Tillgångar som omfattas

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper som definieras i lagen om värdepappersmarknaden. Du kan få ersättning upp till 250 000 kronor.

Skyddet täcker bland annat:

  • aktier
  • obligationer
  • konvertibla skuldebrev
  • optioner
  • terminer
  • sammansatta produkter som aktieindexobligationer

Även pengar som finns i depån inför ett köp eller efter en försäljning omfattas av investerarskyddet. Värdepapper eller pengar som hanteras inom ramen för det individuella pensionssparandet omfattas inte av investerarskyddet.

Vad gäller för dig som fondsparare?

Du som fondsparare äger fondandelar i en fond som förvaltas av ett fondbolag. Fondbolaget sköter förvaltningen, medan fondens värdepapper finns i ett separat förvaringsinstitut, ofta en av de stora bankerna.

Förvaringsinstitutet ska förvara de värdepapper som ingår i fonden separerade från sina egna tillgångar. Vid en konkurs hos förvaringsinstitutet eller fondbolaget ska därför fondens värdepapper vara skyddade mot konkursen. Förvaringsinstitutet kontrollerar dessutom att fondbolaget förvaltar värdepapperen i enlighet med gällande regler. Både de institut som förvaltar värdepapperen och de som förvarar dem är under Finansinspektionens tillsyn.

Förvaltarregistrerade fondandelar

Investerarskyddet kan bli aktuellt om du har dina fondandelar förvaltarregistrerade hos ett institut, till exempel din bank. Detta innebär att institutet har köpt fondandelar till dig, men i sitt eget namn.Om institutet går i konkurs och det då visar sig att du inte kan få ut fondandelarna träder investerarskyddet in.

Institutet ska alltid hålla investerarens förvaltarregistrerade fondandelar skilda från sina egna tillgångar. Det innebär att om institutet går i konkurs ska investeraren ändå kunna få ut sina fondandelar från institutet. Om det institut där dina fondandelar finns förvaltarregistrerade går i konkurs och det ändå visar sig att du inte kan få ut dem skyddas du av investerarskyddet.

Pengar med redovisningsskyldighet

Investerarskyddet täcker också pengar som tagits emot av institutet med så kallad redovisningsskyldighet. Det kan exempelvis vara pengar som institutet fått från dig för att köpa värdepapper. Institutet är då skyldigt att hålla pengarna avskilda från sina egna tillgångar och till exempel sätta in dem på ett särskilt konto i en bank.