Kreditgarantier för gröna investeringar

För att främja gröna industriinvesteringar som kan bidra till att Sverige når sina miljö- och klimatpolitiska mål har regeringen gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier.

Regeringen beslutade den 3 juni 2021 att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för nya lån som företag tar upp hos kreditinstitut för att finansiera stora  industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås.

För att kunna ta del av en garanti måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor.

Under 2021 uppgår garantiramen till högst 10 miljarder kronor. För 2022 beräknas garantiramen till 15 miljarder kronor och för 2023 till 25 miljarder kronor.

Uppdraget kommer att genomföras enligt förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar som träder i kraft den 22 juni 2021.

Miljöprövning av investeringarna

För att kvalificera till garantiordningen behöver investeringarna möta vissa miljömässiga krav. I förordningen om statliga kreditgarantier för gröna investeringar hänvisas till det svenska miljömålssystemet. För att på ett transparent och förutsägbart sätt kunna bedöma om en investering väsentligt bidrar till miljökvalitetsmålen behövs en väldefinierad måttstock. I detta fall avser Riksgälden, som utgångspunkt, grunda sin bedömning på den av EU-kommissionen framtagna taxonomin.

Kontakt

Vid frågor om garantiordningen kontakta Riksgälden på green.guarantees@riksgalden.se

Vid frågor från media kontakta Riksgäldens pressfunktion på press@riksgalden.se