ska behandlas när den väl är delad. Självständiga personuppgiftsansvariga som Riksgälden delar personuppgifter med är till exempel andra statliga myndigheter såsom Skatteverket, Finansinspektionen, Försäkringskassan och Polismyndigheten.

Om vi inte är skyldiga enligt lag kommer vi inte dela dina personuppgifter med någon annan part än personuppgiftsbiträdena. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU eller EES.

Lagringstid

Som statlig myndighet är utgångspunkten, enligt arkivlagstiftningen, att Riksgälden ska bevara allmänna handlingar. Riksgälden följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. 

Vid frågor om gallring eller bevarande av allmänna handlingar är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till riksgalden@riksgalden.se eller ringa oss på telefon 08-613 45 00. 

Säkerhet

Vid behandling av personuppgifter är Riksgäldens utgångspunkt att endast de personer i verksamheten som i sitt arbete behöver de aktuella personuppgifterna ska ha tillgång till dem.

Riksgälden har särskilda säkerhetsrutiner som skyddar dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Dessa rutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Vi använder IT-system för att skydda sekretess, integritet och tillgång till personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter som Riksgälden behandlar avseende dig. Om det förekommer felaktiga eller ofullständiga personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller komplettering av dem. I vissa fall har du även rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas samt begära överföring eller radering av de personuppgifter som behandlas.

När Riksgälden behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till riksgalden@riksgalden.se eller ett brev till Riksgälden, 103 74  Stockholm.

Dataskyddsombud

Riksgälden har ett dataskyddsombud som övervakar att dataskyddsförordningens bestämmelser efterlevs. Om du har frågor som rör Riksgäldens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Riksgäldens dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@riksgalden.se eller skriva till Riksgälden, 103 74  Stockholm. Märk kuvertet med ”Riksgäldens dataskyddsombud”.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet

Om du skulle vilja framföra klagomål på Riksgäldens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Sociala medier

Riksgälden använder följande sociala medier som kommunikationskanaler för att informera om Riksgäldens verksamhet: Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av. Lämna aldrig känsliga personuppgifter i sociala medier. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)