Pressmeddelanden och nyheter

Mindre överskott i Sveriges statsbudget

Pressmeddelande 24 maj 2022 Statens upplåning

Lägre tillväxt i ekonomin, ökade statliga utgifter och ett utflöde av kapital från skattekontot tynger statens budget. Samtidigt ger högre inflation ökade inkomster från moms. Sammantaget räknar Riksgälden nu med lägre överskott för staten 2022 och 2023 än i förra prognosen och därmed ett större...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 19 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-20 - 2022-05-26.

Anmälan till utbildning om nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Nyhet 13 maj 2022 Statens internbank

Välkommen att anmäla dig till en utbildning om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen. Du kan välja mellan fyra olika utbildningstillfällen den 9 juni, 1 september, 6 oktober samt 10 november.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,84%.

Nyhet 12 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-13 - 2022-05-19.

Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nya regler för viss gräsrotsfinansiering" (Fi2022/00473).

Nytt ramavtal för kortinlösen

Nyhet 6 maj 2022 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för kortinlösen med Nets, Swedbank och Verifone.

Remissvar: Rätt till betalkonto i fler banker

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria "Rätt till betalkonto i fler banker". Riksgälden tillstyrker promemorians förslag.

Underskott för staten i april 2022

Pressmeddelande 6 maj 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre utbetalningar från myndigheter och lägre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,77%.

Nyhet 5 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-06 - 2022-05-12.

Villkor för byte till statsobligation SGB 1065

Pressmeddelande 5 maj 2022 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder ett byte till nominell obligation SGB 1065 den 2 juni.

Förordningsändring gör finansieringssystemet för kärnavfall mer flexibelt

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall

Förändringar är på gång i förordningen 2017:1179 om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringsförordningen). Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022. Ändringarna innebär en bättre anpassning till tillståndshavarens verksamhet och en ökad flexibilitet i finansieringssystemet. Nedan...

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen om anläggningshavares försäkringar och kompletterande säkerheter bedöms vara tillräckliga vid händelse av en radiologisk olycka.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 29 april 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2022.

Finansdagen: Så jobbar vi säkrare tillsammans

Nyhet 29 april 2022 Statens internbank

Riksgäldens digitala konferens Finansdagen lockade den 28 april över 500 deltagare från 170 olika myndigheter, företag och organisationer. Många aktörer inom den finansiella sektorn är intresserade av hur vi tillsammans ska kunna stå emot till exempel cyberangrepp och fullfölja våra uppdrag även i...

Remissvar: Finansinspektionen föreslår förvaltare och institut att beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Nyhet 28 april 2022 Remisser och remissvar

Finansinspektionens har kommit med förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker. Riksgälden har inga synpunkter på det remitterade förslaget. (FI dnr 21-29976)

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,52%.

Nyhet 28 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-29 - 2022-05-05.

Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning 2017-2021

Nyhet 26 april 2022 Statens upplåning, Statsskulden

Statsskulden har fortsatt att minska under de fem senaste åren. Även statens lånebehov har minskat och upplåningskostnaden har varit historiskt låg. Det visar regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021, som överlämnats till riksdagen.

Riksgälden har beslutat om den första gröna kreditgarantin

Pressmeddelande 25 april 2022 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar. Investeringen rör en ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för att producera diesel baserad...

Remissvar: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Nyhet 22 april 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker promemorians förslag och välkomnar det stärkta skyddet vid betalningar online, samt har inget att erinra mot att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.

Nytt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 22 april 2022 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank och Swedbank.

Riksgälden tänker följa riktlinjer för förbättrad resolutionsbarhet

Nyhet 21 april 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,52%.

Nyhet 21 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-22 - 2022-04-28.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,45%.

Nyhet 14 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-15 - 2022-04-21.

Remissvar: Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Nyhet 11 april 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar inrättandet av Totalförsvarsanalys. Att löpande följa upp och utvärdera insatser inom detta område, med stöd av bland annat metoder för att värdera samhällsekonomisk effektivitet, leder rimligen till mer effektiva insatser och en ökad kostnadseffektivitet för de insatser som...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,20%.

Nyhet 7 april 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-08 - 2022-04-14.

Överskott för staten i mars 2022

Pressmeddelande 7 april 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 23,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 19,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat. Samtidigt var både skatteinkomster och myndighetsutbetalningar högre än...

Påminnelse: Finansdagen 2022

Nyhet 5 april 2022 Statens internbank

Du har fortfarande chans att anmäla dig till Finansdagen den 28 april – en digital halvdagskonferens med högaktuella säkerhetsfrågor i fokus. Välkommen med din anmälan.

Två nya avdelningschefer till Riksgälden

Pressmeddelande 4 april 2022 Om Riksgälden

I dag börjar Klas Granlund som avdelningschef för Skuldförvaltning och Erika Färnstrand Damsgaard tar över motsvarande roll på avdelningen Ekonomisk analys.

Remissvar: Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Nyhet 31 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,22%.

Nyhet 31 mars 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-04-01 - 2022-04-07.

Riksgälden förtydligar hur EBA:s riktlinjer om resolutionsbarhet ska tillämpas i resolutionsplaneringsarbetet

Nyhet 29 mars 2022 Finansiell stabilitet

Den 13 januari publicerade den Europeiska bankmyndigheten (EBA) riktlinjer för förbättring av möjlighet till resolution för institut och resolutionsmyndigheter. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2024. Riksgälden har tidigare kommunicerat att myndigheten avser att följa riktlinjerna.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 0,94%.

Nyhet 24 mars 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-03-25 - 2022-03-31.

Remissvar: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift SOU 2021:97 (I2021/03265)

Nyhet 22 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift (SOU 2021:97)

Karolina Ekholm ingår i finansministerns ekonomiska råd

Nyhet 21 mars 2022 Om Riksgälden

I dag träffas finansminister Mikael Dambergs ekonomiska råd för första gången. Syftet med det ekonomiska rådet är att ge finansministern råd i aktuella ekonomiska och vetenskapliga frågor av betydelse för den ekonomiska politiken. Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm ingår i rådet tillsammans med fem...

Svenska synpunkter på makrotillsynsramverket för banker inom EU

Nyhet 18 mars 2022 Finansiell stabilitet

EU-kommissionen publicerade den 30 november 2021 ett öppet samråd inom ramen för en översyn av av makrotillsynsramverket för banker inom EU. Riksgälden har nu tillsammans med Finansdepartementet, Riksbanken och Finansinspektionen svarat på samrådet.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 0,74%.

Nyhet 17 mars 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-03-18 - 2022-03-24.

Nu öppnar anmälan till Finansdagen 2022

Nyhet 17 mars 2022 Statens internbank

Riksgälden bjuder in till Finansdagen den 28 april – en digital konferens med högaktuella säkerhetsfrågor i fokus. Konferensen riktar sig till myndighetschefer och till dig som jobbar med ekonomifrågor inom staten.

Fortsatt låg till måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2022 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som ökat från förra årets 2 432 miljarder kronor till 2 667 miljarder kronor.

Remissvar: Pelare 2-metod för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk i kreditinstitut

Nyhet 14 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker att pensionsrisker även fortsatt ska vara föremål för ett särskilt kapitalbaspåslag inom pelare 2. Genom ett sådant krav säkerställs att det – på samma sätt som för andra risker i bankernas verksamhet – finns adekvat kapacitet att absorbera de förluster som riskerna i fråga...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 0,46%.

Nyhet 10 mars 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-03-11 - 2022-03-17.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2021

Pressmeddelande 8 mars 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag. Rapporten är den sista som redovisar uppfyllnaden enligt det regelverk och principer som var tillämpliga fram...

Överskott för staten i februari 2022

Pressmeddelande 7 mars 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 85,6 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 0,44%.

Nyhet 3 mars 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-03-04 - 2022-03-10.

Riksgälden följer utvecklingen noga

Nyhet 25 februari 2022 Om Riksgälden

Riksgälden följer utvecklingen på de finansiella marknaderna noga och har löpande dialog med andra myndigheter, aktörer på de finansiella marknaderna.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 0,61%.

Nyhet 24 februari 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-02-25 - 2022-03-03.

Stark ekonomi ger större budgetöverskott och lägre statsskuld

Pressmeddelande 24 februari 2022 Statens upplåning

Tillväxten i svensk ekonomi väntas bli god 2022, trots en svacka i början av året. Det bidrar till ytterligare stärkta statsfinanser och minskad statsskuld. Det ger även ett lägre lånebehov för staten och Riksgälden drar därför ner utbudet av statspapper.

Riksgäldens roll inom resolution växer

Nyhet 22 februari 2022 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där Riksgälden föreslås bli resolutionsmyndighet även för centrala motparter. Centrala motparter har blivit allt viktigare aktörer i det finansiella systemet med ökad betydelse för den finansiella stabiliteten.

Årsredovisning 2021: Stark ekonomisk återhämtning

Nyhet 22 februari 2022 Om Riksgälden

Den svenska ekonomin har stått emot pandemin väl och återhämtningen har varit överraskande stark. Under året har Riksgälden bland annat gjort en historisk emission av en 50-årig statsobligation samt tagit emot ett nytt uppdrag om gröna kreditgarantier. I dag överlämnar Riksgälden sin årsredovisning...

Stärkta statsfinanser och minskad statsskuld 2021

Nyhet 18 februari 2022 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2021 till regeringen. Året präglades av en överraskande snabb ekonomisk återhämtning som bidrog till överskott i statens budget, lägre upplåning och en minskande statsskuld.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 0,61%.

Nyhet 17 februari 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-02-18 - 2022-02-24.