Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%.

Nyhet 23 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-24 - 2023-03-30.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 21 mars

Nyhet 21 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Finansiella stabilitetsrådet har haft ett extrainsatt möte för att diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet 21 mars

Nyhet 20 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Tisdag den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Avropa ramavtal för kortinlösen

Nyhet 20 mars 2023 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal för kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler med Nets, Swedbank och Verifone. Avtalet måste avropas senast den 30 april 2023 för att er myndighet inte ska få avbrott i sina betalningstjänster.

Remissvar: Kommissionens förslag till direktiv om insolvensrätten

Nyhet 17 mars 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten" (Ju2022/03740).

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Nyhet 16 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016....

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,30%.

Nyhet 16 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-17 - 2023-03-23.

Måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2023 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det är en något högre risknivå jämfört med föregående år. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,57%.

Nyhet 9 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-10 - 2023-03-16.

Varning för falska inkassokrav

Nyhet 8 mars 2023 Om Riksgälden

Riksgälden har blivit uppmärksammade på att ett till synes falskt inkassobolag, Faird Inkassobyrå/Faird Collection, använder Riksgäldens adress vid indrivning av försenade fakturor. Riksgälden har ingenting med detta bolag att göra.

Remissvar: Tidigare publiceringstid – Swestr

Nyhet 8 mars 2023 Remisser och remissvar, Statsskulden

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksbankens förslag (2023-00261) om tidigarelagd publicering och ökad transparens om transaktionsunderlaget för Swestr. Riksgälden är positiv till förslaget och har i övrigt inga synpunkter.

Överskott för staten i februari 2023

Pressmeddelande 7 mars 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 98,0 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. Samtidigt betalades inte hela elprisstödet till hushållen ut i februari,...

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld (MREL) – kvartal 4, 2022

Pressmeddelande 3 mars 2023 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,65%.

Nyhet 2 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-03 - 2023-03-09.

Remissvar: Förtydliganden EU:s kapitaltäcknings- och krishanteringsregelverk

Nyhet 1 mars 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga invändningar mot förslagen i promemorian (Fi2022/02993).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,54%.

Nyhet 23 februari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-02-24 - 2023-03-02.

Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott

Pressmeddelande 23 februari 2023 Statens upplåning

Statsbudgeten vänder till underskott i år efter förra årets oväntat stora överskott. Det beror delvis på minskade skatteinkomster, men även på tillfälliga faktorer som elprisstöd. Riksgälden räknar med att budgetunderskottet kvarstår 2024 och ökar då obligationsupplåningen.

Hur ser marknadsaktörerna på realobligationer?

Nyhet 23 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden

I dag skickar Riksgälden ut ett frågeformulär för att undersöka marknadens syn på realobligationer. Syftet med dessa frågor är att få djupare förståelse för hur marknadsaktörerna ser på den senaste tidens utveckling samt på långsiktig efterfrågan.

Årsredovisning 2022: Starka statsfinanser i turbulent tid

Pressmeddelande 22 februari 2023 Om Riksgälden

Riksgälden konstaterar i sin årsredovisning 2022 att året varit turbulent. Både avseende säkerhetssituationen i närområdet och utvecklingen i ekonomin med historiskt hög inflation, snabbt stigande räntor och höga elpriser. Tillväxten i ekonomin saktade av, men statsfinanserna utvecklades trots det...

Minskad statsskuld men ökad kostnad 2022

Nyhet 21 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Den högsta inflationen på tre decennier och stigande marknadsräntor påverkade statsskuldsförvaltningen på flera sätt under 2022. Det nya läget bidrog å ena sidan till högre inkomster för staten och en historiskt låg statsskuld. Å andra sidan ökade kostnaderna för statsskulden.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,34%.

Nyhet 16 februari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-02-17 - 2023-02-23.

Remissvar: Kommissionens förslag till ändring av administrativt samarbete i fråga om beskattning

Nyhet 15 februari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8), (Fi2022/03329).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,99%.

Nyhet 9 februari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-02-10 - 2023-02-16.

Underskott för staten i januari 2023

Pressmeddelande 7 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 45,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,5 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror till övervägande del på lägre skatteinkomster än beräknat.

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 6 februari 2023 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar.

Kvartalsrapport 2022:4 – Finansiering av kärnavfall

Nyhet 6 februari 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det fjärde kvartalet 2022. Härefter kommer vi att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av vårt pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,03%.

Nyhet 2 februari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-02-03 - 2023-02-09.

Riksgäldsdirektören i Finansutskottet

Nyhet 31 januari 2023 Finansiell stabilitet

Vid dagens öppna utfrågning i Finansutskottet konstaterade riksgäldsdirektör Karolina Ekholm att hushållens och fastighetsföretagens höga skuldsättning innebär ökade risker, men att bankerna i grunden har en god motståndskraft.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,97%.

Nyhet 26 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-27 - 2023-02-02

Remissvar: Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

Nyhet 19 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen till nya föreskrifter (DNR 2022-01058).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,89%.

Nyhet 19 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-20 - 2023-01-26.

Riksgälden kommer att följa riktlinjer om överföringsstrategier

Nyhet 16 januari 2023 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer om överföringsstrategier.

Remissvar: Promemoria Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 12 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (Fi2022/03553).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,98%.

Nyhet 12 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-13 - 2023-01-19.

Statens budgetöverskott blev 164 miljarder kronor 2022

Pressmeddelande 10 januari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 164 miljarder kronor för 2022. Riksgäldens prognos var ett överskott på 91 miljarder kronor. Jämfört med föregående år beror det större budgetöverskottet både på ett starkare primärsaldo och på tillfälliga faktorer som...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,24%.

Nyhet 5 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-06 - 2023-01-12.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,31%.

Nyhet 29 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-30 - 2023-01-05.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,06%.

Nyhet 22 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-23 - 2022-12-29

Remissvar: Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Nyhet 21 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på betänkandet Kreativa Sverige – Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Årets beslut om resolutionsplaner och MREL

Pressmeddelande 19 december 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat årets beslut om resolutionsplaner och krav på kapitalbas och kvalificerade skulder, så kallade MREL-krav. Riksgälden konstaterar att de flesta banker är på god väg att uppfylla de slutliga MREL-kraven som gäller från och med 2024, men att vissa banker behöver öka takten för...

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023

Nyhet 16 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Uppdaterad vägledning om EBA:s riktlinjer om resolutionsbarhet och tillämpningsrapport om skuldnedskrivningsverktyget

Nyhet 16 december 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden publicerar idag en uppdaterad vägledning om Europeiska bankmyndighetens (EBA:s) riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter (EBA/GL/2022/01). Vägledningen fungerar som ett stöd till svenska banker för hur riktlinjerna bör tolkas och...

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 6 december

Nyhet 15 december 2022 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december publicerats.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 15 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-16 - 2022-12-22.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,74%.

Nyhet 8 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-09 - 2022-12-15.

Ny digital inrapportering för uppgifter om insättningsgaranti- och resolutionsavgifter

Nyhet 8 december 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden digitaliserar processen för rapportering av uppgifter för insättningsgaranti- och resolutionsavgiften samt för garanterade insättningar per kvartal. Fysiska blanketter ersätts därför med digital inrapportering via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.

Remissvar: Säkerheter enligt miljöbalken

Nyhet 8 december 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian ”Säkerheter enligt miljöbalken” (M2022/01822)

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 7 december 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Överskott för staten i november 2022

Pressmeddelande 7 december 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,7 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än prognostiserat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre nettoutlåning.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande 7 december 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.