Remissvar

Remissvar: Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Nyhet 20 mars 2020 Statens upplåning, Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, (Fi2019/04229V)

Remissvar: EU:s bankpaket

Nyhet 19 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s bankpaket i svensk rätt som på flera punkter bidrar till en effektiv hantering av banker i kris. Riksgälden har dock ett flertal invändningar, varav de viktigaste handlar om MREL-kravet.

Riksgälden positiv till förslag om sänkning av kontracykliskt buffertvärde

Nyhet 16 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remissvar

Riksgälden tillstyrker Finansinspektionens förslag att från och med i dag (16 mars 2020) sänka det kontracykliska buffertvärdet till noll.

Remissvar: Bättre studiestöd till äldre

Nyhet 11 mars 2020 Remissvar

Riksgälden har yttrat sig över departementspromemorian "Bättre studiestöd till äldre" som innehåller förslag inom studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Remissvar: Förslag till lagändring i riksbankslagen

Nyhet 14 februari 2020 Remissvar

Riksgälden har yttrat sig över den lagändring som Riksbanken har föreslagit (dnr 2020-00113). Riksgälden har inget att invända mot förslaget.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Nyhet 11 februari 2020 Remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter (Dnr 2019-14545 respektive 2019-14546).

Remissvar: Ett bättre premiepensionssystem

Nyhet 11 februari 2020 Remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (S2019/04594/SF).

Promemorian stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Nyhet 4 februari 2020 Insättningsgarantin, Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, Fi2019/0368/B

Remissvar avseende förslag till nationell strategi för systematisk övningsverksamhet

Nyhet 24 januari 2020 Remissvar

Remissvar: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Nyhet 15 januari 2020 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, dnr Fi2019/03851/FPM

Förslag om ökade kapitalkrav för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 20 december 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-14171).

Förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 9 december 2019 Finansiering av kärnavfall, Remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01080).

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Nyhet 31 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-13541)

Remiss av förslag till nya föreskrifter från Riksarkivet

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Riksarkivet (RA dnr. 22-2018/11457)

Remiss av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Riksarkivet (RA dnr. 29-2018/4422)

Promemorian Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Ds 2019:12)

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2019/02372/L1)

Ändring i beredskapsförordningen

Nyhet 22 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Regeringskansliet (Dnr Ju2019/03194/L4)

ESV:s enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision

Nyhet 18 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Ekonomistyrningsverket (ESV 2019-00288)

ESV:s förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 14 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Ekonomistyrningsverket (ESV 2019-00909)

Myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden – inom ramen för finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter

Nyhet 1 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01436/Ke)

Remissvar: All analys inom finansieringssystemet för kärnavfall bör samlas till Riksgälden

Nyhet 1 oktober 2019 Om Riksgälden, Finansiering av kärnavfall, Remissvar

All analysverksamhet inom finansieringssystemet för kärnavfall bör samlas till Riksgälden. Statens risker som rör finansieringen av kärnavfall kommer därmed hanteras på ett mer samlat och ändamålsenligt sätt. Det menar Riksgälden i sitt remissvar som lämnas till regeringen i dag.

MSB:s förslag till revidering av föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Nyhet 19 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till MSB (dnr 2019-02194)

Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Nyhet 17 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02539/B)

Kommissionens förslag på begränsad utvidgning av GBER

Nyhet 17 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Näringsdepartementet

Promemorian Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Nyhet 12 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02380/B)

Promemorian Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen

Nyhet 3 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02237/BATOT)

Remissvar: Ny kärntekniklag

Nyhet 2 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Miljö- och energidepartementet (Dnr M2019/00862/Ke)

Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Nyhet 28 augusti 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02558/V)

Polismyndighetens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort

Nyhet 23 augusti 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Polismyndigheten (A422864/2017)

Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Nyhet 23 augusti 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2019/01281/L4)