Remissvar

Ändrad tillsyn om rapporteringstjänster och referensvärden

Nyhet 28 maj 2020 Om Riksgälden, Remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian " Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar"(Fi2020/00855/V.)

Remissvar: Långtidsutredningen 2019

Nyhet 25 maj 2020 Remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Långtidsutredningens huvudbetänkande (SOU 2019:65).

Remissvar: Nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument

Nyhet 11 maj 2020 Remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument (Ju2020/00180/L5).

Remissvar: Förvalsalternativet inom premiepensionen

Nyhet 11 maj 2020 Om Riksgälden, Remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förvalsalternativet inom premiepensionen" (Fi2020/00584/FPM).

Remissvar: Nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter

Nyhet 11 maj 2020 Remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nytt regelverk för handeln med utsläppsrätter".

Remissvar: Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Nyhet 24 april 2020 Remissvar

Riksgälden välkomnar Tillitsdelegationens förslag att Arbetsgivarverket ges i uppdrag att tillhandahålla stöd till de statliga myndigheterna för en ökad samordning och erfarenhetsutbyte. Riksgälden är också positiv till förslaget att regeringen bör fortsätta utveckla en tillitsbaserad dialog med...

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Nyhet 24 april 2020 Statens internbank, Om Riksgälden, Remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till utredningen Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59).

Remissvar: Sverige bör avvakta deltagande i bankunionen

Nyhet 24 april 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Remissvar

Riksgälden anser att Sverige bör avvakta med att gå med i bankunionen eftersom ett deltagande i närtid riskerar att leda till transfereringar från Sverige för krishantering av sämre rustade banker inom bankunionen. Att bankunionen ännu inte är fullbordad är också ett skäl att avvakta. Det skriver...

Remissvar: Anpassningar av regelverk om tillfälliga anstånd

Nyhet 23 april 2020 Om Riksgälden, Remissvar

Riksgälden tillstyrker Finansdepartementets förslag om anpassningar av regelverket för tillfälliga anstånd (Fi2020/01853/S3).

Remissvar: Promemorian Konkursförfarandet

Nyhet 22 april 2020 Om Riksgälden, Remissvar

I promemorian lämnas förslag om ett mer effektivt och ändamålsenligt konkursförfarande. Riksgälden har inga synpunkter på de förslag och överväganden som tas upp i promemorian.

Remissvar: Ändring i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar

Nyhet 17 april 2020 Om Riksgälden, Remissvar

Riksgälden välkomnar den föreslagna förändringen i hanteringen av kontanta beslag som syftar till effektivisering och minskade kostnader.

Remissvar: Riksgälden välkomnar förslag till ny riksbankslag

Nyhet 16 april 2020 Om Riksgälden, Remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny riksbankslag" (SOU 2019:46). Riksgälden välkomnar riksbanksutredningens förslag till ny riksbankslag och anser att den föreslagna nya lagstiftningen säkrar en hög grad av oberoende och flexibilitet för Riksbanken samt förtydligar vad...

Remissvar: Undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl

Nyhet 8 april 2020 Remissvar

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl. Riksgälden tillstyrker förslaget.

Remissvar: Promemorian Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

Nyhet 20 mars 2020 Statens upplåning, Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, (Fi2019/04229V)

Remissvar: EU:s bankpaket

Nyhet 19 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s bankpaket i svensk rätt som på flera punkter bidrar till en effektiv hantering av banker i kris. Riksgälden har dock ett flertal invändningar, varav de viktigaste handlar om MREL-kravet.

Riksgälden positiv till förslag om sänkning av kontracykliskt buffertvärde

Nyhet 16 mars 2020 Finansiell stabilitet, Remissvar

Riksgälden tillstyrker Finansinspektionens förslag att från och med i dag (16 mars 2020) sänka det kontracykliska buffertvärdet till noll.

Remissvar: Bättre studiestöd till äldre

Nyhet 11 mars 2020 Remissvar

Riksgälden har yttrat sig över departementspromemorian "Bättre studiestöd till äldre" som innehåller förslag inom studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Remissvar: Förslag till lagändring i riksbankslagen

Nyhet 14 februari 2020 Remissvar

Riksgälden har yttrat sig över den lagändring som Riksbanken har föreslagit (dnr 2020-00113). Riksgälden har inget att invända mot förslaget.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter

Nyhet 11 februari 2020 Remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om informationssäkerhet och it-säkerhet för statliga myndigheter (Dnr 2019-14545 respektive 2019-14546).

Remissvar: Ett bättre premiepensionssystem

Nyhet 11 februari 2020 Remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (S2019/04594/SF).

Promemorian stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

Nyhet 4 februari 2020 Insättningsgarantin, Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, Fi2019/0368/B

Remissvar avseende förslag till nationell strategi för systematisk övningsverksamhet

Nyhet 24 januari 2020 Remissvar

Remissvar: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension

Nyhet 15 januari 2020 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansdepartementet, dnr Fi2019/03851/FPM

Förslag om ökade kapitalkrav för banklån med säkerhet i kommersiella fastigheter

Nyhet 20 december 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-14171).

Förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 9 december 2019 Finansiering av kärnavfall, Remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01080).

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Nyhet 31 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Finansinspektionen (FI Dnr 19-13541)

Remiss av förslag till nya föreskrifter från Riksarkivet

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Riksarkivet (RA dnr. 22-2018/11457)

Remiss av Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Riksarkivet (RA dnr. 29-2018/4422)

Promemorian Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter (Ds 2019:12)

Nyhet 24 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Justitiedepartementet (Ju2019/02372/L1)

Ändring i beredskapsförordningen

Nyhet 22 oktober 2019 Remissvar

Riksgäldens svar till Regeringskansliet (Dnr Ju2019/03194/L4)