Förtydligande om realobligationer

Nyhet 24 november 2023

Frågan om realobligationers roll i staters upplåning är aktuell i flera länder, nu senast i Tyskland. Riksgälden vill därför förtydliga var vi står i dagsläget med avseende på andelen realobligationer i den svenska statsskulden och det pågående analysarbetet.

  • Regeringen har beslutat att riktvärdet för andelen realskuld ska ligga kvar på 20 procent under 2024, i enlighet med Riksgäldens förslag.
    Regeringens riktlinjebeslut
  • Vi har samtidigt sagt att vi kommer att fortsätta analysera frågan om hur sammansättningen av statsskulden bör se ut därefter, baserat på de förutsättningar vi ser framåt och ett mer omfattande analysunderlag.
    Riksgäldens riktlinjeförslag
  • Analysarbetet pågår och vi avser att redovisa slutsatserna samlat i det kommande riktlinjeförslaget (som lämnas till regeringen i slutet av september 2024). Regeringen ska sedan besluta om riktlinjerna senast den 15 november.
  • Riksgälden följer självklart även vad andra stater gör och kan konstatera att man kommit till olika slutsatser om realobligationernas roll i upplåningen. Vi måste analysera frågan utifrån flera aspekter och de specifika förutsättningar vi har i Sverige.