Pressmeddelanden och nyheter

Underskott för staten i april 2021

Pressmeddelande 7 maj 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,9 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 24,9 miljarder kronor. Statens skatteinkomster var något högre än förväntat samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%.

Nyhet 6 maj 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-05-07 - 2021-05-13

Remissvar: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Nyhet 5 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i remissen.

Remissvar: Riksgälden välkomnar uppdraget som resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 3 maj 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden ser positivt på att bli resolutionsmyndighet för centrala motparter enligt EU-förordningen. Det finns goda skäl att samla resolutionsuppdragen för banker och centrala motparter hos samma myndighet.

Redovisning till regeringen: Finansieringssystemet för hantering av kärnavfall

Nyhet 3 maj 2021 Finansiering av kärnavfall

I dag redovisar Riksgälden en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter, en analys och bedömning av systemets finansiella balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2021.

Remissvar: Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Nyhet 30 april 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall (SSM2021-136).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,25%.

Nyhet 29 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-30 - 2021-05-06.

Myndigheters användning av betalväxlar

Nyhet 27 april 2021 Statens internbank

Myndigheter får upphandla funktionalitet för betalväxlar hos en PSP (Payment Service Provider) utan Riksgäldens tillstånd, så länge det endast handlar om en teknisk lösning.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,25%.

Nyhet 22 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-23 - 2021-04-29.

Nya ramavtal för betalkort och resekonto

Nyhet 19 april 2021 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB Kort för betalkort och resekonto. Avtalen börjar gälla den 1 september 2021.

Statens framtida roll på betalningsmarknaden – stort intresse för Finansdagen

Nyhet 16 april 2021 Statens internbank, Om Riksgälden

Den 15 april gick Finansdagen av stapeln digitalt, med runt 500 personer anmälda. Under tre timmar presenterades olika perspektiv på utvecklingen av betalningsmarknaden där staten har en fortsatt viktig roll att spela.

Remissvar: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Nyhet 15 april 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen" (SOU 2020:40).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,23%.

Nyhet 15 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-16 - 2021-04-22.

Remissvar: En gemensam angelägenhet

Nyhet 12 april 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Jämlikhetskommissionens arbete som belyser Sveriges utmaningar kopplade till ojämlikhet på många områden. Riksgälden ser ett värde av att även studera omfördelningseffekter bland hushåll med olika lån och tillgångar.

Överskott för staten i mars 2021

Pressmeddelande 9 april 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 9,2 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 22,1 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev högre än förväntat förklaras till stor del av att inbetalningar av skatt som skulle ha skett i februari istället genomfördes i mars,...

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,23%

Nyhet 8 april 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,23%. Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-09 - 2021-04-15.

Karolina Ekholm ny ledamot i Riksgäldens vetenskapliga råd

Nyhet 1 april 2021 Om Riksgälden

Karolina Ekholm är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, fd vice riksbankschef och fd statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 1 april 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-04-02 - 2021-04-08.

Remissvar: Pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering

Nyhet 31 mars 2021 Remisser och remissvar

Finansinspektionen föreslår en uppdaterad metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Riksgälden har inga synpunkter på de aktuella förändringarna utan ser dem som en följd av ett förändrat regelverk.

Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare

Nyhet 31 mars 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska ställa säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. I dag skickar Riksgälden ut dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp på remiss så att...

Påminnelse: Anmälan till Finansdagen 2021

Nyhet 30 mars 2021 Statens internbank

Det finns fortfarande chans att anmäla sig till Finansdagen – en digital konferens för myndigheter med spännande framtidsfrågor i fokus. Konferensen äger rum digitalt den 15 april klockan 9.00-12.00 och är kostnadsfri.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,25%.

Nyhet 25 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-26 - 2021-04-01.

Remissvar: MSB strategi för försörjningsberedskap

Nyhet 23 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan (MSB 2021-01459).

Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

Nyhet 23 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del betänkandet "Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)". Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 18 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-19 - 2021-03-25.

Inga oklarheter kvarstår kring statens pant i Saab Automobile Tools

Nyhet 18 mars 2021 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Vid årsstämman för Saab Automobile Tools AB i likvidation som genomfördes den 15 mars 2021 beslutades att samtliga tillgångar i Saab Automobile Tools (Tools) ska utbetalas och utges till panthavaren, det vill säga staten genom Riksgälden.

Fortsatt låg till måttlig risk för förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj under pandemiåret 2020

Nyhet 15 mars 2021 Garantier och lån

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som ökat något från förra årets 2 240 miljarder kronor till 2 432 miljarder kronor.

Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 12 mars 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution. Den övervägande delen av ändringarna genomför nya bestämmelser i EU:s krishanteringsdirektiv i svensk rätt.

Nu öppnar anmälan till Finansdagen 2021

Nyhet 12 mars 2021 Statens internbank

Riksgälden bjuder in till Finansdagen – en digital konferens för myndigheter med spännande framtidsfrågor i fokus. Konferensen äger rum digitalt den 15 april klockan 9.00-12.00 och är kostnadsfri.

Remissvar: Övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker

Nyhet 12 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har i remissvar på promemorian ”Nya kapitalkrav för svenska banker” redogjort för sin syn på tillämpningen av den så kallade pelare 2-vägledningen.

Aktuella upphandlingar av ramavtal

Nyhet 11 mars 2021 Statens internbank

Under 2021 och 2022 träder flera nya ramavtal för statliga betalningar i kraft. Berörda myndigheter kommer att få information i god tid innan det är dags att avropa de nya ramavtalen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,30%.

Nyhet 11 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-12 - 2021-03-18.

Remissvar: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Nyhet 10 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering Dnr RG2020/1128.

Remissvar: Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 5 mars 2021 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Överskott för staten i februari 2021

Pressmeddelande 5 mars 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 47,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 53,1 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än förväntat förklaras av försenade inbetalningar på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 4 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-05 - 2021-03-11.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020

Nyhet 2 mars 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Remissvar: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Nyhet 1 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian ”Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel” (Fi2020/04860). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Högt förtroende för insättningsgarantin

Nyhet 26 februari 2021 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Närmare 60 procent av befolkningen känner till att insättningsgarantin finns för att skydda pengarna på kontot om banken eller institutet går i konkurs. Bland dem som känner till hur garantin fungerar har åtta av tio högt förtroende för att pengarna är skyddade.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,21%.

Nyhet 25 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-26 - 2021-03-04.

Statens finanser stärks när Riksbanken återbetalar lån

Pressmeddelande 24 februari 2021 Statens upplåning

Återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter efter en tillfällig svacka i början av året och bidrar till att statsfinanserna stärks gradvis. Även andra faktorer får stor påverkan på statsbudgeten i år och 2022. Pandemin fortsätter prägla utvecklingen med nya finanspolitiska åtgärder som ökar...

Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap

Nyhet 22 februari 2021 Om Riksgälden

Statsskulden ökade snabbt i början av coronakrisen men nivån som andel av BNP i slutet av året var fortsatt låg sett ur både ett historiskt och ett internationellt perspektiv. I dag överlämnar Riksgälden sin årsredovisning till regeringen – ett år som präglats av pandemin.

Ökad statsskuld 2020 till följd av pandemin

Nyhet 19 februari 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2020 till regeringen. Året präglades av coronapandemin som medförde att Riksgälden snabbt behövde öka upplåningen för att möta underskott i statsbudgeten. Riksgälden gav också för första gången ut en grön obligation.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3108

Pressmeddelande 19 februari 2021 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3108 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 19, 22 och 23 mars.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,13%.

Nyhet 18 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-19 - 2021-02-25.

Klargörande med anledning av lagrådsremiss om ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

Nyhet 18 februari 2021 Finansiell stabilitet

Regeringen beslutade den 11 februari 2021 om en lagrådsremiss om ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris. Riksgälden gör härmed vissa klargöranden kring vad de föreslagna regeländringarna innebär.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 15 februari 2021 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 15 februari 2021.

Remissvar: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Nyhet 11 februari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att anmärka på förslaget.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,05%.

Nyhet 11 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-12 - 2021-02-18.

Företagsakuten förlängs till 30 juni 2021

Pressmeddelande 11 februari 2021 Garantier och lån, Covid-19

Regering och riksdag har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.