Behandling av personuppgifter

Vi tar ansvar för att de personuppgifter som lämnas till Riksgälden behandlas på rätt sätt. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Riksgälden, organisationsnummer: 202100-2635, är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Offentlighetsprincipen

Riksgälden är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du kontaktar eller besöker oss, anmäler dig till eller deltar i arrangemang eller utbildningar anordnade av oss eller när du använder våra tjänster. När du lämnar dina personuppgifter till oss kommer du att få information om syftet med att samla in uppgifterna. De personuppgifter vi samlar in kan vara exempelvis namn, personnummer, e-postadress, adress, faktura- och leveransadress eller mobiltelefonnummer.

Vi kan också använda cookies för att du ska kunna utnyttja webbplatsens tjänster fullt ut. Läs mer om Riksgäldens användning av cookies.

Lagringstid

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling.

Som svensk myndighet under regeringen lyder Riksgälden under svensk arkivlagstiftning och myndigheten kan därför komma att behandla dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.  Kontakta oss om du har frågor om gallring eller bevarande rörande en specifik verksamhet.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar och om det föreligger felaktiga personuppgifter har du rätt att begära att dessa rättas. Du har i vissa fall även rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, begära överföring eller radering av de uppgifter som behandlas.

Du kan kontakta oss vid frågor kring dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@riksgalden.se

Du har även rätt att göra invändningar mot Riksgäldens behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress riksgalden@riksgalden.se

Exempel på personuppgifter vi samlar in: 

För att kunna fullgöra myndighetens uppdrag och rättsliga förpliktelser
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund

Nödvändig hantering för uppfyllande av Riksgäldens rättsliga förpliktelser enligt lagkrav eller myndighetsbeslut (till exempel bokföringslagen, offentlighetsprincipen, arkivlagen, LoU).

 • Namn

 • Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter

 • Organisation

 • Korrespondens

Rättslig förpliktelse. Denna insamling och lagring krävs enligt lag.

  

För att kunna förbereda och administrera avtal
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund

Administration och hantering av avrop och upphandling gällande avtal.

 • Namn
 • Personuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Korrespondens

Ingå eller fullgöra avtal.

 

För att kunna skicka ut information till prenumeranter via webbplatsen
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund
 • Administration av prenumeration
 • Utskick av prenumerationsmeddelanden
 •  E-post

Samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke eller ändra i din prenumeration,  kan du göra det via vår prenumerationssida eller via de e-postutskick du får från oss.

 

För att kunna hantera anmälningar till arrangemang
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund
 • Mottagande av bokningar,
  om- och avbokningar

 • Utskick av bokningsbekräftelser

 • Kommunikation kring eventet

 • Redovisningshantering

 • Titel

 • Namn

 • Kontaktuppgift

 • Organisation

 • Eventuell specialkost

Allmänt intresse

 

För att hantera rättigheter och skyldigheter inom Riksgäldspar
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund

Nödvändig hantering för att uppfylla
avtal avseende Riksgäldspar (adressuppdateringar, 
utskick av brev, inskanning av korrespondens).

 • Personnummer

 • Namn

 • Adress 

 • Telefonnummer 

 • Civilstånd 

 • Firmatecknare 

 • Bankkonto

Ingå eller fullgöra avtal.

 

För att hantera rekrytering
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund

Administration och hantering av sökande och antagna till tjänster.

Exempelvis:

 • Namn

 • Personnummer

 • Kontaktuppgifter (e-postadress, adress, telefonnummer)

 • Korrespondens

Samtycke och myndighetsutövning

 

För att kunna besvara och hantera kontakter tagna med myndigheten
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund

Kommunikation och besvarande av inkommande frågor eller begäranden till myndigheten.

 • Namn

 • Personuppgifter

 • Kontaktuppgifter 

 • Korrespondens

 • Röstinspelning

Rättsliga förpliktelse

 

För att bevaka statens rätt genom att driva in fordringar mot enskilda privatpersoner
Behandlingar som utförsKategorier av uppgifterLaglig grund
 • Hanteringen av de mindre regressfordringarna

 • Uppföljning, kontroll, statistik- och arkivändamål

 • Namn

 • Personnummer 

 • Kontaktuppgifter  (e-postadress, adress, telefonnummer)

 • Korrespondens 

 • Diarie-, utslags- och målnummer 

 • Kundnummer, fordringsnummer

Avtal och rättslig förpliktelse

Vilka kan vi komma att dela uppgifterna med?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med våra leverantörer. En leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner kallas personuppgiftsbiträde. Vi skriver personuppgiftsbiträdesavtal med dessa.

Om vi inte är skyldiga enligt lag kommer vi inte dela dina personuppgifter med någon annan part än personuppgiftsbiträdena. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till ett land utanför EU.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar och om det föreligger felaktiga personuppgifter har du rätt att begära att dessa rättas.

Du har i vissa fall även rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, begära överföring eller radering av de uppgifter som behandlas.

Du kan kontakta oss vid frågor kring dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@riksgalden.se

Du har även rätt att göra invändningar mot Riksgäldens behandling. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress riksgalden@riksgalden.se

Tillsynsmyndighet

Om du skulle vilja framföra klagomål på Riksgäldens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Från och med 25 maj 2018 började reglerna i EU:s dataskyddsförordning (DSF, även kallad GDPR, General Data Protection Regulation) samt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser avseende EU:s dataskyddsförordning och förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser avseende EU:s dataskyddsförordning att gälla. Dessa regler ersätter PuL personuppgiftslagen (1998:204).