Tillsatta tjänster

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna.

Datumen i listningen nedan anger när beslutet publicerade

  • 2023-01-23 Senior Systemtekniker klienthantering dnr: 2022/298
  • 2023-01-13 Handläggar/Swiftansvarig dnr: 2022/987
  • 2023-01-04 Enhetschef prognosenheten dnr: 2022/817

 

 

 

 

Överklagan

Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.