Nyheter och pressmeddelanden om garantier och lån

Remissvar: Energimyndighetens rapport Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid

Nyhet 4 juni 2024 Garantier och lån, Remisser och remissvar

Energimyndigheten föreslår i sin rapport Styrmedel för CCS och CCU (ER 2023:26) bland annat att regelverket för Riksgäldens gröna kreditgarantier ska förtydligas för att säkerställa att kreditgarantier kan ställas ut till infrastruktur som stödjer koldioxidinfångning. (KN2024/00693)

Grön kreditgaranti för lån till Preem

Nyhet 20 maj 2024 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti för ett lån till Preem för finansiering av en om- och tillbyggnad vid raffinaderiet i Lysekil för att kunna öka produktionskapaciteten av förnybara drivmedel. Garantin ställs ut inom ramen för programmet för garantier till gröna...

Fortsatt måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2024 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i den ordinarie portföljen. Vilket är i nivå med 2022 då risknivån höjdes från låg till måttlig. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Ny avdelningschef för Garanti och finansiering

Pressmeddelande 15 januari 2024 Garantier och lån

Idag börjar Jens Granlund som avdelningschef för Garanti och finansiering på Riksgälden.

Grön kreditgaranti för lån till H2 Green Steel

Nyhet 22 december 2023 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti för ett lån till H2 Green Steel för finansiering av en ny anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Garantierna ställs ut inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar.

Gröna kreditgarantier för lån till Northvolt

Nyhet 22 december 2023 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut kreditgarantier för lån till utvecklingen av Northvolts fabrik för batteriproduktion i Skellefteå. Garantierna ställs ut inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar.

Måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2023 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det är en något högre risknivå jämfört med föregående år. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Riksgälden arbetar med en grön kreditgaranti till H2 Green Steel

Nyhet 24 oktober 2022 Om Riksgälden, Garantier och lån

Med anledning av H2 Green Steels pressinformation som gått ut i dag, bekräftar Riksgälden att myndigheten arbetar med en ansökan från företaget. Ansökan avser en statlig garanti för upp till 80 procent av ett lån på en miljard euro för en anläggning för tillverkning av så kallat grönt stål.

Statliga kreditgarantier för elproducenter

Pressmeddelande 6 september 2022 Garantier och lån

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.

Riksgälden får ersättning i samband med statens försäljning av Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB)

Nyhet 9 juni 2022 Saab, Garantier och lån

I och med Hedin Mobility Group AB:s köp av Orio AB läggs sista pusselbiten på plats för att staten ska kunna avsluta sitt engagemang i Saab Automobile.

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 30 maj 2022 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år. Beviljande av förlängning kan ske fram till och med den 30 juni 2022.

Riksgälden har beslutat om den första gröna kreditgarantin

Pressmeddelande 25 april 2022 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar. Investeringen rör en ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för att producera diesel baserad...

Fortsatt låg till måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2022 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som ökat från förra årets 2 432 miljarder kronor till 2 667 miljarder kronor.

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 8 december 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år.

Regeringen föreslår höjd garantiram för statens gröna kreditgarantier

Nyhet 8 september 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

I juni fick Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Industrins intresse har varit stort och därför välkomnas dagens förslag från regeringen att höja garantiramen.

Underlag för ansökan om gröna kreditgarantier ute nu

Nyhet 27 augusti 2021 Garantier och lån

I våras fick Riksgälden i uppdrag av regeringen att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Riksgälden har under sommaren arbetat med att tydliggöra ramarna för programmet och nu finns underlag för att ansöka om de statliga kreditgarantierna på Riksgäldens webb.

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS

Pressmeddelande 16 juli 2021 Garantier och lån

Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande. Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026.

Riksgäldskommentar: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Nyhet 28 juni 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

Svenska myndigheters likviditetshantering i utländsk valuta blir allt bättre. Genom den valutakoncernkontolösning (VKK) som Riksgälden erbjuder sedan 2017, i kombination med bättre priser i de statliga ramavtalen för utlandsbetalningar, har kostnaderna kunnat sänkas för myndigheternas...

Företagsakuten förlängs till 30 september 2021

Pressmeddelande 15 juni 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten från den 30 juni till 30 september 2021. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes våren 2020 för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Kreditgarantier för gröna investeringar

Pressmeddelande 8 juni 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

Regeringen har gett i uppdrag åt Riksgälden att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar.

...