Underskott för staten i januari 2024

Pressmeddelande 7 februari 2024

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 35,3 miljarder kronor i januari. Det var i linje med Riksgäldens prognos på ett underskott på 34,9 miljarder kronor.

Det primära saldot var 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen. Skatteinkomsterna var nästan 6 miljarder kronor högre än beräknat. Det förklaras främst av att inbetalningarna av preliminär kapitalskatt var högre än väntat. Samtidigt var även utbetalningarna från myndigheter högre än beräknat. Det var främst Kammarkollegiet och Pensionsmyndigheten som uppvisade högre utbetalningar.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 0,7 miljarder kronor högre än prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,9 miljarder kronor lägre än prognos. 

För tolvmånadersperioden till och med januari 2024 visade statens betalningar ett överskott på 29 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 103 miljarder kronor i slutet av januari.

Utfallet för februari 2024 publiceras den 7 mars klockan 08.00. Datum för publicering av ny prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning är den 22 februari 2024.

Statens budgetsaldo och nettolånebehov (miljoner kronor)
 Utfall Prognos DifferensAck. diff. [2]Utfall 12-mån
Budgetsaldo -35 287 -34 946 -342 -12 659 29 458
Nettolånebehov [1] 35 287 34 946 342 12 659 -29 458
Primärt saldo [3] 37 729 37 182 548 22 100 -36 297
Nettoutlåning till myndigheter m.fl. [4] -2 314 -2 977 663 -9 693 -23 511
Räntor på statsskulden -128 741 -869 252 30 350
  - Ränta på lån i svenska kronor -352 555 -907 -145 20 747
  - Ränta på lån i utländsk valuta 297 272 26 102 2 695
  - Realise rade valutakursdifferenser -74 -86 12 296 6 908
[1] Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.
[2] Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
[3] Nettot av statens primära utgifter och inkomster.
[4] Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.

Rapport: Sveriges statsskuld januari 2024.

Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 26 oktober 2023: Statsupplåning prognos och analys 2023:3

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja