Remisser och remissvar

Remissvar: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Nyhet 15 april 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen" (SOU 2020:40).

Remissvar: En gemensam angelägenhet

Nyhet 12 april 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Jämlikhetskommissionens arbete som belyser Sveriges utmaningar kopplade till ojämlikhet på många områden. Riksgälden ser ett värde av att även studera omfördelningseffekter bland hushåll med olika lån och tillgångar.

Remissvar: Pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering

Nyhet 31 mars 2021 Remisser och remissvar

Finansinspektionen föreslår en uppdaterad metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Riksgälden har inga synpunkter på de aktuella förändringarna utan ser dem som en följd av ett förändrat regelverk.

Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare

Nyhet 31 mars 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska ställa säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. I dag skickar Riksgälden ut dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp på remiss så att...

Remissvar: MSB strategi för försörjningsberedskap

Nyhet 23 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan (MSB 2021-01459).

Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

Nyhet 23 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del betänkandet "Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)". Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 12 mars 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution. Den övervägande delen av ändringarna genomför nya bestämmelser i EU:s krishanteringsdirektiv i svensk rätt.

Remissvar: Övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker

Nyhet 12 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har i remissvar på promemorian ”Nya kapitalkrav för svenska banker” redogjort för sin syn på tillämpningen av den så kallade pelare 2-vägledningen.

Remissvar: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Nyhet 10 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering Dnr RG2020/1128.

Remissvar: Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 5 mars 2021 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Remissvar: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Nyhet 1 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian ”Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel” (Fi2020/04860). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Nyhet 11 februari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att anmärka på förslaget.

Remissvar: Ändrade regler om säkerställda obligationer

Nyhet 2 februari 2021 Statens upplåning, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de övergripande förslagen och överväganden som lämnas i betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer, SOU 2020:61 (Fi2020/04379).

Remissvar: Kommunikationstjänsten SGSI

Nyhet 2 februari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över de förslag som lämnas i promemorian Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag.

Remissvar angående konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer

Nyhet 22 januari 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer (SSM2020-5463, SSM2020-5585, SSM2020-5561).

Remissvar: EU:s kommande förslag om ett nytt ECI-direktiv och det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur

Nyhet 15 januari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer MSB:s föreslagna ståndpunkter och är positiva till att bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur som omfattas av NIS-direktivet och omfattar fler än ett medlemsland även skulle komma att omfattas av ECI-direktivet.

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021

Nyhet 18 december 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2020/01520). Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Remissvar: Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Nyhet 17 december 2020 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian (dnr Fi2020/04865) går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Remissvar: Föreslagen riskskatt stärker inte den finansiella stabiliteten

Nyhet 13 november 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de statsfinansiella motiven till att införa en riskskatt. Däremot ser Riksgälden att utformningen av riskskatten har vissa negativa implikationer ur ett stabilitetsperspektiv.

Remissvar: Föreskrifter om gallring av dokument efter skanning

Nyhet 13 november 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa typer av pappershandingar efter skanning (RG 2020/835).

Remissvar: Förslag till regeländringar på grund av EU:s bankpaket

Nyhet 6 november 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

Remissvar: Motståndskraft mot informationspåverkan viktigt för finansiell sektor

Nyhet 27 oktober 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Samhällets samlade motståndskraft inom psykologiskt försvar ska utvecklas. Desinformation och ryktesspridning kan ha påverkan på samhällsviktig verksamhet och för att stärka motståndskraften behöver finansiell sektor stöd med lägesbilder och övning, menar Riksgälden i ett remissvar.

Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag för säkrare välfärdsutbetalningar

Nyhet 26 oktober 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden är positivt till förslaget om att det inrättas en ny funktion som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Det är dock viktigt att Riksgälden fortsatt får tillgång till information för att kunna göra tillförlitliga prognoser om...

Remissvar: Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Miljödepartementets promemoria Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R).

Remissvar: Nya kapitalkrav för svenska banker

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Finansinspektionens förslag om nya kapitalkrav för svenska banker, men vill samtidigt framföra några synpunkter på hur dessa krav samspelar med Riksgäldens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).

Remiss: Komplettering av tidigare förslag om ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 9 oktober 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en komplettering till den tidigare remissen om förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Kompletteringen berör avsnitten ”Beräkning av individuell riskpoäng” och ”Beräkning av riskindikatorerna” i den promemoria som...

Remissvar: Enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021

Nyhet 8 oktober 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har fått möjlighet att lämna synpunkter på Ekonomistyrningsverkets enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021, diarienr 2020/839

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 2 oktober 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Ekonomistyrningsverkets föreslagna förändringar gällande nya föreskrifter och allmänna råd.

Remissvar: Promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsreglerade upplysningar för vissa aktörer på marknadsområdet

Nyhet 30 september 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Fi2020/03070/FPM)

Yttrande: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2021

Nyhet 29 september 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ger härmed in sina förslag till regeringen i enlighet med 14-16 §§ förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.