Statliga kreditgarantier för elproducenter

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.

Regeringen beslutade den 5 september 2022 att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för lån till elproducenter. Bakgrunden till uppdraget var den exceptionella prisutvecklingen och volatiliteten på elmarknaden under våren och sommaren 2022 som ledde till att elproducenter som handlar med elderivat behövde ställa allt högre säkerheter hos Nasdaq Clearing. Detta hade kunnat leda till likviditetsproblem för i grunden solida bolag, vilket i förlängningen hade kunnat påverka den centrala motparten Nasdaq Clearing AB och därmed den finansiella stabiliteten.

Enligt regeringsbeslutet får Riksgälden bevilja kreditgarantier avseende nya kreditfaciliteter fram till 31 mars 2023, men enligt regeringsbeslutet har Riksgälden också möjlighet att förlänga perioden med upp till 6 månader.

Den 10 mars beslutade Riksgälden att förlänga garantiprogrammet Statliga kreditgarantier för elproducenter med 6 månader från 1 april 2023 till och med 30 september 2023.

På så vis bidrar Riksgälden till kontinuitet och harmonisering med liknande program i andra nordiska länder.

Programmet är utformat så att elproducenterna vid behov ansöker om lån via sin bank, som i sin tur ansöker om en kreditgaranti från Riksgälden. Ansökningblankett finns under relaterat innehåll nedan.

Garantigivningen ska ske i enlighet med förordningen (2011:211) om utlåning och garantier. Närmare villkor framgår av uppdraget, se Relaterat innehåll nedan.

Korta fakta

  • Garantiramen uppgår till 250 miljarder kronor.

  • Garantin täcker 80 procent av lånet, medan banken står för 20 procent.

  • Garantier kan beviljas till och med den 30 september 2023 och den totala löptiden får inte överstiga tre år.

  • Garantitagaren ska betala en marknadsmässig avgift för kreditgarantin som bestäms av Riksgälden. Garantiavgiften sätts individuellt per bolag och kreditfacilitet. Garantiavgiften består av följande delar; en administrativ avgift, en avgift för förväntad förlust samt ett påslag för att säkerställa att garantiavgiften är marknadsmässig och att statligt stöd därmed inte föreligger.

  • Elproducenter som inte har sitt säte i Sverige, men är clearingmedlemmar i Nasdaq Clearing AB, får beviljas garantier tills ett motsvarande likviditetsstöd har inrättats i de stater där elproducenten har sin huvudsakliga verksamhet eller säte, dock som längst till den 20 september 2022.

  • Elproducenter får inte besluta om nya bonusar eller andra former av rörlig ersättning under lånets löptid. Elproducenterna får heller inte besluta om vinstutdelning under lånets löptid.

Kontakt

Banker och elproducenter som vill ta del av de statliga kreditgarantierna kontaktar Riksgälden på powerguarantees@riksgalden.se.

Presskontakt

08-613 47 01, press@riksgalden.se.