Remisser och remissvar

Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag för säkrare välfärdsutbetalningar

Nyhet 26 oktober 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden är positivt till förslaget om att det inrättas en ny funktion som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Det är dock viktigt att Riksgälden fortsatt får tillgång till information för att kunna göra tillförlitliga prognoser om...

Remissvar: Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Miljödepartementets promemoria Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R).

Remissvar: Nya kapitalkrav för svenska banker

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Finansinspektionens förslag om nya kapitalkrav för svenska banker, men vill samtidigt framföra några synpunkter på hur dessa krav samspelar med Riksgäldens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).

Remiss: Komplettering av tidigare förslag om ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 9 oktober 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en komplettering till den tidigare remissen om förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Kompletteringen berör avsnitten ”Beräkning av individuell riskpoäng” och ”Beräkning av riskindikatorerna” i den promemoria som...

Remissvar: Enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021

Nyhet 8 oktober 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har fått möjlighet att lämna synpunkter på Ekonomistyrningsverkets enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021, diarienr 2020/839

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 2 oktober 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Ekonomistyrningsverkets föreslagna förändringar gällande nya föreskrifter och allmänna råd.

Remissvar: Promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsreglerade upplysningar för vissa aktörer på marknadsområdet

Nyhet 30 september 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Fi2020/03070/FPM)

Yttrande: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2021

Nyhet 29 september 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ger härmed in sina förslag till regeringen i enlighet med 14-16 §§ förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Remissvar: Förslag till ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret

Nyhet 31 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positivt till Finansinspektionens förslag på en ny pelare 2-metod för att bedöma kapitalpåslaget för marknadsrisker utanför handelslagret.

Remissvar: Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Nyhet 14 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets förslag om Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (Fi2020/03009/FPM).

Remissvar: Ändringar Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Nyhet 14 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på remisspromemorian Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Fi Dnr 20-4957).

Remissvar: Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Nyhet 7 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM).

Remissvar: Ändringar i skattelagar till följd av resolutionsregelverket

Nyhet 8 juli 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utkastet till lagsrådsremiss: Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Dnr Fi2020/02198/S1).

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Remissvar: Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Nyhet 29 juni 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag i svensk rätt. (Fi2020/00993/V)

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Publikation 18 juni 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar
Nyhet: Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Remissvar: Nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Nyhet 15 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer Finansinspektionens förslag om nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet (FI Dnr 18-21224).

Remiss: Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021

Publikation 12 juni 2020 Remisser och remissvar
Nyhet: Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Riksgäldens uppdrag är att yttra sig om kostnadsunderlaget kring kärnavfallsfinansiering och till regeringen lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavarna för kommande treårsperiod.

Remissvar: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Nyhet 8 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till finansdepartementets ställningstagande om att inte föreslå någon ändring av skyddsnivån för det riskkänsliga kapitalkravet i lagen om tjänstepensionsföretag.

Remissvar: Ny associationsrätt för sparbanker

Nyhet 2 juni 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen i promemorian "Ny associationsrätt för sparbanker" (Fi2020/00910/B).

Remissvar: Ändrad tillsyn om rapporteringstjänster och referensvärden

Nyhet 28 maj 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian " Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar"(Fi2020/00855/V.)

Remissvar: Långtidsutredningen 2019

Nyhet 25 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2019:65).

Remissvar: Nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

Nyhet 11 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument (Ju2020/00180/L5).

Remissvar: Förvalsalternativet inom premiepensionen

Nyhet 11 maj 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förvalsalternativet inom premiepensionen" (Fi2020/00584/FPM).

Remissvar: Nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter

Nyhet 11 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter".

Remissvar: Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Nyhet 24 april 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Tillitsdelegationens förslag att Arbetsgivarverket ges i uppdrag att tillhandahålla stöd till de statliga myndigheterna för en ökad samordning och erfarenhetsutbyte. Riksgälden är också positiv till förslaget att regeringen bör fortsätta utveckla en tillitsbaserad dialog med...

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Nyhet 24 april 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).

Remissvar: Sverige bör avvakta deltagande i bankunionen

Nyhet 24 april 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden anser att Sverige bör avvakta med att gå med i bankunionen eftersom ett deltagande i närtid riskerar att leda till transfereringar från Sverige för krishantering av sämre rustade banker inom bankunionen. Att bankunionen ännu inte är fullbordad är också ett skäl att avvakta. Det skriver...

Remissvar: Anpassningar av regelverk om tillfälliga anstånd

Nyhet 23 april 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker Finansdepartementets förslag om anpassningar av regelverket för tillfälliga anstånd (Fi2020/01853/S3).

Remissvar: Promemorian Konkursförfarandet

Nyhet 22 april 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Riksgälden har inga synpunkter på de förslag och överväganden som tas upp i promemorian.