Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 29 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-30 - 2021-08-05.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%

Nyhet 22 juli 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-23 - 2021-07-29

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS

Pressmeddelande 16 juli 2021 Garantier och lån

Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande. Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,10%.

Nyhet 15 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-16 - 2021-07-22.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,16%.

Nyhet 8 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-09 - 2021-07-15.

Underskott för staten i juni 2021

Pressmeddelande 7 juli 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,0 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos där underskottet beräknades till 35,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än förväntat, vilket motverkade att det...

Information om tillstånd för återköp av kvalificerade skulder

Nyhet 6 juli 2021 Finansiell stabilitet

En bank eller institut måste enligt tillsynsförordningen ansöka om tillstånd från Riksgälden för att köpa, lösa in, återbetala eller återköpa kvalificerade skulder

Remissvar: Planering för försörjning av varor och tjänster

Nyhet 2 juli 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslaget "Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig" (MSB 2021-05986).

Riksgälden föreslår ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Pressmeddelande 2 juli 2021 Finansiell stabilitet

I dag remitterar Riksgälden ett förslag på tillämpning av nya regler i lagen (2015:1016) om resolution (LOR) som rör kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder.

Remiss: Riksgälden föreslår ändrad tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Nyhet 2 juli 2021 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden ett förslag på tillämpning av nya regler i lagen (2015:1016) om resolution (LOR) som rör kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,24%.

Nyhet 1 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-02 - 2021-07-08.

Leverantörsfakturor under pandemin

Nyhet 1 juli 2021 Statens internbank, Covid-19

Riksgälden rekommenderar myndigheterna att återgå till normal rutin och betala leverantörsfakturor först på förfallodagen.

Riksgälden har sammanställt information om svensk insolvensrankning

Nyhet 29 juni 2021 Finansiell stabilitet

Riksgälden har sammanställt information om rangordning av poster i svenska insolvensförfaranden.

Riksgäldskommentar: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Nyhet 28 juni 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

Svenska myndigheters likviditetshantering i utländsk valuta blir allt bättre. Genom den valutakoncernkontolösning (VKK) som Riksgälden erbjuder sedan 2017, i kombination med bättre priser i de statliga ramavtalen för utlandsbetalningar, har kostnaderna kunnat sänkas för myndigheternas...

Över tre miljarder kronor till resolutionsreserven

Nyhet 28 juni 2021 Finansiell stabilitet

Hanteringen av krisande banker ska i första hand finansieras av bankens egna aktie- och fordringsägare. För extraordinära situationer finns en resolutionsreserv som byggs upp med avgifter från banker och institut. För år 2021 har 3,66 miljarder kronor betalats in till resolutionsreserven.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,24%.

Nyhet 24 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-25 - 2021-07-01.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023

Nyhet 24 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023, så att berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Ojämn minskning av marknadens förväntningar på statligt stöd till systemviktiga banker

Nyhet 23 juni 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

En artikel i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik visar att marknadens förväntningar på att staten ska garantera systemviktiga bankers överlevnad har minskat sedan 2012. Men förväntningar på statligt ingripande om en systemviktig bank skulle få finansiella problem kvarstår, vilket...

Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,21%.

Nyhet 17 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-18 - 2021-06-24.

Staten lånar 10 miljarder kronor på 50 år till 1,386 % ränta

Pressmeddelande 16 juni 2021 Statens upplåning, Om Riksgälden, Statsskulden

Riksgälden lånade i dag upp 10 miljarder kronor till en ränta på 1,386 procent i den planerade emissionen av en 50-årig statsobligation. Den nya obligationen blir det längsta lånet i Sveriges statsskuld.

Företagsakuten förlängs till 30 september 2021

Pressmeddelande 15 juni 2021 Garantier och lån, Covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten från den 30 juni till 30 september 2021. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes våren 2020 för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Remissvar: Riskskatt för kreditinstitut

Nyhet 15 juni 2021 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden konstaterar att utkastet till lagrådsremiss i stor utsträckning är oförändrat i förhållande till den promemoria om Riskskatt för vissa kreditinstitut som Finansdepartementet remitterade den 17 september 2020.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 juni

Nyhet 14 juni 2021 Finansiell stabilitet, Covid-19

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni publicerats.

Remissvar: Viktigt värna effektiva former för krishantering vid finansiell oro

Nyhet 11 juni 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar utredarens förslag om en ny struktur i beredskapssektorer och inrättandet av de två beredskapssektorerna Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster. Riksgälden efterfrågar vissa förtydliganden och förordar Riksbanken som sektorsansvarig myndighet inom Finansiella tjänster.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 10 juni 2021 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%.

Nyhet 10 juni 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%.Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-11 - 2021-06-17

Kreditgarantier för gröna investeringar

Pressmeddelande 8 juni 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

Regeringen har gett i uppdrag åt Riksgälden att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar.

Överskott för staten i maj 2021

Pressmeddelande 7 juni 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,9 miljarder kronor i maj, vilket också var Riksgäldens prognos. Statens skatteinkomster var något högre än förväntat men samtidigt var utbetalningarna högre.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,31%.

Nyhet 3 juni 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-06-04 - 2021-06-10.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal ett 2021

Pressmeddelande 31 maj 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 juni

Nyhet 28 maj 2021 Finansiell stabilitet

Fredag den 4 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,28%.

Nyhet 27 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-28 - 2021-06-03.

Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Pressmeddelande 27 maj 2021 Statens upplåning

Svensk ekonomi återhämtar sig i allt snabbare takt efter förra årets fall till följd av pandemin. Den högre ekonomiska tillväxten medför ökade skatteinkomster för staten och därmed ett starkare budgetsaldo, ett mindre lånebehov och en lägre statsskuld. Riksgälden minskar upplåningen och avser att...

Remissvar: En ny lag om företagsrekonstruktion

Nyhet 25 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Remissvar: Regellättnader på värdepappersmarknaden

Nyhet 25 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,33%.

Nyhet 20 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-21 - 2021-05-27.

Remissvar: Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Nyhet 14 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,29%.

Nyhet 12 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-14 - 2021-05-20.

Underskott för staten i april 2021

Pressmeddelande 7 maj 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,9 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 24,9 miljarder kronor. Statens skatteinkomster var något högre än förväntat samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%.

Nyhet 6 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-07 - 2021-05-13

Remissvar: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Nyhet 5 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i remissen.

Remissvar: Riksgälden välkomnar uppdraget som resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 3 maj 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden ser positivt på att bli resolutionsmyndighet för centrala motparter enligt EU-förordningen. Det finns goda skäl att samla resolutionsuppdragen för banker och centrala motparter hos samma myndighet.

Redovisning till regeringen: Finansieringssystemet för hantering av kärnavfall

Nyhet 3 maj 2021 Finansiering av kärnavfall

I dag redovisar Riksgälden en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter, en analys och bedömning av systemets finansiella balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2021.

Remissvar: Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Nyhet 30 april 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall (SSM2021-136).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,25%.

Nyhet 29 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-30 - 2021-05-06.

Myndigheters användning av betalväxlar

Nyhet 27 april 2021 Statens internbank

Myndigheter får upphandla funktionalitet för betalväxlar hos en PSP (Payment Service Provider) utan Riksgäldens tillstånd, så länge det endast handlar om en teknisk lösning.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,25%.

Nyhet 22 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-23 - 2021-04-29.

Nya ramavtal för betalkort och resekonto

Nyhet 19 april 2021 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB Kort för betalkort och resekonto. Avtalen börjar gälla den 1 september 2021.

Statens framtida roll på betalningsmarknaden – stort intresse för Finansdagen

Nyhet 16 april 2021 Statens internbank, Om Riksgälden

Den 15 april gick Finansdagen av stapeln digitalt, med runt 500 personer anmälda. Under tre timmar presenterades olika perspektiv på utvecklingen av betalningsmarknaden där staten har en fortsatt viktig roll att spela.