Remisser och remissvar

Remissvar: Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

Nyhet 19 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen till nya föreskrifter (DNR 2022-01058).

Remissvar: Promemoria Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 12 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (Fi2022/03553).

Remissvar: Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Nyhet 21 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på betänkandet Kreativa Sverige – Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023

Nyhet 16 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Remissvar: Säkerheter enligt miljöbalken

Nyhet 8 december 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian ”Säkerheter enligt miljöbalken” (M2022/01822)

Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 6 december 2022 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i föreskrifterna om resolution (RGKFS 2015:2). Ändringarna innebär att det införs ett krav på vissa svenska företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution att upprätta ett register över finansiella avtal.

Remissvar: Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Nyhet 29 november 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Ökad motståndskraft i betalningssystemet" (Fi2022/02529).

Remissvar: Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

Nyhet 2 november 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder" (Fi 22-3915).

Remissvar: Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet

Nyhet 31 oktober 2022 Remisser och remissvar

Riksgäldens har lämnat sitt remissvar på betänkandet Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24).

Remissvar: Statliga inrapporteringskoder, S-koder

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Statliga inrapporteringskoder, S-koder" (ESV 2022-01573).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd" (ESV 2022-00236).

Yttrande över skrivelse om ändringar i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter

Nyhet 14 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har i dag lämnat sitt yttrande på industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen till regeringen (M2022/01495-1).

Remissyttrande: Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar

Nyhet 12 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande på promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar (Dnr M2022/01542).

Remissvar: Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Nyhet 7 oktober 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över promemorian "Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut".

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 28 september 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Remissvar: Rätt och rimligt för statligt anställda

Nyhet 19 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet "Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)".

Remissvar: Ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik

Nyhet 1 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har svarat på remissen om ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik. Detta görs utifrån Riksgäldens roll som statistikansvarig myndighet.

Remissvar: Startlån till förstagångsköpare av bostad

Nyhet 23 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat remissvar på betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12). Riksgälden efterlyser bland annat ett resonemang kring hur startlån fungerar på en marknad med fallande bostadspriser och stigande räntor.

Remissvar: CSN:s redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden anser att regeringen bör avstå från att införa den räntemodell som CSN, i enlighet med uppdraget, analyserar och föreslår i rapporten. Om en ny räntemodell införs bör den ränta som tas ut av studielåntagare i stället utgår från budgetlagens huvudregel för statlig utlåning.

Remissvar: Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer de föreslagna föreskrifterna om säkerhetsskydd för området finansiella företag.

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 1 juli 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).

Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nya regler för viss gräsrotsfinansiering" (Fi2022/00473).

Remissvar: Rätt till betalkonto i fler banker

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria "Rätt till betalkonto i fler banker". Riksgälden tillstyrker promemorians förslag.

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 3 maj 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen om anläggningshavares försäkringar och kompletterande säkerheter bedöms vara tillräckliga vid händelse av en radiologisk olycka.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 29 april 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2022.

Remissvar: Finansinspektionen föreslår förvaltare och institut att beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Nyhet 28 april 2022 Remisser och remissvar

Finansinspektionens har kommit med förslag till nya regler om att fondbolag, förvaltningsbolag och värdepappersinstitut ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker. Riksgälden har inga synpunkter på det remitterade förslaget. (FI dnr 21-29976)

Remissvar: Ett stärkt skydd mot bedrägerier vid betalningar online

Nyhet 22 april 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden tillstyrker promemorians förslag och välkomnar det stärkta skyddet vid betalningar online, samt har inget att erinra mot att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen.

Remissvar: Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Nyhet 11 april 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar inrättandet av Totalförsvarsanalys. Att löpande följa upp och utvärdera insatser inom detta område, med stöd av bland annat metoder för att värdera samhällsekonomisk effektivitet, leder rimligen till mer effektiva insatser och en ökad kostnadseffektivitet för de insatser som...

Remissvar: Förslag till nya regler om gränsöverskridande distribution av fonder

Nyhet 31 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas.

Remissvar: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift SOU 2021:97 (I2021/03265)

Nyhet 22 mars 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har givits möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet: Säker och kostnadseffektiv it-drift - förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift (SOU 2021:97)