Remissvar: Energimyndighetens rapport Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid

Nyhet 4 juni 2024

Energimyndigheten föreslår i sin rapport Styrmedel för CCS och CCU (ER 2023:26) bland annat att regelverket för Riksgäldens gröna kreditgarantier ska förtydligas för att säkerställa att kreditgarantier kan ställas ut till infrastruktur som stödjer koldioxidinfångning. (KN2024/00693)

Riksgälden anser att det underliggande problemet noga bör utredas och analyseras innan åtgärd vidtas. I det fall ett statligt styrmedel i form av en statlig kreditgaranti är en lämplig åtgärd är det av stor vikt att en sådan analys genomförs så att regelverket utformas på ett sätt som undanröjer problemet på ett effektivt sätt.

Riksgälden delar Energimyndighetens analys om att förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar behöver ses över och förtydligas om garantier till infrastruktur, exempelvis rörande CCS, ska kunna utfärdas. Dessa investeringar uppfyller inte nödvändigtvis vare sig miljökriterierna eller industriinvesteringskriteriet. 

Läs hela remissvaret.