Nyheter och pressmeddelanden om garantier och lån

Sverige ställer ut garanti för SAS AB

Pressmeddelande 5 maj 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har nu ställt ut en kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor till SAS AB. Garantin är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort garantiåtagande.

26 kreditinstitut har hittills ansökt om att gå med i Företagsakuten

Nyhet 6 april 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån, Covid-19

Sedan Företagsakuten öppnade för ansökningar i fredags har 26 kreditinstitut ansökt om att ingå i Företagsakuten och kreditramar om 22,6 miljarder kronor har hittills ställts ut.

Företagsakuten öppnar för ansökningar

Pressmeddelande 3 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen inrättat en Företagsakut, som innebär statliga garantier för lån till företag som drabbats av virusutbrottet. Nu öppnar möjligheten för banker att ansluta sig till garantiprogrammet.

Garantiprogram för företag godkänt i riksdagen

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag att förbereda statliga lånegarantier som avser i första hand små och medelstora företag – ”Företagsakuten”. Nu har förslaget godkänts i riksdagen. Garantiprogrammet behöver även godkännas av EU-kommissionen.

Riksgälden förbereder garantiprogram till svenska företag

Pressmeddelande 27 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Regeringen ger Riksgälden i uppdrag att inrätta statliga kreditgarantier som avser företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset.

Riksgälden får uppdrag att förbereda för garantiprogram till svenska flygbolag

Pressmeddelande 17 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att vidta förberedande åtgärder för att ta fram statliga kreditgarantier till svenska flygbolag. Garantiprogrammet är en åtgärd för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Fortsatt låga till måttliga risker i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 13 mars 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som uppgår till 2 240 miljarder kronor.

Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Pressmeddelande 15 mars 2019 Garantier och lån

Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut.

Information om Saab: Riksgälden utreder förhållandena kring fordran

Nyhet 7 mars 2019 Saab, Garantier och lån

Som framgår av Riksgäldens årsredovisning för 2018 har Riksgälden skrivit ned värdet på statens fordran i Saab. Bakgrunden till detta är bland annat att det föreligger oklarheter kring värdet på säkerheterna i Saab Automobile Tools. Riksgälden utreder frågan med hjälp av en extern advokatbyrå.

Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2018 Garantier och lån

Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga rapport om riskerna i den statliga garanti- och utlåningsportföljen som redovisas för regeringen.

Riksgälden diskuterade finansiering av infrastruktur

Nyhet 2 februari 2018 Garantier och lån

Det finns skäl att höja ett varningens finger inför vissa alternativa finansieringsförslag som diskuteras i anslutning till infrastruktursatsningar. Det framhöll riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han talade på Byggstart Sverige i Malmö.

Riksgälden avstyrker försök med offentlig-privat samverkan inom infrastruktur

Nyhet 27 juni 2017 Garantier och lån

Det saknas skäl för att genomföra försök med offentlig-privat samverkan (OPS) för investeringar inom transportinfrastruktur. Mycket talar för att OPS riskerar att bli kostsamt för staten. Det skriver Riksgälden i sitt svar på betänkandet
"Finansiering av infrastruktur med privat kapital?".

Låg risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2017 Garantier och lån

Risken är fortsatt låg för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga rapport om riskerna i den statliga garanti- och utlåningsportföljen som omfattar åtaganden för totalt 2 255 miljarder kronor.

OPS ett dyrt sätt att finansiera nya vägar och järnvägar

Nyhet 15 mars 2017 Om Riksgälden, Garantier och lån

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad kommenterade vid ett seminarium på onsdagen den statliga utredningen om OPS-lösningar vid infrastrukturinvesteringar. Han är kritisk till utredningens slutsatser om att pröva offentlig-privat samverkan (OPS) för att finansiera nya vägar och järnvägar.

Låg risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 13 mars 2015 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Garantier och lån

Riksgälden lämnar i dag en riskanalys av statens samlade garantier och utlåning till regeringen. Risken för stora kreditförluster med anledning av de garantier och lån staten har ställt ut till företag, hushåll och andra stater bedöms som låg. Även för den finansiella sektorn, som analyseras...

Statens bankgarantier på väg mot avveckling

Nyhet 14 november 2014 Garantier och lån

Värdet av statens utestående bankgarantier ligger kvar på 935 miljoner kronor. Garantiprogrammet kommer att vara helt avvecklat under andra kvartalet 2015. Det visar Riksgäldens senaste bankstödsrapport.

Statens bankgarantier fortsätter att krympa

Nyhet 8 augusti 2014 Finansiell stabilitet, Garantier och lån

Värdet av statens utestående bankgarantier har minskat till under 1 miljard kronor. Swedbank har betalat tillbaka sina sista lån inom garantiprogrammet och därmed är det bara Carnegie Investment Bank som har lån kvar. Det visar Riksgäldens senaste bankstödsrapport.

Samlad riskanalys för statens garantier och lån

Nyhet 14 mars 2014 Garantier och lån

Riksgälden har i dag lämnat en analys av den samlade risken i statens garanti- och utlåningsverksamhet till regeringen. Risken i portföljen med garantier och lån till företag och privatpersoner bedöms i flera avseenden som låg. Det som kan leda till större samlade kreditförluster är ekonomiska...

Bankgarantierna halverade

Nyhet 9 augusti 2013 Finansiell stabilitet, Garantier och lån

Bankgarantiprogrammet fortsätter att minska i omfattning. Det sammanlagda garanterade beloppet har halverats och omfattar nu 9,2 miljarder kronor. Det visar Riksgäldens senaste rapport om bankstöd.

Riskanalys av statens garantier och utlåning

Nyhet 15 mars 2013 Om Riksgälden, Garantier och lån

Riksgälden har för andra gången tagit fram rapporten ”Statens garantier och utlåning – en riskanalys” i samarbete med Exportkreditnämnden (EKN), Centrala studiestödsnämnden (CSN), Boverket och Sida.