Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden indikerar 7–10 års löptid för grön obligation

Pressmeddelande 14 juli 2020 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden avser att välja en löptid inom intervallet sju till tio år för statens gröna obligation som är planerad att emitteras i augusti. En grupp av banker har utsetts för att sondera intresset och genomföra emissionen på omkring 20 miljarder kronor.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 9 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-10 - 2020-07-16.

Remissvar: Ändringar i skattelagar till följd av resolutionsregelverket

Nyhet 8 juli 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utkastet till lagsrådsremiss: Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Dnr Fi2020/02198/S1).

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Underskott för staten i juni 2020

Pressmeddelande 7 juli 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 56,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 70,5 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 2 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-03 - 2020-07-09.

Remissvar: Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Nyhet 29 juni 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag i svensk rätt. (Fi2020/00993/V)

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%.

Nyhet 25 juni 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-26 - 2020-07-02.

Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften

Nyhet 22 juni 2020 Insättningsgarantin

I dag skickar Riksgälden ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,03%.

Nyhet 18 juni 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-19 - 2020-06-25.

Remissvar: Nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Nyhet 15 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer Finansinspektionens förslag om nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet (FI Dnr 18-21224).

Över tre miljarder till resolutionsreserven

Nyhet 15 juni 2020 Finansiell stabilitet

Hanteringen av krisande banker ska i första hand finansieras av den egna bankens aktie- och fordringsägare. För extraordinära situationer finns en resolutionsreserv som byggs upp med avgifter från banker och institut. För år 2020 har 3,5 miljarder kronor betalats in till resolutionsreserven.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 5 juni

Nyhet 12 juni 2020 Finansiell stabilitet, Covid-19

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 5 juni publicerats.

Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Nyhet 12 juni 2020 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag skickas förslaget ut på remissrunda så att berörda kan lämna synpunkter.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%

Nyhet 11 juni 2020 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,09%. Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-12 - 2020-06-18

Riksgäldskommentar: Statens nettolånebehov mäter statens kassaflöde

Nyhet 9 juni 2020 Statens upplåning

Riksgälden tar regelbundet fram oberoende prognoser på nettolånebehovet. Dessa prognoser fyller en viktig funktion i arbetet med att ta fram Riksgäldens låneplaner för hur mycket pengar staten behöver låna för att täcka sin verksamhet.

Remissvar: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Nyhet 8 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till finansdepartementets ställningstagande om att inte föreslå någon ändring av skyddsnivån för det riskkänsliga kapitalkravet i lagen om tjänstepensionsföretag.

Riksgälden ger ut statens gröna obligation i augusti 2020

Pressmeddelande 5 juni 2020 Statens upplåning

Riksgälden förbereder för att emittera en grön obligation i augusti och räknar med en volym på omkring 20 miljarder kronor. De pengar som lånas upp ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål.

Överskott för staten i maj 2020

Pressmeddelande 5 juni 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 10,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,4 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden förlänger teckningsperioden för Företagsakuten

Pressmeddelande 4 juni 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden ställer ut lånegarantier avseende företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen. Riksgälden bedömer att behovet av garantiprogrammet kvarstår och förlänger därför möjligheten att få garanterade lån inom programmet.