Nyheter och pressmeddelanden om garantier och lån

Måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2023 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det är en något högre risknivå jämfört med föregående år. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Riksgälden arbetar med en grön kreditgaranti till H2 Green Steel

Nyhet 24 oktober 2022 Om Riksgälden, Garantier och lån

Med anledning av H2 Green Steels pressinformation som gått ut i dag, bekräftar Riksgälden att myndigheten arbetar med en ansökan från företaget. Ansökan avser en statlig garanti för upp till 80 procent av ett lån på en miljard euro för en anläggning för tillverkning av så kallat grönt stål.

Statliga kreditgarantier för elproducenter

Pressmeddelande 6 september 2022 Garantier och lån

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.

Riksgälden får ersättning i samband med statens försäljning av Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB)

Nyhet 9 juni 2022 Saab, Garantier och lån

I och med Hedin Mobility Group AB:s köp av Orio AB läggs sista pusselbiten på plats för att staten ska kunna avsluta sitt engagemang i Saab Automobile.

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 30 maj 2022 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år. Beviljande av förlängning kan ske fram till och med den 30 juni 2022.

Riksgälden har beslutat om den första gröna kreditgarantin

Pressmeddelande 25 april 2022 Garantier och lån

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar. Investeringen rör en ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för att producera diesel baserad...

Fortsatt låg till måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2022 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som ökat från förra årets 2 432 miljarder kronor till 2 667 miljarder kronor.

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 8 december 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år.

Regeringen föreslår höjd garantiram för statens gröna kreditgarantier

Nyhet 8 september 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

I juni fick Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Industrins intresse har varit stort och därför välkomnas dagens förslag från regeringen att höja garantiramen.

Underlag för ansökan om gröna kreditgarantier ute nu

Nyhet 27 augusti 2021 Garantier och lån

I våras fick Riksgälden i uppdrag av regeringen att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Riksgälden har under sommaren arbetat med att tydliggöra ramarna för programmet och nu finns underlag för att ansöka om de statliga kreditgarantierna på Riksgäldens webb.

Riksgälden ställer ut en låneram till SAS

Pressmeddelande 16 juli 2021 Garantier och lån

Riksgälden har på uppdrag av regeringen ställt ut en låneram på 1,5 miljarder kronor till SAS. Åtagandet är en gemensam åtgärd där den danska staten gör ett lika stort åtagande. Låneramen kan utnyttjas till och med den 31 december 2022. Återbetalning av lån ska ske senast 31 december 2026.

Riksgäldskommentar: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Nyhet 28 juni 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

Svenska myndigheters likviditetshantering i utländsk valuta blir allt bättre. Genom den valutakoncernkontolösning (VKK) som Riksgälden erbjuder sedan 2017, i kombination med bättre priser i de statliga ramavtalen för utlandsbetalningar, har kostnaderna kunnat sänkas för myndigheternas...

Företagsakuten förlängs till 30 september 2021

Pressmeddelande 15 juni 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten från den 30 juni till 30 september 2021. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes våren 2020 för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Kreditgarantier för gröna investeringar

Pressmeddelande 8 juni 2021 Om Riksgälden, Garantier och lån

Regeringen har gett i uppdrag åt Riksgälden att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar.

Inga oklarheter kvarstår kring statens pant i Saab Automobile Tools

Nyhet 18 mars 2021 Om Riksgälden, Saab, Garantier och lån

Vid årsstämman för Saab Automobile Tools AB i likvidation som genomfördes den 15 mars 2021 beslutades att samtliga tillgångar i Saab Automobile Tools (Tools) ska utbetalas och utges till panthavaren, det vill säga staten genom Riksgälden.

Fortsatt låg till måttlig risk för förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj under pandemiåret 2020

Nyhet 15 mars 2021 Garantier och lån

Risken är fortsatt låg till måttlig för att det ska uppstå stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån som ökat något från förra årets 2 240 miljarder kronor till 2 432 miljarder kronor.

Företagsakuten förlängs till 30 juni 2021

Pressmeddelande 11 februari 2021 Garantier och lån, Coronapandemi

Regering och riksdag har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen.

Riksgälden ställer ut kreditgaranti för Braathens Regional Airways

Pressmeddelande 31 december 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

Riksgälden har ställt ut en kreditgaranti för ett lån om 200 miljoner kronor till flygbolaget Braathens Regional Airways AB. Garantin beviljas inom ramen för det statliga garantiprogrammet för flygföretag som infördes för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Riksgälden förberedd för förlängd Företagsakut

Pressmeddelande 17 december 2020 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har föreslagit att det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten förlängs så att kreditgarantier kan ställas ut till och med den 30 juni 2021. Garantiprogrammet hanteras av Riksgälden och är en del av regeringens åtgärder för att stödja näringslivet under den pågående pandemin.

Riksgälden får uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga gröna kreditgarantier

Nyhet 24 november 2020 Garantier och lån

I samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2021 föreslogs statliga kreditgarantier till gröna investeringar. De statliga garantierna syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det...