Avslutade garantier och lån

När ett lån betalats tillbaka avslutas också Riksgäldens åtagande. Dessutom kan riksdag och regering besluta om att stänga eller öppna garantiprogram.

Avslutade garantier och lån

Riksgälden ansvarade mellan december 2012 och mars 2014 för den svenska statens del av ett villkorat lånelöfte till flygbolaget SAS. Lånelöftet avslutades på SAS begäran den 4 mars 2014.

Regeringen beslutade i december 2012 efter godkännande av riksdagen att delta i lånelöftet tillsammans med ett antal banker, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt norska och danska staten. Lånelöftet gav initialt SAS rätt att låna upp till totalt 3,5 miljarder kronor förutsatt att vissa villkor var uppfyllda. Riksgäldens andel var 21,4 procent.

Beloppet reducerades successivt i samband med att SAS sålde tillgångar. Per den 31 december 2013 hade lånelöftet minskat till totalt 1,8 miljarder kronor. SAS utnyttjade aldrig möjligheten att låna. Enligt avtalet skulle lånelöftet ha upphört den 31 mars 2015.

Riksgälden tecknade i december 2010 ett avtal med Volvo Personvagnar om en statlig kreditgaranti för ett utvecklingslån i Europeiska investeringsbanken. Garantin upphörde när Volvo betalade tillbaka lånet till EIB i december 2012.

EIB fick i samband med finanskrisen 2008 utökade möjligheter att bidra med finansiering till den europeiska fordonsindustrin. Den svenska regeringens syfte med garantin till Volvo var att långsiktigt stärka forskning, utveckling och produktion i Sverige.

Volvos låneram gav möjlighet att låna maximalt 3,55 miljarder kronor i EIB. Lånet skulle betalas ut under perioden 2011 till och med 2013 och vara helt återbetalt 2017. När bolaget löste lånet hade 2,62 miljarder kronor betalats ut.

Volvo betalade tillbaka lånet till EIB i förtid efter att ha ingått ett nytt låneavtal med China Development Bank.

Swedavia AB, ett statligt bolag som äger, driver och utvecklar flygplatser, hade fram till den 28 mars 2013 lån hos Riksgälden.

Lånen gavs ursprungligen till Luftfartsverket. När verkets flygplatsverksamhet bolagiserades den 1 april 2010 fördes de över till Swedavia. Regeringen beslutade då att bolaget skulle betala tillbaka lånen stegvis under tre år eller omvandla dem till lån på den öppna marknaden.

Samtliga Swedavias lån hos Riksgälden var återbetalda den 28 mars 2013.

Under 2012 avvecklades Botniabanan AB och Trafikverket övertog bolagets lån hos Riksgälden. Låneramen var då 16,5 miljarder kronor.

Riksgälden ställde ut låneramen till Botniabanan 2001 på uppdrag av regeringen. Innan dess garanterade vi det statliga bolagets upplåning genom kreditgarantier.

Riksgälden utfärdade 1996 en kreditgaranti till det ryska bolaget A/O Dom Shvetsii.

A/O Dom Shvetsii förvaltar fastigheten "Sverigehuset" i Sankt Petersburg i Ryssland. Bolaget samägs av CA fastigheter, den svenska staten och Sankt Petersburgs stad. Kreditgarantin avsåg bolagets lån hos Svensk Exportkredit AB för finansieringen av upprustning av fastigheten.

Kreditgarantin uppgick från början till 100 miljoner kronor. I takt med att bolaget amorterade de underliggande lånen minskade det garanterade beloppet. Lånen återbetalades i sin helhet i början av 2016 och statens garantiåtagande upphörde därmed.