Ekonomisk analys

Ekonomisk analys bistår med kvalificerad ekonomisk analys inom alla Riksgäldens ansvarsområden.

Pressbild, Erika Färnstrand Daamsgård

Erika Färnstrand Damsgaard
Avdelningschef

Avdelningen för Ekonomisk analys har cirka tio medarbetare. Vi fungerar som ett analytiskt stöd till Riksgäldens olika verksamhetsområden och ansvarar för Riksgäldens prognoser över den ekonomiska utvecklingen.

Det analytiska stödet har sin tyngdpunkt inom makroekonomisk och finansiell analys samt inom finansiell stabilitetsanalys.

Avdelningen består av två enheter: Utredning och Prognos

Utredning

Utredningsenheten ansvarar för att bistå med kvalificerad ekonomisk analys över hela Riksgäldens ansvarsområde, analys som publiceras i exempelvis Fokusrapporter och Riksgäldskommentarer. Enheten ansvarar också för intern samordning av finansiell stabilitetsanalys och för samordning av Riksgäldens deltagande i Finansiella stabilitetsrådet. Finansiella stabilitetsrådet är ett mötesforum med företrädare för regeringen, Riksgälden, Finansinspektionen och Riksbanken. Utredningsenheten ansvarar även för kontakterna med Riksgäldens vetenskapliga råd.

Niklas Hjalmarsson
Enhetschef

Prognos

Prognosenheten ansvarar för att göra prognoser för statens nettolånebehov. Prognoserna används främst som underlag för beslut om Riksgäldens upplåning och skuldförvaltning, men även av externa intressenter. Prognosenheten bidrar också i arbetet med att skriva rapporten Statsupplåningprognos och analys, som publiceras tre gånger per år. I enhetens arbete ingår även att publicera och analysera den officiella statistiken för statens nettolånebehov, samt att göra fördjupande analyser inom alla områden som är viktiga för statens finanser. 

Helena Knutsson
Enhetschef