Underskott för staten i april 2024

Pressmeddelande 8 maj 2024

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,6 miljarder kronor i april. Det var något lägre än Riksgäldens prognos med ett underskott på 26,4 miljarder kronor.

Det primära saldot var 7,4 miljarder kronor lägre än prognos. Skillnaden beror på att skatteinkomsterna var cirka 4,6 miljarder kronor lägre än väntat men även utbetalningarna från flera myndigheter var högre än prognostiserat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 2,5 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror främst på lägre utlåning till Försvarets materielverk.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,7 miljarder kronor lägre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2024 visade statens betalningar ett underskott på 25 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 042 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj publiceras den 10 juni klockan 08.00. Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 30 maj 2024.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 UtfallPrognosDifferensAck. diff. [2]
Utfall 12-mån

Budgetsaldo [5] 

-30 594

-26 430

-4 164

28 675

-24 904

Nettolånebehov [1][5]

30 594

26 430

4 164

-28 675

24 904

Primärt saldo [3]

34 578

27 181

7 397

-17 790

-19 682

Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4][5]

-4 899

-2 404

-2 495

-10 061

17 011

Räntor på statsskulden

914

1 653

-738

-823

27 575

  - Ränta på lån i svenska kronor

1 583

1 542

41

-347

21 967

  - Ränta på lån i utländsk valuta

-6

250

-255

285

3 091

  - Realiserade valutakursdifferenser

-663

-139

-524

-761

2 517

[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.

[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.

[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.

[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

[5] Utfallet för nettoutlåningen, och därmed också budgetsaldot och nettolånebehovet, är inte helt korrekt till följd av en felaktig inläsning av en transaktion. Värdet på transaktionen är cirka 1 miljon kronor. Värdena i kolumnerna Ackumulerad differens och Utfall 12-mån är emellertid korrekta eftersom den felaktiga inläsningen även påverkade utfallet i mars.

Rapport Sveriges statsskuld april 2024

Statistik om nettolånebehovet och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 22 februari 2024: Statsupplåning prognos och analys 2024:1

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja