Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter 2024-2026

Nyhet 2 oktober 2023

Riksgälden överlämnade den 29 september förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 2024–2026 till regeringen.

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin sätter av tillräckligt med ekonomiska resurser för att finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna samt slutförvaringen av kärnavfallet och det använda kärnbränslet.

För att säkerställa finansieringen är reaktorinnehavarna skyldiga att betala in kärnavfallsavgifter till kärnavfallsfonden.

Kärnavfallsavgifterna ska tillsammans med tidigare fonderade tillgångar täcka de förväntade återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet samt kostnaderna för statens tillsyn och förvaltningen av avgiftsmedlen. Förutom att betala avgifter ska reaktorinnehavarna även ställa godtagbara säkerheter.

Processen med att ta fram nya avgiftsförslag börjar med att reaktorinnehavarna inkommer med kostnadsunderlag till Riksgälden. Det är sedan Riksgäldens uppdrag att granska kostnadsunderlagen och utifrån denna granskning lämna förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp (säkerhetsbelopp) till regeringen, som fattar beslut. Innan det förslag som nu lämnas har Riksgälden gett berörda aktörer möjlighet att lämna synpunkter på underlaget:

Remiss: Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter för 2024-2026

Tabellen nedan visar Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för perioden 2024–2026.

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2024-2026

ReaktorinnehavareKärnavfallsavgiftFinansieringsbelopp (miljoner kronor)Kompletteringsbelopp (miljoner kronor)
Forsmark 4,5 öre/kWh 5 934 19 144
Oskarshamn 7,5 öre/kWh 6 112 10 356
Ringhals 8,6 öre/kWh 8 150 17 049
Barsebäck 264 mnkr/år 772 4 145

Källa: Riksgälden

Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp ökar för samtliga reaktorinnehavare jämfört med nu gällande nivåer. Den viktigaste förklaringen till behovet av höjda belopp är en kraftig upprevidering i reaktorinnehavarnas bedömning av de framtida återstående kostnaderna. Beloppen är dock något lägre än i det förslag som Riksgälden skickade ut på remiss i juni, då nya marknadsdata har beaktats.

Beslut om att överlämna förslag

Huvudrapport: Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp (RG 2022/814)

Bilagor

Fördjupningsbilaga 1. Baskostnader

Fördjupningsbilaga 2. Externa ekonomiska faktorer

Fördjupningsbilaga 3. SKB:s osäkerhetsanalys

Fördjupningsbilaga 4. Merkostnader

Fördjupningsbilaga 5. Remissvar

Externa bilagor kan beställas från registratur@riksgalden.se. Ange diarienummer 2022/814.

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja