Remisser och remissvar

Remissvar: Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten

Nyhet 14 februari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten" (Fi2023-00880)

Yttrande: Relaterat till ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 13 februari 2024 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Riksgälden möjlighet att bemöta synpunkter på de yttranden som lämnades i december 2023.

Remissvar: Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

Nyhet 30 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet (Fi2023/02375).

Remissvar: Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar

Nyhet 26 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar" (Fi2023/02846).

Remissvar: Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods

Nyhet 25 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods (SOU 2023:99)" (Fi2023/03236).

Remissvar: Promemorian Europeiska gröna obligationer

Nyhet 25 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Europeiska gröna obligationer (Fi2023/03287).

Remissvar: Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

Nyhet 24 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina" (UD2023/18231).

Remissvar: En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Nyhet 23 januari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar avseende promemorian ”En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider” (Ju2023/02346).

Remissvar: En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Nyhet 21 december 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)" (Fö2023/01478).

Remissvar: Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen

Nyhet 20 december 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Kompletterande bestämmelser med anledning av EU:s förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen" (Fi2023/02890)

Remissvar: Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner

Nyhet 20 december 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Europaparlamentets och rådets förordning om bekämpande av sena betalningar vid affärstransaktioner" (Ju2023/02232).

Yttrande: Till Strålsäkerhetsmyndigheten avseende ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt att Riksgälden ska yttra sig över 11 ansökningar om lägre ansvarsbelopp vid radiologiska olyckor. Yttrandena avser storleken på de ansökta ansvarsbeloppen.

Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 20 december 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig till regeringen över de ansvarsförsäkringar och kompletterande säkerheter som anmälts år 2023 för radiologiska olyckor.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om den officiella statistiken

Nyhet 18 december 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förslag till nya föreskrifter om skyldighet för vissa finansiella företag att lämna uppgifter till den officiella statistiken" (FI 22-22920).

Remissvar: Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen

Nyhet 11 december 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Bemyndigande för åtgärder enligt artikel 458 i tillsynsförordningen" (Fi 2023/02025).

Remissvar: Förslag om en enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

Nyhet 29 november 2023 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förslag om en enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag" (FI 23-9764).

Remissvar: MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar

Nyhet 23 november 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB)" (MSB 2023-11901).

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer och författningsförslag

Nyhet 22 november 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer och författningsförslag i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (KN2023/03700).

Yttrande: Riksgäldens yttrande över SKB:s yttrande

Nyhet 22 november 2023 Remisser och remissvar

SKB:s yttrande föranleder inga förändringar av Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare 2024-2026.

Remissvar avseende Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning

Nyhet 10 november 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning" (MSB 2023-13986).

Remissvar: Föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

Nyhet 3 november 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag (MSB 2022-07200).

Remissvar: På betänkandet om Staten och betalningarna

Nyhet 30 oktober 2023 Remisser och remissvar

Riksgäldens remissvar på betänkandet Staten och betalningarna (SOU 2023:16) (Fi2023/01259)

Remissvar: Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter

Nyhet 17 oktober 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar över förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om positionslimiter.

Remissvar: Ett förbättrat resegarantisystem

Nyhet 17 oktober 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33).

Remissvar: Förslag till revidering av systemet för Europeiska unionens egna medel

Nyhet 11 oktober 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Förslag till revidering av systemet för Europeiska unionens egna medel (Fi2023/02441).

Remissvar - Statliga inrapporteringskoder (S-koder) för Utbetalningsmyndigheten och systemet med transaktionskonto

Nyhet 22 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Statliga inrapporteringskoder (S-koder) för Utbetalningsmyndigheten och systemet med transaktionskonto (ESV 2023-07262)

Remissvar: Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Nyhet 21 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förslag på ändringar i svensk rätt kopplat till EU-kommissionens förslag på ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS (KN2023/02736)

Remissvar: Förslag till ändringsföreskrift till SCB-FS 2023:06

Nyhet 4 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Förslag till ändringsföreskrift till SCB-FS 2023:06 om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter och allmänna råd (SCB-FS 2023:6) om offentliggörande m.m. av officiell statistik (A2023/2799).

Remissvar: Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar

Nyhet 1 september 2023 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen Riksbankens föreskrifter om civil beredskap för betalningar (2023–00729).

Remissvar: Europeiska kommissionens förslag rörande EU:s ekonomiska styrning

Nyhet 30 augusti 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat synpunkter på remissen angående Europeiska kommissionens paket med förslag till en reform av EU:s ekonomiska styrning (Fi2023/01907).