Yttrande: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor

Nyhet 3 maj 2022

Riksgälden har yttrat sig till regeringen om anläggningshavares försäkringar och kompletterande säkerheter bedöms vara tillräckliga vid händelse av en radiologisk olycka.

En innehavare av en kärnteknisk anläggning (anläggningshavare) ska anmäla till Riksgälden de ansvarsförsäkringar och de kompletterande säkerheter som ställts för dennes ersättningsansvar vid radiologiska olyckor. Försäkringarna och eventuella kompletterande säkerheter ska vara betryggande för sitt ändamål. Riksgälden ska överlämna dessa till regeringen tillsammans med ett yttrande över om säkerheterna är tillräckliga. Detta är första gången Riksgälden yttrar sig till regeringen inom ramen för uppdraget. 

Sammantaget bedömer Riksgälden att anmälda ansvarsförsäkringar tillsammans med kompletterande säkerheter är tillräckliga och betryggande för sitt ändamål under 2022.

Ansvarsförsäkringar

Riksgäldens bedömning av anmälda ansvarsförsäkringar bygger på en analys av försäkringsgivarnas betalningsförmåga och av försäkringsbreven med tillhörande villkor.

Den översiktliga analys som genomförts av försäkringsgivarnas betalningsförmåga vid en olycka visar på flera oklarheter och på ett behov av fördjupad analys. Riksgälden gör dock bedömningen att anmälda försäkringar för 2022 kan accepteras och att detta inte utgör en oacceptabel risk för staten.

Analysen av försäkringsbreven tyder på att anmälda försäkringar i samtliga fall utom ett täcker anläggningshavares ersättningsansvar. Bortsett från detta fall har Riksgälden i övrigt inte kunnat finna några villkor eller förbehåll som motsätter sig bestämmelserna i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (LRO).

Kompletterande säkerheter

De kompletterande säkerheter som anmälts utgörs av borgensförbindelser. Riksgälden bedömer att dessa är tillräckliga för att täcka de skador som avses i LRO. Bedömningen görs dels utifrån en analys av utformningen av förbindelserna, och dels en bedömning av borgensmännens kreditvärdighet.

Riksgälden har inte kunnat finna några villkor eller förbehåll i förbindelserna som motsätter sig bestämmelserna i LRO. Sett till kreditvärdigheten bedömer Riksgälden att:

  • borgensmännens rating är på en tillräcklig nivå,
  • storleken på de totala garanterade beloppen är acceptabla i relation till borgensmännens nettoomsättning och eget kapital och
  • diversifieringen i borgensmännens verksamhet bedöms vara på en god nivå.

Yttrande: Ansvarsförsäkringar och säkerheter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (Dnr RG 2022/374)

Rapport: Ersättningsansvar vid radiologiska olyckor. Riksgäldens bedömningar av anläggningshavares anmälda försäkringar och säkerheter