Remissvar: Säkerheter enligt miljöbalken

Nyhet 8 december 2022

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian ”Säkerheter enligt miljöbalken” (M2022/01822)

Riksgäldens ställningstaganden bygger på att statens, och i förlängningen skattebetalarnas, risker ska begränsas för att behöva stå för sådana kostnader som säkerheterna är avsedda att täcka.

Riksgälden är principiellt positiv till förslaget att få rätt att överklaga domar och begära omprövning i de mål där yttranden ska hämtas in från myndigheten avseende säkerheter enligt miljöbalken. Riksgälden är också positiv till att samma myndighet som säkerheten ställs till också kan besluta om att ta den i anspråk.

Riksgälden är kritisk till att ansvaret för olika delar av processen som berör säkerheterna är splittrat på olika myndigheter. Riksgälden ser även problem med hur den föreslagna processen för omprövning av tillstånd har reglerats. Regleringarna kan leda till täta omprövningar samt oklarheter när det kan vara aktuellt att begära omprövning. Trots problemen är regleringarna en förbättring jämfört med nuvarande regelverk.

Riksgälden avstyrker förslaget att behöva svara för andra parters rättegångskostnader vid omprövning av tillstånd. Riksgälden anser att det finns skäl att frångå principen avseende dessa omprövningar och därmed bör varje myndighet svara för sina egna kostnader.

Avseende Riksgäldens roll i relation till säkerheter för hantering av utvinningsavfall har Riksgälden även tidigare framfört sina synpunkter till regeringen. Riksgälden har efterlyst en genomgripande förändring av förslaget och en helt annan struktur för hanteringen av dessa frågor och dessa synpunkter står Riksgälden fast vid.

Läs hela remissvaret