Rapportering: resolutionsavgift

Institut och EES-filialer som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution ska varje år betala en resolutionsavgift. Här hittar du instruktioner och information om hur rapporteringen går till.

Rapportering för 2024

De uppgifter som avgiftsskyldiga ska rapportera in via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac framgår i dokumentet Upplysningar till digital inrapportering för resolutionsavgift 2024. Uppgifterna ska vara granskade av institutets externa revisor.

EU-kommissionen avser att genomföra vissa förändringar i förordningen om resolutionsavgifter vilket påverkar avgiftsuttaget 2024. Riksgäldens upplysningsdokument har redan tagit dessa ändringar i beaktning, det gäller bland annat förändringar av vissa lydelser samt sista datum för inrapportering.

I dokumentet står även vad som skiljer sig från tidigare års inrapportering. För att instituten ska kunna rapportera enligt de nya anvisningarna förlängs också rapporteringsperioden med en månad, enligt nedan.

Den digitala blanketten, och i förekommande fall revisorsyttrande samt andra relevanta underlag, ska rapporteras in via Fidac senast den 29 februari 2024.

För att rapportera in uppgifter loggar rapportören in i Rapporteringsportalen på Finansinspektionens webbplats. Läs mer om hur rapporteringen går till under Så fastställs resolutionsavgiften.

Inrapportering i Fidac kan göras från och med den 2 januari 2024 till och med den 29 februari 2024.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har frågor om inrapporteringen eller andra frågor om resolution: resolution@riksgalden.se

För rapporteringstekniska frågor om Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac, vänligen kontakta rapportering@fi.se