Nyheter och pressmeddelanden om garantier och lån

Riksgälden får uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga gröna kreditgarantier

Nyhet 24 november 2020 Garantier och lån

I samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2021 föreslogs statliga kreditgarantier till gröna investeringar. De statliga garantierna syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det...

Statliga kreditgarantin till SAS AB har avslutats

Nyhet 30 oktober 2020 Garantier och lån, Covid-19

SAS AB har återbetalat och avslutat det lån som garanterats av Riksgälden som en del av garantiprogrammet för flygföretag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Den kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor som Riksgälden ställt ut har därmed avslutats per den 29 oktober 2020.

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020

Pressmeddelande 24 september 2020 Garantier och lån, Covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Statistik gällande utlåning under Företagsakuten

Nyhet 31 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har, under sitt uppdrag att implementera ett garantiprogram för nyutlåning till små och medelstora företag, garanterat lån om 1 451 miljoner kronor av total utlåning om 2 073 miljoner kronor till och med vecka 32 (7 augusti 2020).

Norwegian Air Sweden AB får avslag på ansökan om kreditgaranti

Pressmeddelande 18 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har beslutat att avslå flygföretaget Norwegian Air Sweden AB:s ansökan om statlig kreditgaranti inom ramen för garantiprogrammet för flygföretag.

Riksgäldens stödåtgärder för att mildra coronavirusets ekonomiska effekter

Nyhet 18 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin har Riksgälden uppdraget att ställa ut statliga kreditgarantier inom två garantiprogram; Företagsakuten där 2,1 miljarder kronor fram till den 31 juli hade lånats ut i 539 lån, och garantiprogrammet för flygföretag där en garanti...

Riksgälden förlänger teckningsperioden för Företagsakuten

Pressmeddelande 4 juni 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden ställer ut lånegarantier avseende företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen. Riksgälden bedömer att behovet av garantiprogrammet kvarstår och förlänger därför möjligheten att få garanterade lån inom programmet.

Sverige ställer ut garanti för SAS AB

Pressmeddelande 5 maj 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har nu ställt ut en kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor till SAS AB. Garantin är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort garantiåtagande.

26 kreditinstitut har hittills ansökt om att gå med i Företagsakuten

Nyhet 6 april 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån, Covid-19

Sedan Företagsakuten öppnade för ansökningar i fredags har 26 kreditinstitut ansökt om att ingå i Företagsakuten och kreditramar om 22,6 miljarder kronor har hittills ställts ut.

Företagsakuten öppnar för ansökningar

Pressmeddelande 3 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har regeringen inrättat en Företagsakut, som innebär statliga garantier för lån till företag som drabbats av virusutbrottet. Nu öppnar möjligheten för banker att ansluta sig till garantiprogrammet.

Garantiprogram för företag godkänt i riksdagen

Nyhet 1 april 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag att förbereda statliga lånegarantier som avser i första hand små och medelstora företag – ”Företagsakuten”. Nu har förslaget godkänts i riksdagen. Garantiprogrammet behöver även godkännas av EU-kommissionen.

Riksgälden förbereder garantiprogram till svenska företag

Pressmeddelande 27 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Regeringen ger Riksgälden i uppdrag att inrätta statliga kreditgarantier som avser företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset.

Riksgälden får uppdrag att förbereda för garantiprogram till svenska flygbolag

Pressmeddelande 17 mars 2020 Finansiell stabilitet, Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att vidta förberedande åtgärder för att ta fram statliga kreditgarantier till svenska flygbolag. Garantiprogrammet är en åtgärd för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Fortsatt låga till måttliga risker i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 13 mars 2020 Om Riksgälden, Garantier och lån

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som uppgår till 2 240 miljarder kronor.

Ny riskanalys: Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Pressmeddelande 15 mars 2019 Garantier och lån

Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut.

Information om Saab: Riksgälden utreder förhållandena kring fordran

Nyhet 7 mars 2019 Saab, Garantier och lån

Som framgår av Riksgäldens årsredovisning för 2018 har Riksgälden skrivit ned värdet på statens fordran i Saab. Bakgrunden till detta är bland annat att det föreligger oklarheter kring värdet på säkerheterna i Saab Automobile Tools. Riksgälden utreder frågan med hjälp av en extern advokatbyrå.

Låga till måttliga risker för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2018 Garantier och lån

Riskerna är låga till måttliga för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga rapport om riskerna i den statliga garanti- och utlåningsportföljen som redovisas för regeringen.

Riksgälden diskuterade finansiering av infrastruktur

Nyhet 2 februari 2018 Garantier och lån

Det finns skäl att höja ett varningens finger inför vissa alternativa finansieringsförslag som diskuteras i anslutning till infrastruktursatsningar. Det framhöll riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han talade på Byggstart Sverige i Malmö.

Riksgälden avstyrker försök med offentlig-privat samverkan inom infrastruktur

Nyhet 27 juni 2017 Garantier och lån

Det saknas skäl för att genomföra försök med offentlig-privat samverkan (OPS) för investeringar inom transportinfrastruktur. Mycket talar för att OPS riskerar att bli kostsamt för staten. Det skriver Riksgälden i sitt svar på betänkandet
"Finansiering av infrastruktur med privat kapital?".

Låg risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2017 Garantier och lån

Risken är fortsatt låg för att det ska uppstå stora förluster bland de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga rapport om riskerna i den statliga garanti- och utlåningsportföljen som omfattar åtaganden för totalt 2 255 miljarder kronor.