Nyheter och pressmeddelanden om Statens upplåning

Underskott för staten i juni 2024

Pressmeddelande 5 juli 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 40,9 miljarder kronor i juni. Det var i linje med Riksgäldens prognos, som var ett underskott på 39,8 miljarder.

Överskott för staten i maj 2024

Pressmeddelande 10 juni 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,6 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 41,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre utgifter och högre nettoutlåning.

Statsskulden ökar men i långsammare takt

Pressmeddelande 30 maj 2024 Statens upplåning

Växande utgifter bidrar till att statens budget visar underskott i år och nästa år, vilket gör att statsskulden ökar. Men försvagningen av statens finanser ser nu ut att bli något mildare än tidigare väntat. Riksgäldens nya prognos medför ingen större förändring i statens upplåningsplan.

Underskott för staten i april 2024

Pressmeddelande 8 maj 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,6 miljarder kronor i april. Det var något lägre än Riksgäldens prognos med ett underskott på 26,4 miljarder kronor.

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2019–2023

Nyhet 23 april 2024 Statens upplåning

Statens upplåning och skuldförvaltning har under den senaste femårsperioden i allt väsentligt bedrivits i enlighet med målet att långsiktigt minimera kostnaden med beaktande av risk. Den bedömningen gör regeringen i sin utvärderingsskrivelse till riksdagen.

Litet underskott i statens finanser i mars 2024

Pressmeddelande 8 april 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,3 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster och lägre nettoutlåning än väntat. Det motverkades delvis av högre utbetalningar från myndigheter.

Överskott för staten i februari 2024

Pressmeddelande 7 mars 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 74,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 52,2 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster.

Staten går mot underskott och statsskulden växer

Pressmeddelande 22 februari 2024 Statens upplåning

Efter tre år i rad med budgetöverskott för staten räknar Riksgälden med underskott både i år och nästa år. Det innebär att statsskulden ökar från en låg nivå. Mot bakgrund av det större lånebehovet höjer Riksgälden obligationsupplåningen.

Statsskulden fortsatte att minska 2023

Nyhet 16 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden

Statsfinanserna fortsatte att utvecklas överraskande starkt 2023 och statsskulden ser vid årets slut ut att vara den lägsta sedan mitten av 1960-talet. Det tredje året i rad med budgetöverskott innebar att Riksgäldens upplåning sett över året enbart gick till att ersätta gamla lån som förföll.

Villkor för byte av realobligation 3109 mot 3113

Pressmeddelande 16 februari 2024 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder en marknadsvårdande bytesauktion i realobligation 3109 med förfall den 1 juni 2025 i syfte att minska den utestående volymen innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionen äger rum den 8 mars.

Underskott för staten i januari 2024

Pressmeddelande 7 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 35,3 miljarder kronor i januari. Det var i linje med Riksgäldens prognos på ett underskott på 34,9 miljarder kronor.

Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på två år till 4,482 %

Pressmeddelande 23 januari 2024 Statens upplåning

Riksgälden emitterade tvååriga obligationer för totalt 2 miljarder amerikanska dollar (cirka 21 miljarder kronor) till en ränta på 4,482 procent. Valutalånet ingår i den kommunicerade upplåningsplanen.

Villkor för byten till nya statsobligationen SGB 1066

Pressmeddelande 11 januari 2024 Statens upplåning

Riksgälden introducerar i slutet av januari en ny statsobligation, SGB 1066, med förfall den 11 maj 2035. I den första auktionen emitteras 3 miljarder kronor och därefter erbjuder Riksgälden byten till den nya obligationen för totalt 10 miljarder kronor.

Statens budgetöverskott blev 19 miljarder 2023

Pressmeddelande 9 januari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19 miljarder kronor för 2023. Riksgäldens prognos var ett överskott på 31 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster.

Överskott för staten i november 2023

Pressmeddelande 7 december 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 36 miljarder kronor. Att överskottet blev mindre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster. De lägre skatteinkomsterna motverkades delvis av att även nettoutlåningen var...

Förtydligande om realobligationer

Nyhet 24 november 2023 Statens upplåning

Frågan om realobligationers roll i staters upplåning är aktuell i flera länder, nu senast i Tyskland. Riksgälden vill därför förtydliga var vi står i dagsläget med avseende på andelen realobligationer i den svenska statsskulden och det pågående analysarbetet.

Beslutade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Nyhet 9 november 2023 Statens upplåning, Om Riksgälden, Statsskulden

Regeringen har i dag fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Beslutet för 2024 är i enlighet med Riksgäldens förslag. Det innebär att vi fortsätter avveckla statsskuldens exponering i utländsk valuta och styr realandelen och löptiden mot oförändrade riktvärden.

Underskott för staten i oktober 2023

Pressmeddelande 7 november 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på en lägre nettoutlåning.

Överskott för staten i år vänder till underskott 2024

Pressmeddelande 26 oktober 2023 Statens upplåning

Statens budgetsaldo har fortsatt att utvecklas starkare än väntat och går nu mot ett överskott även i år. Men sedan följer två år med underskott, enligt Riksgäldens nya prognos. Riksgälden står därför fast vid planen att öka upplåningen i statsobligationer vid årsskiftet.

Riksgälden kompletterar underlag till riktlinjeförslag om valutaexponeringen

Nyhet 13 oktober 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag ett kompletterande underlag till årets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning. Regeringen har bett om kompletteringen mot bakgrund av Riksbankens remissvar om förslaget.

...