Remissvar

Remissvar: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Nyhet 15 januari 2020 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, dnr Fi2019/03851/FPM

Förslag om ökade kapitalkrav för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 20 december 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-14171).

Förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 9 december 2019 Finansiering av kärnavfall, Remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01080).

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Nyhet 31 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-13541)

Remiss av förslag till nya föreskrifter från Riksarkivet

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Riksarkivet (RA dnr. 22-2018/11457)

Remiss av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Riksarkivet (RA dnr. 29-2018/4422)

Promemorian Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Ds 2019:12)

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2019/02372/L1)

Ändring i beredskapsförordningen

Nyhet 22 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Regeringskansliet (Dnr Ju2019/03194/L4)

ESV:s enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision

Nyhet 18 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Ekonomistyrningsverket (ESV 2019-00288)

ESV:s förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 14 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Ekonomistyrningsverket (ESV 2019-00909)

Myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden – inom ramen för finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter

Nyhet 1 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01436/Ke)

MSB:s förslag till revidering av föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter

Nyhet 19 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till MSB (dnr 2019-02194)

Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls

Nyhet 17 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02539/B)

Kommissionens förslag på begränsad utvidgning av GBER

Nyhet 17 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Näringsdepartementet

Promemorian Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Nyhet 12 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02380/B)

Promemorian Justering av vissa avgiftsklasser i avgiftsförordningen

Nyhet 3 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02237/BATOT)

Remissvar: Ny kärntekniklag

Nyhet 2 september 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Miljö- och energidepartementet (Dnr M2019/00862/Ke)

Promemorian Några frågor om straff för marknadsmissbruk

Nyhet 28 augusti 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/02558/V)

Polismyndighetens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstekort

Nyhet 23 augusti 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Polismyndigheten (A422864/2017)

Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Nyhet 23 augusti 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2019/01281/L4)

Förslag Inrapportering av uppgifter om finansiella befogenheter

Nyhet 12 augusti 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/01998/BATOT)

Remissvar: Motion angående OPS-lösningar

Nyhet 3 juni 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Stockholms stads kommunstyrelse (KS 2019/259)

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EUs förordning om värdepapperisering

Nyhet 23 maj 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/00754/V)

Ingripande mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

Nyhet 3 maj 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/00438/B)

Promemorian Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker

Nyhet 2 maj 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/00358/B)

Vissa frågor vid tillämpning av regelverket om insättningsgaranti

Nyhet 17 april 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet (Fi2019/00437/B)

FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten

Nyhet 10 april 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-5338)

Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service

Nyhet 8 april 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till digital förvaltning, DIGG (Dnr. 2019-44)

Kompletteringar till nya säkerhetsskyddslagen

Nyhet 2 april 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2018/05292/L4).

Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering

Nyhet 22 mars 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 18-10416)