Remisser och remissvar

Remissvar: EU:s kommande förslag om ett nytt ECI-direktiv och det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur

Nyhet 15 januari 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer MSB:s föreslagna ståndpunkter och är positiva till att bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur som omfattas av NIS-direktivet och omfattar fler än ett medlemsland även skulle komma att omfattas av ECI-direktivet.

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021

Nyhet 18 december 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2020/01520). Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Remissvar: Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Nyhet 17 december 2020 Remisser och remissvar

De lagändringar som förslås i promemorian (dnr Fi2020/04865) går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.

Remissvar: Föreslagen riskskatt stärker inte den finansiella stabiliteten

Nyhet 13 november 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de statsfinansiella motiven till att införa en riskskatt. Däremot ser Riksgälden att utformningen av riskskatten har vissa negativa implikationer ur ett stabilitetsperspektiv.

Remissvar: Föreskrifter om gallring av dokument efter skanning

Nyhet 13 november 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksarkivets förslag till föreskrifter och allmänna råd om gallring av vissa typer av pappershandingar efter skanning (RG 2020/835).

Remissvar: Förslag till regeländringar på grund av EU:s bankpaket

Nyhet 6 november 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian.

Remissvar: Motståndskraft mot informationspåverkan viktigt för finansiell sektor

Nyhet 27 oktober 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Samhällets samlade motståndskraft inom psykologiskt försvar ska utvecklas. Desinformation och ryktesspridning kan ha påverkan på samhällsviktig verksamhet och för att stärka motståndskraften behöver finansiell sektor stöd med lägesbilder och övning, menar Riksgälden i ett remissvar.

Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag för säkrare välfärdsutbetalningar

Nyhet 26 oktober 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden är positivt till förslaget om att det inrättas en ny funktion som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen. Det är dock viktigt att Riksgälden fortsatt får tillgång till information för att kunna göra tillförlitliga prognoser om...

Remissvar: Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Miljödepartementets promemoria Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R).

Remissvar: Nya kapitalkrav för svenska banker

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar Finansinspektionens förslag om nya kapitalkrav för svenska banker, men vill samtidigt framföra några synpunkter på hur dessa krav samspelar med Riksgäldens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).

Remiss: Komplettering av tidigare förslag om ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 9 oktober 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en komplettering till den tidigare remissen om förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Kompletteringen berör avsnitten ”Beräkning av individuell riskpoäng” och ”Beräkning av riskindikatorerna” i den promemoria som...

Remissvar: Enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021

Nyhet 8 oktober 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har fått möjlighet att lämna synpunkter på Ekonomistyrningsverkets enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021, diarienr 2020/839

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 2 oktober 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Ekonomistyrningsverkets föreslagna förändringar gällande nya föreskrifter och allmänna råd.

Remissvar: Promemorian Nya bestämmelser om hållbarhetsreglerade upplysningar för vissa aktörer på marknadsområdet

Nyhet 30 september 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets promemoria Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet (Fi2020/03070/FPM)

Yttrande: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2021

Nyhet 29 september 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ger härmed in sina förslag till regeringen i enlighet med 14-16 §§ förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter.

Remissvar: Förslag till ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret

Nyhet 31 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positivt till Finansinspektionens förslag på en ny pelare 2-metod för att bedöma kapitalpåslaget för marknadsrisker utanför handelslagret.

Remissvar: Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Nyhet 14 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Finansdepartementets förslag om Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor (Fi2020/03009/FPM).

Remissvar: Ändringar Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Nyhet 14 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på remisspromemorian Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Fi Dnr 20-4957).

Remissvar: Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Nyhet 7 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Tillfällig ändring i Första-Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19 (Fi2020/03029/FPM).

Remissvar: Ändringar i skattelagar till följd av resolutionsregelverket

Nyhet 8 juli 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utkastet till lagsrådsremiss: Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Dnr Fi2020/02198/S1).

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Remissvar: Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Nyhet 29 juni 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag i svensk rätt. (Fi2020/00993/V)

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Publikation 18 juni 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar
Nyhet: Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Remissvar: Nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet

Nyhet 15 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer Finansinspektionens förslag om nya regler om betydande filialers rapporteringsskyldighet (FI Dnr 18-21224).

Remiss: Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021

Publikation 12 juni 2020 Remisser och remissvar
Nyhet: Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Riksgäldens uppdrag är att yttra sig om kostnadsunderlaget kring kärnavfallsfinansiering och till regeringen lämna förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavarna för kommande treårsperiod.

Remissvar: En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

Nyhet 8 juni 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till finansdepartementets ställningstagande om att inte föreslå någon ändring av skyddsnivån för det riskkänsliga kapitalkravet i lagen om tjänstepensionsföretag.

Remissvar: Ny associationsrätt för sparbanker

Nyhet 2 juni 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen i promemorian "Ny associationsrätt för sparbanker" (Fi2020/00910/B).

Remissvar: Ändrad tillsyn om rapporteringstjänster och referensvärden

Nyhet 28 maj 2020 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian " Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar"(Fi2020/00855/V.)

Remissvar: Långtidsutredningen 2019

Nyhet 25 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2019:65).

Remissvar: Nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

Nyhet 11 maj 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument (Ju2020/00180/L5).