Remisser och remissvar

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023

Nyhet 24 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023, så att berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.

Remissvar: Riskskatt för kreditinstitut

Nyhet 15 juni 2021 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden konstaterar att utkastet till lagrådsremiss i stor utsträckning är oförändrat i förhållande till den promemoria om Riskskatt för vissa kreditinstitut som Finansdepartementet remitterade den 17 september 2020.

Remissvar: Viktigt värna effektiva former för krishantering vid finansiell oro

Nyhet 11 juni 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar utredarens förslag om en ny struktur i beredskapssektorer och inrättandet av de två beredskapssektorerna Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster. Riksgälden efterfrågar vissa förtydliganden och förordar Riksbanken som sektorsansvarig myndighet inom Finansiella tjänster.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 10 juni 2021 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

Remissvar: En ny lag om företagsrekonstruktion

Nyhet 25 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Remissvar: Regellättnader på värdepappersmarknaden

Nyhet 25 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvar: Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Nyhet 14 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvar: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Nyhet 5 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i remissen.

Remissvar: Riksgälden välkomnar uppdraget som resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 3 maj 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden ser positivt på att bli resolutionsmyndighet för centrala motparter enligt EU-förordningen. Det finns goda skäl att samla resolutionsuppdragen för banker och centrala motparter hos samma myndighet.

Remissvar: Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Nyhet 30 april 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall (SSM2021-136).

Remissvar: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Nyhet 15 april 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen" (SOU 2020:40).

Remissvar: En gemensam angelägenhet

Nyhet 12 april 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Jämlikhetskommissionens arbete som belyser Sveriges utmaningar kopplade till ojämlikhet på många områden. Riksgälden ser ett värde av att även studera omfördelningseffekter bland hushåll med olika lån och tillgångar.

Remissvar: Pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering

Nyhet 31 mars 2021 Remisser och remissvar

Finansinspektionen föreslår en uppdaterad metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Riksgälden har inga synpunkter på de aktuella förändringarna utan ser dem som en följd av ett förändrat regelverk.

Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare

Nyhet 31 mars 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska ställa säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. I dag skickar Riksgälden ut dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp på remiss så att...

Remissvar: MSB strategi för försörjningsberedskap

Nyhet 23 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan (MSB 2021-01459).

Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

Nyhet 23 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del betänkandet "Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)". Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 12 mars 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution. Den övervägande delen av ändringarna genomför nya bestämmelser i EU:s krishanteringsdirektiv i svensk rätt.

Remissvar: Övergripande ansats för att bedöma pelare 2-vägledningen för svenska banker

Nyhet 12 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har i remissvar på promemorian ”Nya kapitalkrav för svenska banker” redogjort för sin syn på tillämpningen av den så kallade pelare 2-vägledningen.

Remissvar: Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

Nyhet 10 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering Dnr RG2020/1128.

Remissvar: Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 5 mars 2021 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Remissvar: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Nyhet 1 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian ”Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel” (Fi2020/04860). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen

Nyhet 11 februari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att anmärka på förslaget.

Remissvar: Ändrade regler om säkerställda obligationer

Nyhet 2 februari 2021 Statens upplåning, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de övergripande förslagen och överväganden som lämnas i betänkandet Ändrade regler om säkerställda obligationer, SOU 2020:61 (Fi2020/04379).

Remissvar: Kommunikationstjänsten SGSI

Nyhet 2 februari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över de förslag som lämnas i promemorian Kommunikationstjänsten SGSI – utvidgad användarkrets och förtydligande av MSB:s uppdrag.

Remissvar angående konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer

Nyhet 22 januari 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer (SSM2020-5463, SSM2020-5585, SSM2020-5561).

Remissvar: EU:s kommande förslag om ett nytt ECI-direktiv och det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur

Nyhet 15 januari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer MSB:s föreslagna ståndpunkter och är positiva till att bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur som omfattas av NIS-direktivet och omfattar fler än ett medlemsland även skulle komma att omfattas av ECI-direktivet.

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021

Nyhet 18 december 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2020/01520). Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Remissvar: Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Nyhet 17 december 2020 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian (dnr Fi2020/04865) går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Remissvar: Föreslagen riskskatt stärker inte den finansiella stabiliteten

Nyhet 13 november 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de statsfinansiella motiven till att införa en riskskatt. Däremot ser Riksgälden att utformningen av riskskatten har vissa negativa implikationer ur ett stabilitetsperspektiv.