Kvartalsrapport 2022:4 – Finansiering av kärnavfall

Nyhet 6 februari 2023

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det fjärde kvartalet 2022. Härefter kommer vi att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av vårt pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026.

Den samlade balansräkningen för reaktorinnehavare visar ett totalt underskott på 1,3 miljarder kronor vid utgången av det fjärde kvartalet 2022. Det innebär att dagens kärnavfallsavgifter för reaktorinnehavarna med reaktorer i drift skulle behöva höjas med i genomsnitt 0,4 öre per kilowattimme levererad elström för att finansiera de framtida åtagandena i kärnavfallsprogrammet. För Barsebäck Kraft AB, som inte har reaktorer i drift, skulle den fasta avgiften behöva höjas från noll till 17 miljoner kronor per år. Beräkningarna bygger på uppdaterad utfallsdata fram till sista dagen för senaste kvartal. Under innevarande avgiftsperiod (fram till och med 2023) sker dock inga förändringar av de beslutade kärnavfallsavgifterna, nästa förslag på nya avgifter (för 2024-2026) lämnas till regeringen i september 2023.

Höjningarna beror dels på högre realiserad och förväntad framtida inflation, dels på lägre realiserad avkastning i kärnavfallsfonden jämfört med bedömningen som låg till grund för beslutade kärnavfallsavgifter för innevarande avgiftsperiod (den bedömningen gjordes per den sista juni 2021).

Samtidigt har stigande räntor minskat nuvärdet på skulden, vilket har en dämpande effekt på avgiftsbehovet. En ny (och marginellt) högre bedömning av den framtida elproduktionen har också minskat avgiftsbehovet för reaktorinnehavare med reaktorer i drift.

Det totala behovet av säkerheter har ökat med cirka 1 miljard kronor jämfört med beslutade säkerhetsbelopp. Detta är en effekt av att finansieringsbeloppen minskat med 2,4 miljarder kronor samtidigt som kompletteringsbeloppen ökat med 3,5 miljarder kronor.

Riksgälden kommer att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av vårt pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026. Förslaget, som bygger på Svensk kärnbränslehantering AB:s uppdaterade kostnadsberäkning (Plan 2022), kommer att remitteras i juni och baseras på utfallsdata fram till utgången av det första kvartalet 2023. Efter remissrundan kommer Riksgälden att lämna sitt slutliga förslag på avgifter och säkerhetsbelopp baserat på utfallsdata fram till utgången av det andra kvartalet 2023. Efter regeringens beslut om kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp kommer Riksgälden återuppta publiceringen av kvartalsrapporten.

Vill du få tillgång till rapporten i sin helhet, kontakta registratur@riksgalden.se. Ange diarienummer RG 2022/495.

För mer information, kontakta karnavfallsfinansiering@riksgalden.se