Remisser och remissvar

Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nya regler för viss gräsrotsfinansiering" (Fi2022/00473).

Remissvar: Rätt till betalkonto i fler banker

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria "Rätt till betalkonto i fler banker". Riksgälden tillstyrker promemorians förslag.

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen om anläggningshavares försäkringar och kompletterande säkerheter bedöms vara tillräckliga vid händelse av en radiologisk olycka.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 29 april 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2022.

Remissvar: Finansinspektionen föreslår förvaltare och institut att beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Nyhet 28 april 2022 Remisser och remissvar

Finansinspektionens har kommit med förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker. Riksgälden har inga synpunkter på det remitterade förslaget. (FI dnr 21-29976)

Remissvar: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Nyhet 22 april 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker promemorians förslag och välkomnar det stärkta skyddet vid betalningar online, samt har inget att erinra mot att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.

Remissvar: Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Nyhet 11 april 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar inrättandet av Totalförsvarsanalys. Att löpande följa upp och utvärdera insatser inom detta område, med stöd av bland annat metoder för att värdera samhällsekonomisk effektivitet, leder rimligen till mer effektiva insatser och en ökad kostnadseffektivitet för de insatser som...

Remissvar: Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Nyhet 31 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas.

Remissvar: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift SOU 2021:97 (I2021/03265)

Nyhet 22 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift (SOU 2021:97)

Remissvar: Pelare 2-metod för bedömning av kapitalbaspåslag för pensionsrisk i kreditinstitut

Nyhet 14 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker att pensionsrisker även fortsatt ska vara föremål för ett särskilt kapitalbaspåslag inom pelare 2. Genom ett sådant krav säkerställs att det – på samma sätt som för andra risker i bankernas verksamhet – finns adekvat kapacitet att absorbera de förluster som riskerna i fråga...

Remissvar: En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Nyhet 16 februari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden noterar att den paneuropeiska privata pensionsprodukten som föreslås införas, beskrivs som en produkt för privat pensionssparande. I förarbeten till lagen om insättningsgaranti och lagen om investerarskydd har lagstiftaren dock uttryckt att pensionssparande inte bör omfattas av...

Remissvar: Betaltjänster – några förtydliganden

Nyhet 15 februari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker promemorians förslag och välkomnar de förtydliganden som föreslås i betaltjänstlagen.

Remissvar: Granskning av utländska direktinvesteringar

Nyhet 3 februari 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar, SOU 2021:87 (Ju2021/03838)

Remissvar: En förbättrad förpackningsinsamling

Nyhet 1 februari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen i promemorian "En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter" (Dnr M2021/02118). Riksgälden ser positivt på förslag som skapar incitament för hushåll och företag att ...

Remissvar: Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 13 januari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (dnr Fi2021/04052).

Remissvar: Om kommunal hushållning (SOU 2021:75)

Nyhet 3 januari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av betänkandet av utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner ("En god kommunal hushållning").

Remissvar: Betänkandet SOU 2021:63 Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

Nyhet 22 december 2021 Remisser och remissvar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) ställer sig positiv till utredningens förslag och slutsatser. Riksgälden ställer sig särskild positiv till att det föreslås utökade möjligheter till samråd med samrådsmyndigheter (Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten).

Remissvar: Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Nyhet 21 december 2021 Remisser och remissvar

Regeringen föreslår att Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid att främja en hållbar utveckling. Riksgälden anser att finansmarknaden har en viktig roll när det gäller utvecklingen mot...

Remissvar: Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall

Nyhet 17 december 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av regeringens promemoria Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall. I promemorian föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för utvinningsindustrin ska ställas. Riksgälden ser positivt på att en översyn av regleringen har gjorts, men bedömer att förslagen inte ger en...

Remissvar: Riksarkivets remiss av FormatE

Nyhet 15 december 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksarkivets remiss av FormatE, förslag till nya författningar om tekniska krav för elektroniska allmänna handlingar (RS dnr. RA-KS 2021/18)

Remissyttrande: gällande övningsinriktning för bevakningsansvariga myndigheter

Nyhet 13 december 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer MSB:s förslag ”Övningsinriktning för bevakningsansvariga myndigheter på nationell och regional nivå avseende samverkansövningar under 2022-2026”. Dnr 2021-06755.

Remissvar: MSB:s föreskrifter om myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

Nyhet 10 december 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (2020-02521).

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

Nyhet 6 december 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i remissen. (FI Dnr 20-24442)

Yttrande över: SKB:s yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter m.m.

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande över det yttrande som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnat till regeringen (Miljödepartementet) över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023.

Remissvar: Förslag till nivåer 2022 för vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslag till avgiftsnivåer för 2022 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2019/01080).

Remissvar: Uppdatering av finansmarknadsstatistiken

Nyhet 29 oktober 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian (DNR 2021-01085) rörande uppdatering av finansmarknadsstatistiken.

Remissvar: Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

Nyhet 14 oktober 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden (M2020/01053).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 8 oktober 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (2021-00071).

Yttrande: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023

Nyhet 30 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden lämnar idag över förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023.

Remissvar: Ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Nyhet 29 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer förslaget (dnr Fi2021/02865). Det är viktigt att företagen ges tillräcklig återbetalningstid för att möjliggöra återbetalning. Annars riskerar statens kostnader att bli högre än förväntat.