Rapportering: resolutionsplanering och MREL

För att säkerställa en effektiv krishantering tar Riksgälden fram en resolutionsplan för varje bank och institut samt fastställer krav på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL). Inför det arbetet behöver vi få in vissa uppgifter från bankerna och instituten.

Banker, kreditmarknadsföretag och de värdepappersbolag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution (nedan institut) är skyldiga att lämna uppgifter för att Riksgälden ska kunna ta fram resolutionsplaner. Dessa uppgifter ska lämnas en gång per år och rapporteras till Riksgälden via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac i XBRL-format.

Felaktigt angiven information vid inrapportering försvårar myndighetens arbete och därför betonar Riksgälden vikten av att samtliga institut säkerhetsställer att den information som lämnas in till myndigheten är korrekt angiven.

I dokumentet ”Rapportering för resolutionsplanering 2024” anges vilka uppgifter som instituten ska lämna. Här finns också Finansinspektionens instruktioner för rapportering.

Institut ska ange en positiv ”filing indicator” för samtliga mallar som ska rapporteras enligt instruktionen ”Rapportering för resolutionsplanering 2024”. För samtliga mallar som inte ska rapporteras enligt instruktionen ska en negativ ”filing indicator” anges.  

Rapportering för resolutionsplanering 2024

Finansinspektionens rapporteringsportal

Rapportering för kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder

Varje kvartal hämtar Riksgälden in information via Finansinspektionen för att övervaka att MREL-kraven efterlevs. Den kvartalsvisa övervakningen omfattar de institut som ska hanteras genom resolution. Institutetens rapportering till Finansinspektionen görs i enlighet med Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763. 

Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/763

Det är endast kreditinstituten och värdepappersbolagen som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution som berörs av rapporteringskravet (vilka värdepappersbolag som omfattas specificeras ytterligare av 2 kap. 1§ lagen om resolution). För koncerner som omfattar kreditinstitut och värdepappersbolag inom andra EES-länder ska moderföretaget rapportera även för dessa. 

Har du frågor?

För rapporteringstekniska frågor, vänligen kontakta rapportering@fi.se

För övriga frågor, vänligen kontakta rapportering@riksgalden.se