Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%.

Nyhet 21 oktober 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-10-22 - 2021-10-28.

Ulrika Christensen ny avdelningschef på Statens internbank

Nyhet 18 oktober 2021 Statens internbank

I dag, den 18 oktober, tillträder Ulrika Christensen som ny avdelningschef på Statens internbank på Riksgälden.

Riksgälden beslutar om ny tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Pressmeddelande 18 oktober 2021 Finansiell stabilitet

I dag publicerar Riksgälden sin policy för hur kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) ska tillämpas för banker och andra institut, den så kallade MREL-policyn.

Remissvar: Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

Nyhet 14 oktober 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden (M2020/01053).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,27%

Nyhet 14 oktober 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-10-15 - 2021-10-21.

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 8 oktober 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (2021-00071).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 7 oktober 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-10-08 - 2021-10-14.

Överskott för staten i september 2021

Pressmeddelande 7 oktober 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,5 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna var lägre än väntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var högre. Detta motverkades delvis...

Nya regler om underrättelser avseende vissa tredjelandsskulder

Nyhet 7 oktober 2021 Finansiell stabilitet

Under oktober träder nya regler i kraft som berör företag som omfattas av lagen om resolution. Underrättelser avseende vissa avtal kan behöva skickas in till Riksgälden.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,24%.

Nyhet 30 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-10-01 - 2021-10-07.

Yttrande: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023

Nyhet 30 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden lämnar idag över förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023.

Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023

Nyhet 30 september 2021 Finansiering av kärnavfall

I dag lämnar Riksgälden förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023.

Remissvar: Ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Nyhet 29 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer förslaget (dnr Fi2021/02865). Det är viktigt att företagen ges tillräcklig återbetalningstid för att möjliggöra återbetalning. Annars riskerar statens kostnader att bli högre än förväntat.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,18%.

Nyhet 23 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-09-24 - 2021-09-30.

Planerat byte i statsobligation 1063 ersätts med ren emission

Pressmeddelande 23 september 2021 Statens upplåning

Riksgälden ersätter den planerade bytesauktionen i statsobligation 1063 med att sälja obligationen i en ordinarie auktion. Riksgälden kommer att erbjuda en volym på 500 miljoner kronor i obligationen som en del av den ordinarie auktionen den 20 oktober.

Lista på viktiga samhällsfunktioner

Nyhet 17 september 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB:s dokument Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet (MSB 2021-09150) och har lämnat förslag på mindre justeringar i den del som rör området finansiella tjänster.

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden

Pressmeddelande 17 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden. Förslaget till riktlinjer för 2022 lämnas till Finansdepartementet i dag.

Remissvar: Förslag till upphävande av föreskrifter om periodisk rapportering av minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL)

Nyhet 16 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har ingen invändning mot förslaget i remissen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,14%.

Nyhet 16 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-09-17 - 2021-09-23.

Remissvar: Ändring av direktiv om system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Nyhet 14 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av förslagen till ändrade direktiv för unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (2003/87/EG). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Förslag till ändring i förordning om den officiella statistiken

Nyhet 10 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som finns i remissen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,12%.

Nyhet 9 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-09-10 - 2021-09-16.

Regeringen föreslår höjd garantiram för statens gröna kreditgarantier

Nyhet 8 september 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

I juni fick Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Industrins intresse har varit stort och därför välkomnas dagens förslag från regeringen att höja garantiramen.

Dags att avropa nya ramavtal för betalkort och resekonto

Nyhet 8 september 2021 Statens internbank

Riksgälden har upphandlat nya ramavtal för betalkort och resekonto med SEB Kort som myndigheter kan avropa sedan den 1 september. Tjänsterna börjar levereras den 1 januari 2022, när det nuvarande ramavtalet upphör att gälla.

Överskott för staten i augusti 2021

Pressmeddelande 7 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 43,4 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 21,3 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev högre än förväntat förklaras till största del av att skatteinkomsterna var högre än väntat samtidigt som utbetalningarna från...

Remissvar: Begränsning av avdragsrätten för föregående år

Nyhet 3 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Fi2021/02354). Riksgälden har inget att invända mot promemorians förslag att införa en särskild begränsningsregel.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal två 2021

Pressmeddelande 3 september 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,08%.

Nyhet 2 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-09-03 - 2021-09-09.

Remissvar: Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Nyhet 2 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av förslaget till ny EU-förordning för införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: EU-kommissionens förslag inom området penningtvätt och finansiering av terrorism

Nyhet 27 augusti 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat synpunkter på ett paket med lagförslag från EU-kommissionen inom området penningtvätt och finansiering av terrorism.

Underlag för ansökan om gröna kreditgarantier ute nu

Nyhet 27 augusti 2021 Garantier och lån

I våras fick Riksgälden i uppdrag av regeringen att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Riksgälden har under sommaren arbetat med att tydliggöra ramarna för programmet och nu finns underlag för att ansöka om de statliga kreditgarantierna på Riksgäldens webb.

Remissvar: Riktlinjer för att tillgängliggöra Sveriges officiella statistik

Nyhet 27 augusti 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga generella synpunkter på förslagen i remissen.

Remissvar: Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Nyhet 27 augusti 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer förslaget att ändra i Finansinspektionens föreskrifter mot bakgrund av att det är eftersträvansvärt att informationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 26 augusti 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-08-27 - 2021-09-02.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,03%.

Nyhet 19 augusti 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-08-20 - 2021-08-26.

Remissvar: Vem kan man lita på?

Nyhet 17 augusti 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inte några synpunkter på förslagen i utredningen, utan ser behov av utredningens förslag.

En 100-årig sparform går i graven

Nyhet 16 augusti 2021 Premieobligationer, Om Riksgälden

Den 16 augusti 2021 skedde den allra sista vinstdragningen för Riksgäldens premieobligationer. Med det går en unik sparform i graven.

Vinstdragning för Premieobligation 14:2

Nyhet 16 augusti 2021 Premieobligationer

Vinsterna i dragningen för Premieobligation 14:2 presenteras under förmiddagen den 16 augusti 2021.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 12 augusti 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-08-13 - 2021-08-19.

Överskott för staten i juli 2021

Pressmeddelande 6 augusti 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,1 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6,3 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än förväntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,00%.

Nyhet 5 augusti 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-08-06 - 2021-08-12.

Villkor för byten till realobligation SGB IL 3115

Pressmeddelande 5 augusti 2021 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder byten till realobligation SGB IL 3115 från SGB IL 3111, SGB IL 3114 och SGB IL 3104 under perioden 3 september – 7 september. Total volym som erbjuds av SGB IL 3115 är 3,75 miljarder kronor.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 29 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-30 - 2021-08-05.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%

Nyhet 22 juli 2021 Statslåneränta

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,06%.Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-23 - 2021-07-29

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS

Pressmeddelande 16 juli 2021 Garantier och lån

Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande. Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,10%.

Nyhet 15 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-16 - 2021-07-22.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,16%.

Nyhet 8 juli 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-07-09 - 2021-07-15.

Underskott för staten i juni 2021

Pressmeddelande 7 juli 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,0 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos där underskottet beräknades till 35,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än förväntat, vilket motverkade att det...

Information om tillstånd för återköp av kvalificerade skulder

Nyhet 6 juli 2021 Finansiell stabilitet

En bank eller institut måste enligt tillsynsförordningen ansöka om tillstånd från Riksgälden för att köpa, lösa in, återbetala eller återköpa kvalificerade skulder

Remissvar: Planering för försörjning av varor och tjänster

Nyhet 2 juli 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslaget "Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig" (MSB 2021-05986).