Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,37%.

Nyhet 11 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-12 - 2022-08-18.

Överskott för staten i juli 2022

Pressmeddelande 5 augusti 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,33%.

Nyhet 4 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-05 - 2022-08-11.

Remissvar: CSN:s redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden anser att regeringen bör avstå från att införa den räntemodell som CSN, i enlighet med uppdraget, analyserar och föreslår i rapporten. Om en ny räntemodell införs bör den ränta som tas ut av studielåntagare i stället utgår från budgetlagens huvudregel för statlig utlåning.

Remissvar: Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer de föreslagna föreskrifterna om säkerhetsskydd för området finansiella företag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,44%.

Nyhet 28 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-29 - 2022-08-04.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,56%.

Nyhet 21 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-22 - 2022-07-28

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,40%.

Nyhet 14 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-15 - 2022-07-21.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,51%.

Nyhet 7 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-08 - 2022-07-14.

Underskott för staten i juni 2022

Pressmeddelande 7 juli 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,5 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos på 34,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 1 juli 2022 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,79%.

Nyhet 30 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-01 - 2022-07-07.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,86%.

Nyhet 23 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-24 - 2022-06-30.

Nära fyra miljarder kronor till resolutionsreserven

Nyhet 22 juni 2022 Finansiell stabilitet

Årets avgifter till resolutionsreserven har betalats in. Sammanlagt uppgick avgifterna för 2022 till 3,89 miljarder kronor.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2022

Pressmeddelande 17 juni 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,88%.

Nyhet 16 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-17 - 2022-06-23.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni 2022

Nyhet 9 juni 2022 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni publicerats.

Riksgälden får ersättning i samband med statens försäljning av Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB)

Nyhet 9 juni 2022 Saab, Garantier och lån

I och med Hedin Mobility Group AB:s köp av Orio AB läggs sista pusselbiten på plats för att staten ska kunna avsluta sitt engagemang i Saab Automobile.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 9 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-10 - 2022-06-16.

Överskott för staten i maj 2022

Pressmeddelande 8 juni 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 69,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre skatteinkomster än beräknat, vilket delvis motverkades av att utbetalningar från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,51%.

Nyhet 2 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-03 - 2022-06-09.

Riksgälden blir resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 1 juni 2022 Finansiell stabilitet

I går beslutade riksdagen att Riksgälden blir resolutionsmyndighet för centrala motparter, en roll som myndigheten redan har för banker och institut. Resolution är ett särskilt förfarande för att hantera en kris i en bank eller en central motpart på ett ordnat sätt, och utan att skattebetalarna får...

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 30 maj 2022 Garantier och lån, Covid-19

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år. Beviljande av förlängning kan ske fram till och med den 30 juni 2022.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 1 juni

Nyhet 25 maj 2022 Finansiell stabilitet

Onsdagen den 1 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-27 - 2022-06-02

Nyhet 25 maj 2022 Statslåneränta

Mindre överskott i Sveriges statsbudget

Pressmeddelande 24 maj 2022 Statens upplåning

Lägre tillväxt i ekonomin, ökade statliga utgifter och ett utflöde av kapital från skattekontot tynger statens budget. Samtidigt ger högre inflation ökade inkomster från moms. Sammantaget räknar Riksgälden nu med lägre överskott för staten 2022 och 2023 än i förra prognosen och därmed ett större...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 19 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-20 - 2022-05-26.

Anmälan till utbildning om nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Nyhet 13 maj 2022 Statens internbank

Välkommen att anmäla dig till en utbildning om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen. Du kan välja mellan fyra olika utbildningstillfällen den 9 juni, 1 september, 6 oktober samt 10 november.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,84%.

Nyhet 12 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-13 - 2022-05-19.

Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nya regler för viss gräsrotsfinansiering" (Fi2022/00473).

Nytt ramavtal för kortinlösen

Nyhet 6 maj 2022 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för kortinlösen med Nets, Swedbank och Verifone.

Remissvar: Rätt till betalkonto i fler banker

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria "Rätt till betalkonto i fler banker". Riksgälden tillstyrker promemorians förslag.

Underskott för staten i april 2022

Pressmeddelande 6 maj 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre utbetalningar från myndigheter och lägre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,77%.

Nyhet 5 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-06 - 2022-05-12.

Villkor för byte till statsobligation SGB 1065

Pressmeddelande 5 maj 2022 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder ett byte till nominell obligation SGB 1065 den 2 juni.

Förordningsändring gör finansieringssystemet för kärnavfall mer flexibelt

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall

Förändringar är på gång i förordningen 2017:1179 om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringsförordningen). Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022. Ändringarna innebär en bättre anpassning till tillståndshavarens verksamhet och en ökad flexibilitet i finansieringssystemet. Nedan...

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen om anläggningshavares försäkringar och kompletterande säkerheter bedöms vara tillräckliga vid händelse av en radiologisk olycka.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 29 april 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2022.

Finansdagen: Så jobbar vi säkrare tillsammans

Nyhet 29 april 2022 Statens internbank

Riksgäldens digitala konferens Finansdagen lockade den 28 april över 500 deltagare från 170 olika myndigheter, företag och organisationer. Många aktörer inom den finansiella sektorn är intresserade av hur vi tillsammans ska kunna stå emot till exempel cyberangrepp och fullfölja våra uppdrag även i...

Remissvar: Finansinspektionen föreslår förvaltare och institut att beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Nyhet 28 april 2022 Remisser och remissvar

Finansinspektionens har kommit med förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker. Riksgälden har inga synpunkter på det remitterade förslaget. (FI dnr 21-29976)

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,52%.

Nyhet 28 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-29 - 2022-05-05.

Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning 2017-2021

Nyhet 26 april 2022 Statens upplåning, Statsskulden

Statsskulden har fortsatt att minska under de fem senaste åren. Även statens lånebehov har minskat och upplåningskostnaden har varit historiskt låg. Det visar regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021, som överlämnats till riksdagen.

Riksgälden har beslutat om den första gröna kreditgarantin

Pressmeddelande 25 april 2022 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar. Investeringen rör en ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för att producera diesel baserad...

Remissvar: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Nyhet 22 april 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker promemorians förslag och välkomnar det stärkta skyddet vid betalningar online, samt har inget att erinra mot att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.

Nytt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 22 april 2022 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank och Swedbank.

Riksgälden tänker följa riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

Nyhet 21 april 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,52%.

Nyhet 21 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-22 - 2022-04-28.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,45%.

Nyhet 14 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-15 - 2022-04-21.

Remissvar: Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Nyhet 11 april 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar inrättandet av Totalförsvarsanalys. Att löpande följa upp och utvärdera insatser inom detta område, med stöd av bland annat metoder för att värdera samhällsekonomisk effektivitet, leder rimligen till mer effektiva insatser och en ökad kostnadseffektivitet för de insatser som...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,20%.

Nyhet 7 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-08 - 2022-04-14.