Rapportering: resolutionsplanering och MREL

För att säkerställa en effektiv krishantering tar Riksgälden fram en resolutionsplan för varje bank och institut samt fastställer krav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL). Inför det arbetet behöver vi få in vissa uppgifter från bankerna och instituten.

När Riksgälden tar fram planer för hur bankerna och instituten ska hanteras i kris, så kallade resolutionsplaner, behöver vi få in viss information. Denna periodiska inrapportering sker från och med 2019 till Finansinspektionen via Rapporteringsportalen. Riksgälden hämtar därefter in uppgifterna från Finansinspektionen. Rapporteringen görs en gång om året.

I dokumentet ”Rapportering för resolutionsplanering 2022” anges vad Riksgälden behöver i vårt uppdrag som resolutionsmyndighet. Här finns också information om hur Finansinspektionen vill att berörda banker och institut rapporterar. 

Rapportering för resolutionsplanering 2022

Rapportering för kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder

Varje kvartal hämtar Riksgälden in information via Finansinspektionen för att övervaka att MREL-kraven efterlevs. Den kvartalsvisa övervakningen omfattar de institut som ska hanteras genom resolution. Institutetens rapportering till Finansinspektionen görs i enlighet med Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763. 

Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763

Finansinspektionen tillhandahåller en förteckning över de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. Det är endast kreditinstituten och värdepappersbolagen i listan* som berörs av rapporteringskravet (vilka värdepappersbolag som omfattas specificeras ytterligare av 2 kap. 1§ lagen om resolution).

*För koncerner i förteckningen som omfattar kreditinstitut och värdepappersbolag inom andra EES-länder ska moderföretaget rapportera även för dessa.    

Till Finansinspektionens förteckning