Remisser och remissvar

Lista på viktiga samhällsfunktioner

Nyhet 17 september 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB:s dokument Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet (MSB 2021-09150) och har lämnat förslag på mindre justeringar i den del som rör området finansiella tjänster.

Remissvar: Förslag till upphävande av föreskrifter om periodisk rapportering av minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL)

Nyhet 16 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har ingen invändning mot förslaget i remissen.

Remissvar: Ändring av direktiv om system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Nyhet 14 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av förslagen till ändrade direktiv för unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (2003/87/EG). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Förslag till ändring i förordning om den officiella statistiken

Nyhet 10 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som finns i remissen.

Remissvar: Begränsning av avdragsrätten för föregående år

Nyhet 3 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Fi2021/02354). Riksgälden har inget att invända mot promemorians förslag att införa en särskild begränsningsregel.

Remissvar: Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Nyhet 2 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av förslaget till ny EU-förordning för införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: EU-kommissionens förslag inom området penningtvätt och finansiering av terrorism

Nyhet 27 augusti 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat synpunkter på ett paket med lagförslag från EU-kommissionen inom området penningtvätt och finansiering av terrorism.

Remissvar: Riktlinjer för att tillgängliggöra Sveriges officiella statistik

Nyhet 27 augusti 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga generella synpunkter på förslagen i remissen.

Remissvar: Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Nyhet 27 augusti 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer förslaget att ändra i Finansinspektionens föreskrifter mot bakgrund av att det är eftersträvansvärt att informationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Remissvar: Vem kan man lita på?

Nyhet 17 augusti 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inte några synpunkter på förslagen i utredningen, utan ser behov av utredningens förslag.

Remissvar: Planering för försörjning av varor och tjänster

Nyhet 2 juli 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslaget "Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig" (MSB 2021-05986).

Remiss: Riksgälden föreslår ändrad tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Nyhet 2 juli 2021 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden ett förslag på tillämpning av nya regler i lagen (2015:1016) om resolution (LOR) som rör kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023

Nyhet 24 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023, så att berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.

Remissvar: Riskskatt för kreditinstitut

Nyhet 15 juni 2021 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden konstaterar att utkastet till lagrådsremiss i stor utsträckning är oförändrat i förhållande till den promemoria om Riskskatt för vissa kreditinstitut som Finansdepartementet remitterade den 17 september 2020.

Remissvar: Viktigt värna effektiva former för krishantering vid finansiell oro

Nyhet 11 juni 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar utredarens förslag om en ny struktur i beredskapssektorer och inrättandet av de två beredskapssektorerna Ekonomisk säkerhet och Finansiella tjänster. Riksgälden efterfrågar vissa förtydliganden och förordar Riksbanken som sektorsansvarig myndighet inom Finansiella tjänster.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 10 juni 2021 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

Remissvar: En ny lag om företagsrekonstruktion

Nyhet 25 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Remissvar: Regellättnader på värdepappersmarknaden

Nyhet 25 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvar: Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Nyhet 14 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian.

Remissvar: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Nyhet 5 maj 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i remissen.

Remissvar: Riksgälden välkomnar uppdraget som resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 3 maj 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden ser positivt på att bli resolutionsmyndighet för centrala motparter enligt EU-förordningen. Det finns goda skäl att samla resolutionsuppdragen för banker och centrala motparter hos samma myndighet.

Remissvar: Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Nyhet 30 april 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall (SSM2021-136).

Remissvar: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Nyhet 15 april 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen" (SOU 2020:40).

Remissvar: En gemensam angelägenhet

Nyhet 12 april 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Jämlikhetskommissionens arbete som belyser Sveriges utmaningar kopplade till ojämlikhet på många områden. Riksgälden ser ett värde av att även studera omfördelningseffekter bland hushåll med olika lån och tillgångar.

Remissvar: Pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering

Nyhet 31 mars 2021 Remisser och remissvar

Finansinspektionen föreslår en uppdaterad metod för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Riksgälden har inga synpunkter på de aktuella förändringarna utan ser dem som en följd av ett förändrat regelverk.

Remiss - Modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare

Nyhet 31 mars 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som ger eller har gett upphov till restprodukter ska ställa säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp. I dag skickar Riksgälden ut dokumentation av beräkningsmodellen för kompletteringsbelopp på remiss så att...

Remissvar: MSB strategi för försörjningsberedskap

Nyhet 23 mars 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB Strategi för försörjningsberedskap med inriktning mot privat-offentlig samverkan (MSB 2021-01459).

Remissvar: Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)

Nyhet 23 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del betänkandet "Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn (SOU 2020:60)". Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i betänkandet.

Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 12 mars 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution. Den övervägande delen av ändringarna genomför nya bestämmelser i EU:s krishanteringsdirektiv i svensk rätt.