Remisser och remissvar

Remissvar: Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Nyhet 7 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM).

Remissvar: Ändringar i skattelagar till följd av resolutionsregelverket

Nyhet 8 juli 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utkastet till lagsrådsremiss: Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Dnr Fi2020/02198/S1).

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Remissvar: Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Nyhet 29 juni 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag i svensk rätt. (Fi2020/00993/V)

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Publikation 18 juni 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Remissvar: Nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Nyhet 15 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer Finansinspektionens förslag om nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet (FI Dnr 18-21224).

Remiss: Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021

Publikation 12 juni 2020 Remisser och remissvar
Nyhet: Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Riksgäldens uppdrag är att yttra sig om kostnadsunderlaget kring kärnavfallsfinansiering och till regeringen lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavarna för kommande treårsperiod.

Remissvar: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Nyhet 8 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till finansdepartementets ställningstagande om att inte föreslå någon ändring av skyddsnivån för det riskkänsliga kapitalkravet i lagen om tjänstepensionsföretag.

Remissvar: Ny associationsrätt för sparbanker

Nyhet 2 juni 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen i promemorian "Ny associationsrätt för sparbanker" (Fi2020/00910/B).

Remissvar: Ändrad tillsyn om rapporteringstjänster och referensvärden

Nyhet 28 maj 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian " Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar"(Fi2020/00855/V.)

Remissvar: Långtidsutredningen 2019

Nyhet 25 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2019:65).

Remissvar: Nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

Nyhet 11 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument (Ju2020/00180/L5).

Remissvar: Förvalsalternativet inom premiepensionen

Nyhet 11 maj 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förvalsalternativet inom premiepensionen" (Fi2020/00584/FPM).

Remissvar: Nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter

Nyhet 11 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter".

Remissvar: Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Nyhet 24 april 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Tillitsdelegationens förslag att Arbetsgivarverket ges i uppdrag att tillhandahålla stöd till de statliga myndigheterna för en ökad samordning och erfarenhetsutbyte. Riksgälden är också positiv till förslaget att regeringen bör fortsätta utveckla en tillitsbaserad dialog med...

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Nyhet 24 april 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).

Remissvar: Sverige bör avvakta deltagande i bankunionen

Nyhet 24 april 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden anser att Sverige bör avvakta med att gå med i bankunionen eftersom ett deltagande i närtid riskerar att leda till transfereringar från Sverige för krishantering av sämre rustade banker inom bankunionen. Att bankunionen ännu inte är fullbordad är också ett skäl att avvakta. Det skriver...

Remissvar: Anpassningar av regelverk om tillfälliga anstånd

Nyhet 23 april 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker Finansdepartementets förslag om anpassningar av regelverket för tillfälliga anstånd (Fi2020/01853/S3).

Remissvar: Promemorian Konkursförfarandet

Nyhet 22 april 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Riksgälden har inga synpunkter på de förslag och överväganden som tas upp i promemorian.

Remissvar: Ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar

Nyhet 17 april 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar den föreslagna förändringen i hanteringen av kontanta beslag som syftar till effektivisering och minskade kostnader.

Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag till ny riksbankslag

Nyhet 16 april 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny riksbankslag" (SOU 2019:46). Riksgälden välkomnar riksbanksutredningens förslag till ny riksbankslag och anser att den föreslagna nya lagstiftningen säkrar en hög grad av oberoende och flexibilitet för Riksbanken samt förtydligar vad...

Remissvar: Undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl

Nyhet 8 april 2020 Remisser och remissvar

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl. Riksgälden tillstyrker förslaget.

Remissvar: Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Nyhet 20 mars 2020 Statens upplåning, Remisser och remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, (Fi2019/04229V)

Remissvar: EU:s bankpaket

Nyhet 19 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s bankpaket i svensk rätt som på flera punkter bidrar till en effektiv hantering av banker i kris. Riksgälden har dock ett flertal invändningar, varav de viktigaste handlar om MREL-kravet.

Riksgälden positiv till förslag om sänkning av kontracykliskt buffertvärde

Nyhet 16 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker Finansinspektionens förslag att från och med i dag (16 mars 2020) sänka det kontracykliska buffertvärdet till noll.

Remissvar: Bättre studiestöd till äldre

Nyhet 11 mars 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över departementspromemorian "Bättre studiestöd till äldre" som innehåller förslag inom studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Remissvar: Förslag till lagändring i riksbankslagen

Nyhet 14 februari 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över den lagändring som Riksbanken har föreslagit (dnr 2020-00113). Riksgälden har inget att invända mot förslaget.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Nyhet 11 februari 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter (Dnr 2019-14545 respektive 2019-14546).

Remissvar: Ett bättre premiepensionssystem

Nyhet 11 februari 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (S2019/04594/SF).

Promemorian stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Nyhet 4 februari 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, Fi2019/0368/B