Säkerheter för utvinningsavfall

Från den 1 juli 2023 har Riksgälden i uppdrag att yttra sig till mark- och miljödomstolen avseende ekonomiska säkerheter i mål om tillstånd till gruvverksamhet. Verksamhetsutövaren behöver ställa säkerheter för hantering av gruvavfall och efterbehandling av verksamheten.

Riksgäldens uppdrag 

Enligt nya bestämmelser i miljöbalken krävs att tillstånd för verksamheter som omfattas av krav på avfallshanteringsplan för utvinningsavfall förenas med en skyldighet att ställa säkerhet för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten.

I mål om tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning, provbrytning, bearbetning eller anrikning ska mark- och miljödomstolen hämta in ett första yttrande från Riksgälden i fråga om beräkningen av storleken på säkerheten, och ett andra yttrande i fråga om godtagandet av säkerheten.

Syftet med Riksgäldens yttranden är att säkerställa att mark- och miljödomstolen får ett välgrundat underlag i fråga om säkerheten vid beslut om tillstånd till gruvverksamhet.

Säkerheter skyddar skattebetalarnas pengar

Kraven i miljöbalken på att verksamhetsutövare ska ställa säkerhet syftar till att skydda samhället, det vill säga skattebetalarna, från risken att stå för kostnader förknippade med hantering av gruvavfall och efterbehandling av verksamheten. Om en verksamhetsutövare försätts i konkurs eller på annat sätt inte kan fullgöra sina skyldigheter ska säkerheten vara tillräckligt stor och kunna tas i anspråk i syfte att finansiera de åtgärder som krävs för fullgörandet av verksamhetens skyldigheter.