Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för kärnavfall

Nyhet 29 april 2022

Riksgälden redovisar en samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter med en analys och bedömning av systemets balans, samt statens samlade risk. Redovisningen lämnas in till regeringen enligt myndighetens regleringsbrev för 2022.

Riksgälden redovisade redan i Riksgäldens årsredovisning för 2021 den verksamhet som bedrivits under 2021.

Denna redovisning ska ses som ett komplement och tar primärt sikte på att beskriva den finansiella ställningen i finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter. Det är första gången redovisningen sker i form av en kvartalsrapport och bilagd rapport avser det fjärde kvartalet 2021. Riksgälden har för avsikt att i mitten av maj inkomma med en uppdaterad redovisning avseende marknadsläget vid utgången av första kvartalet 2022 och därefter avses kvartalsrapporten bli en löpande redovisning med samma struktur från gång till gång.  

Sammantaget bedömer Riksgälden att finansieringssystemet för kärntekniska restprodukter i dagsläget fungerar som avsett. De kompletteringsbelopp som regeringen beslutat om för 2022-2023 är en central komponent för att begränsa den risk som staten och framtida skattebetalare har vad gäller finansiering av kärntekniska restprodukter.

Yttrande: Samlad bild av finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter (Dnr RG 2022/392)

Kvartalsrapport 2021:4: Finansiering av kärnavfall

Riksgäldens årsredovisning för 2021