Statliga kreditgarantier för elproducenter fram till och med september 2023

Riksgälden hade fram till och med september 2023 möjlighet att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.

Regeringen beslutade den 5 september 2022 att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för lån till elproducenter.

Bakgrunden till regeringsuppdraget var den exceptionella prisutvecklingen och volatiliteten på elmarknaden under våren och sommaren 2022 som ledde till att elproducenter som handlar med elderivat behövde ställa allt högre säkerheter hos Nasdaq Clearing AB.

Detta hade kunnat leda till likviditetsproblem för i grunden solida bolag, vilket i förlängningen hade kunnat påverka den centrala motparten Nasdaq Clearing AB och därmed den finansiella stabiliteten.

Kreditgarantiprogrammet för lån till elproducenter utnyttjades inte och sista dagen för ansökan var den 30 september 2023.

Korta fakta

  • Garantier kunde beviljas till och med den 30 september 2023 och den totala löptiden fick inte överstiga tre år.
  • Garantiramen uppgick till 250 miljarder kronor.
  • Garantin kunde täcka upp till 80 procent av lånet, medan banken stod för resterande andel.
  • Garantitagaren betalade en marknadsmässig avgift för kreditgarantin som bestämdes av Riksgälden. Garantiavgiften sattes individuellt per bolag och kreditfacilitet. Garantiavgiften bestod av följande delar: en administrativ avgift, en avgift för förväntad förlust samt ett påslag för att säkerställa att garantiavgiften var marknadsmässig och att statligt stöd därmed inte förelåg.

Presskontakt

08-613 47 01, press@riksgalden.se.