Hur stor är risken för staten?

Att garantera någon annans betalningar eller att själv låna ut, innebär också att de pengarna kan gå förlorade. Därför gör Riksgälden varje år på uppdrag av staten en fördjupad analys om statens risktagande.

Genom att skapa en större insikt i hur risker kan hanteras och spridas, är tanken att både lånekostnaderna och risken ska minskas. Riksgälden samarbetar i det långsiktiga utvecklingsarbetet med:

  • Exportkreditnämnden
  • Boverket
  • SIDA
  • CSN

Den 31 december 2019 uppgick statens garantier och utlåning till 609 miljarder kronor. 

Till det tillkommer den totala summan av den statliga insättningsgarantin, alltså alla de konton som staten garanterar, som vid samma tidpunkt uppgick till 1 734 miljarder kronor. Även andra delar som statliga affärsverk och investerarskyddet är borträknade i sammanställningen.

Samlad riskanalys

Riksgälden ger årligen ut en rapport med bedömningar om riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj.

Statens garantier och utlåning  en riskanalys