Remisser och remissvar

Remissvar: Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 13 januari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (dnr Fi2021/04052).

Remissvar: Om kommunal hushållning (SOU 2021:75)

Nyhet 3 januari 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av betänkandet av utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner ("En god kommunal hushållning").

Remissvar: Betänkandet SOU 2021:63 Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

Nyhet 22 december 2021 Remisser och remissvar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) ställer sig positiv till utredningens förslag och slutsatser. Riksgälden ställer sig särskild positiv till att det föreslås utökade möjligheter till samråd med samrådsmyndigheter (Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten).

Remissvar: Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Nyhet 21 december 2021 Remisser och remissvar

Regeringen föreslår att Sjätte AP-fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid att främja en hållbar utveckling. Riksgälden anser att finansmarknaden har en viktig roll när det gäller utvecklingen mot...

Remissvar: Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall

Nyhet 17 december 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av regeringens promemoria Säkerheter vid hantering av utvinningsavfall. I promemorian föreslås nya bestämmelser för hur säkerheter för utvinningsindustrin ska ställas. Riksgälden ser positivt på att en översyn av regleringen har gjorts, men bedömer att förslagen inte ger en...

Remissvar: Riksarkivets remiss av FormatE

Nyhet 15 december 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Riksarkivets remiss av FormatE, förslag till nya författningar om tekniska krav för elektroniska allmänna handlingar (RS dnr. RA-KS 2021/18)

Remissyttrande: gällande övningsinriktning för bevakningsansvariga myndigheter

Nyhet 13 december 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer MSB:s förslag ”Övningsinriktning för bevakningsansvariga myndigheter på nationell och regional nivå avseende samverkansövningar under 2022-2026”. Dnr 2021-06755.

Remissvar: MSB:s föreskrifter om myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser

Nyhet 10 december 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (2020-02521).

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer

Nyhet 6 december 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i remissen. (FI Dnr 20-24442)

Yttrande över: SKB:s yttrande över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter m.m.

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt yttrande över det yttrande som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) lämnat till regeringen (Miljödepartementet) över Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp för 2022-2023.

Remissvar: Förslag till nivåer 2022 för vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 3 december 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslag till avgiftsnivåer för 2022 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2019/01080).

Remissvar: Uppdatering av finansmarknadsstatistiken

Nyhet 29 oktober 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian (DNR 2021-01085) rörande uppdatering av finansmarknadsstatistiken.

Remissvar: Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden

Nyhet 14 oktober 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar för att betala ut medel från kärnavfallsfonden (M2020/01053).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 8 oktober 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (2021-00071).

Yttrande: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för år 2022-2023

Nyhet 30 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden lämnar idag över förslag till regeringen på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023.

Remissvar: Ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Nyhet 29 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer förslaget (dnr Fi2021/02865). Det är viktigt att företagen ges tillräcklig återbetalningstid för att möjliggöra återbetalning. Annars riskerar statens kostnader att bli högre än förväntat.

Lista på viktiga samhällsfunktioner

Nyhet 17 september 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB:s dokument Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet (MSB 2021-09150) och har lämnat förslag på mindre justeringar i den del som rör området finansiella tjänster.

Remissvar: Förslag till upphävande av föreskrifter om periodisk rapportering av minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL)

Nyhet 16 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har ingen invändning mot förslaget i remissen.

Remissvar: Ändring av direktiv om system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Nyhet 14 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av förslagen till ändrade direktiv för unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (2003/87/EG). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Förslag till ändring i förordning om den officiella statistiken

Nyhet 10 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som finns i remissen.

Remissvar: Begränsning av avdragsrätten för föregående år

Nyhet 3 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Fi2021/02354). Riksgälden har inget att invända mot promemorians förslag att införa en särskild begränsningsregel.

Remissvar: Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Nyhet 2 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av förslaget till ny EU-förordning för införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid. Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: EU-kommissionens förslag inom området penningtvätt och finansiering av terrorism

Nyhet 27 augusti 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat synpunkter på ett paket med lagförslag från EU-kommissionen inom området penningtvätt och finansiering av terrorism.

Remissvar: Riktlinjer för att tillgängliggöra Sveriges officiella statistik

Nyhet 27 augusti 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inga generella synpunkter på förslagen i remissen.

Remissvar: Förslag till nya regler om årlig resultatrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Nyhet 27 augusti 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer förslaget att ändra i Finansinspektionens föreskrifter mot bakgrund av att det är eftersträvansvärt att informationshanteringen sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Remissvar: Vem kan man lita på?

Nyhet 17 augusti 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har inte några synpunkter på förslagen i utredningen, utan ser behov av utredningens förslag.

Remissvar: Planering för försörjning av varor och tjänster

Nyhet 2 juli 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslaget "Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig" (MSB 2021-05986).

Remiss: Riksgälden föreslår ändrad tillämpning av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL)

Nyhet 2 juli 2021 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden ett förslag på tillämpning av nya regler i lagen (2015:1016) om resolution (LOR) som rör kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder.

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023

Nyhet 24 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

I dag remitterar Riksgälden förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare för åren 2022-2023, så att berörda remissinstanser har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.