Riksgälden har beslutat om den första gröna kreditgarantin

Pressmeddelande 25 april 2022

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit, SEK, för ett lån på 3 miljarder kronor inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar. Investeringen rör en ombyggnation av Preems anläggning i Lysekil för att producera diesel baserad på förnybar råvara.

I den ombyggda Synsat-anläggningen kommer 40 procent av råvaran att vara förnybar i stället för fossil. Det innebär att koldioxidutsläppen i användarledet kan minskas med cirka 1,7 miljoner ton per år enligt Preems beräkningar. Detta kan jämföras med Sveriges totala utsläpp som år 2020 uppgick till ca 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav inrikes transporter stod för cirka en tredjedel av dessa utsläpp.

Projektet är en del i Preems planerade omställning till en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan senast 2035.

– Det här är den första garantin Riksgälden beslutat om inom ramen för statens gröna garantiprogram. För att Sverige ska kunna nå sina klimat- och miljömål är omställningen till fossilfri industri viktig och det är bra att vi kan bidra till en mer hållbar bränsleproduktion och minskad import av olja, säger Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör.

För att kunna ta del av statens gröna kreditgarantier krävs att den aktuella investeringen bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål. Riksgälden gör sin miljöbedömning utifrån de kriterier som är fastställda i förordningen.

Riksgäldens bedömning är att Preems investering i Synsat-anläggningen i Lysekil uppfyller miljökriterierna för en grön kreditgaranti förutsatt att nödvändiga miljötillstånd erhålls. Beslut om miljötillstånd för det aktuella projektet fattas av Mark- och miljödomstolen. Riksgäldens garanti är alltså villkorad av att nödvändiga miljötillstånd erhålls.

Lånet och därmed garantin löper över 7 år och garantin täcker 80 procent av lånebeloppet.

Läs mer om Riksgäldens uppdrag att ställa ut gröna statliga kreditgarantier och om vilka kriterier som ligger till grund för miljöbedömningen på Riksgäldens webb.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja